Acasă arrow Hotărârile Curţii de Conturi arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr.32 din 02.07.2009
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Curţii de Conturi nr.32 din 02.07.2009

    Concluzii:
    Actuala modalitate de alocare a mijloacelor din bugetul municipiului Orhei pentru amenajarea teritoriului nu oferă o transparenţă a utilizării lor, fiind identificat şi riscul că ÎM „Servicii Comunal-Locative” Orhei poate majora neîntemeiat costurile lucrărilor executate. De asemenea, se constată că întreprinderea respectivă are un statut nedeterminat, activează ca agent economic şi, totodată, exercită unele funcţii de executor de buget, ceea ce creează o situaţie dubioasă atît la organizarea evidenţei contabile, cît şi la raportarea situaţiilor financiare organelor abilitate.
    Recomandări:
    9. Primăria or.Orhei să propună Consiliului municipal reexaminarea statutului ÎM „Servicii Comunal-Locative” Orhei, cu determinarea clară a formei organizatorico-juridice a întreprinderii respective, precum şi să justifice alocarea de mijloace acestei întreprinderi pentru serviciile prestate la amenajarea teritoriului.
    3.2.6. Constatări referitor la utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă
    Deşi Curtea de Conturi a menţionat anterior că unele cheltuieli suportate din contul fondurilor de rezervă ale consiliilor raionale nu se asimilează unor cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţilor de urgenţă, această situaţie persistă pînă în prezent. Astfel, pe parcursul anului 2008, potrivit deciziilor Consiliului raional Cantemir, din sursele fondului de rezervă au fost utilizate mijloace în sumă totală de 662,0 mii lei pentru unele cheltuieli de reconstrucţie şi reparaţii, procurarea cărbunelui, lucrări de proiectare, care nu sînt reglementate de Regulamentul privind constituirea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Cantemir, aprobat prin Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 05/07-XXIII din 23.06.2005, şi care, prin esenţa lor, nu pot fi asimilate cheltuielilor urgente.
    În mod analogic, primăriile s.Viişoara, s.Chetroşica Nouă şi s.Stolniceni din raionul Edineţ au utilizat mijloace financiare în sumă totală de 37,7 mii lei, inclusiv: primăria s.Viişoara, pentru achitarea parţială a datoriei la procurarea automobilului în anul 2007 – 14,0 mii lei; primăria s.Chetroşica Nouă, pentru arenda unui automobil personal –12,7 mii lei (avînd prevăzute în buget astfel de cheltuieli în sumă de 12,0 mii lei) şi primăria s.Stolniceni, pentru procurarea combustibilului – 11,0 mii lei (concomitent în buget fiind prognozate astfel de cheltuieli în sumă de 19,0 mii lei).
    În baza unei decizii a Consiliului raional Ungheni, din fondul de rezervă au fost utilizate neregulamentar mijloace în sumă de 24,0 mii lei.
    Concluzii:
    La utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă, unele organe deliberative şi reprezentative nu respectă propriile decizii care se referă la modul de utilizare a mijloacelor fondului respectiv, astfel acestea deseori suplimentînd alocaţiile unor organe ale administraţiei publice locale.
    Recomandări:
    10. Preşedinţii raioanelor Cantemir,  Ungheni şi primarii: s.Viişoara, s.Chetroşica Nouă şi s.Stolniceni din raionul Edineţ, la elaborarea proiectelor de decizii privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, să ţină cont de principiile legalităţii şi eficacităţii utilizării acestora.
    3.2.7. Alte constatări referitor la gestionarea mijloacelor publice ale UAT
    Au fost depistate unele deficienţe ce ţin de disciplina financiară a unor executori de buget, dintre care se exemplifică următoarele:
    ● În cadrul auditelor au fost constatate cazuri de determinare incorectă a mărimii fondurilor locale de susţinere a populaţiei, care, potrivit prevederilor legale, urmează să constituie 1% din mijloacele bugetelor UAT de nivelul II. Astfel, cu depăşirea limitei stabilite, a fost aprobat fondul de susţinere a populaţiei în raionul Ungheni în sumă de 292,1 mii lei şi în raionul Teleneşti – de 50,4 mii lei, aceste cheltuieli fiind incorect luate în calcul la relaţiile cu bugetul de stat.
    ● Aparatul preşedintelui raionului Glodeni nu a asigurat întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea încasării veniturilor în sumă de 13,3 mii lei de la transmiterea în locaţiune a spaţiului nelocativ, precum şi încasării de la unii arendaşi a cheltuielilor pentru serviciile comunale (energie electrică şi termică, apă) în sumă totală de 23,7 mii lei, care au fost suportate de aparatul preşedintelui raionului Glodeni din contul mijloacelor bugetare.
    ● La instituţiile de învăţămînt din raionul Glodeni şi raionul Edineţ au fost acumulate neregulamentar de la elevi mijloace băneşti în sumă de 17,5 mii lei şi, respectiv, 19,9 mii lei de la plata certificatelor de studii gimnaziale şi blanchetelor de diplome de bacalaureat, tariful la astfel de servicii nefiind aprobat în mod legal. De menţionat că mijloacele respective nu au fost încasate în casele instituţiilor şi înregistrate corespunzător în evidenţa contabilă, concomitent din contul acestora fiind achitate în numerar serviciile prestate de Î.S. „Tipografia Centrală” şi de Centrul tehnologii informaţionale al Ministerului Educaţiei şi Tineretului. În toate primăriile şi instituţiile bugetare nu s-a ţinut regulamentar evidenţa certificatelor şi diplomelor respective. Cele menţionate denotă un risc înalt de fraudă în domeniul respectiv.
    ● DGÎTS din subordinea Consiliului raional Orhei nu a utilizat după destinaţie mijloacele bugetare în sumă de 15,8 mii lei, care, fiind prognozate pentru achiziţionarea echipamentului sportiv destinat instituţiilor preuniversitare, au fost utilizate la procurarea echipamentului sportiv pentru persoane din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale – participanţi la deschiderea Complexului sportiv raional Orhei.
    ● La aparatul preşedintelui raionului Glodeni, nefiind efectuate modificările corespunzătoare în planurile de finanţare, mijloacele financiare în sumă de 83,8 mii lei de la art.113/45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” s-au utilizat pentru achitarea ajutorului material persoanelor vulnerabile, deşi cheltuielile respective urmau a fi efectuate din contul alocaţiilor prevăzute la art.135/21 „Ajutoare unice populaţiei conform deciziilor autorităţilor administraţiei publice locale”. Cazuri similare s-au constatat la primăriile s.Clocuşna şi s.Corestăuţi din raionul Ocniţa (în sumă totală de 22,5 mii lei).
    ● Aparatul preşedintelui raionului Teleneşti nu a întreprins măsuri de restabilire la bugetul raional a transferurilor cu destinaţie specială în sumă de 35,0 mii lei, alocate în anul 2008 Instituţiei medico-sanitare publice (în continuare –IMSP) Centrul medicilor de familie Teleneşti, care pînă la momentul finalizării auditului nu au fost valorificate. Concomitent, în lipsa documentelor justificative, Serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului Teleneşti le-a înregistrat incorect la cheltuielile bugetare.
    Concluzii:
    Unele autorităţi ale administraţiei publice locale supuse auditului nu în toate cazurile asigură administrarea conformă şi utilizarea după destinaţie a mijloacelor bugetare.
    Recomandări:
    11. Preşedintele raionului Glodeni să asigure încasarea de la unii arendaşi a plăţilor pentru arendă şi pentru serviciile comunale în sumă totală de 37,0 mii lei.
    12. Şefii DGÎTS din raioanele Glodeni şi Edineţ să întreprindă măsuri în vederea excluderii practicii de acumulare neregulamentară a mijloacelor băneşti de la elevi.
    13. Preşedintele raionului Teleneşti să întreprindă măsuri de restabilire la bugetul raional a transferurilor cu destinaţie specială în sumă de 35,0 mii lei, alocate ÎMSP Centrul medicilor de familie Teleneşti, care nu au fost utilizate pe parcursul anului 2008.
    14. Preşedintele raionului Orhei să examineze gradul de responsabilitate a şefului DGÎTS Orhei pentru direcţionarea mijloacelor bugetare la procurarea echipamentului sportiv pentru unii funcţionari publici.

    3.2.8.Constatări referitor la cheltuielile pentru investiţii şi reparaţii capitale
    În perioada supusă auditului, din contul a 8 bugete ale raioanelor au fost utilizate mijloace bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă de 129,3 mil.lei. Auditarea domeniului ce ţine de valorificarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale denotă că unele autorităţi ale administraţiei publice locale nu au întreprins măsuri în vederea executării cerinţelor înaintate de Curtea de Conturi în baza rezultatelor controalelor anterioare, ca rezultat efectuîndu-se cheltuieli neeligibile din contul mijloacelor publice. În acest sens, se relevă că la aparatul preşedintelui raionului Ungheni a rămas neexecutat pct.3 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.21 din 13.05.200814, prin care s-a cerut să se aducă în limita prevederilor legale clauzele contractelor de antrepriză încheiate în anul 2006 între preşedintele raionului Ungheni şi unii antreprenori, ţinîndu-se cont de faptul că acestea conţineau unele clauze contradictorii referitor la modul de efectuare a plăţilor şi termenul de executare a lucrărilor, precum şi permiteau modificarea neregulamentară a preţurilor la unele materiale.
    _________________________
    14 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.21 din 13.05.2008 „Privind raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă şi Ungheni în anul 2007”.


 
< Precedent   Următor >