Acasă arrow Hotărârile Curţii de Conturi arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 5 din 21.02.2008
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 5 din 21.02.2008

privind raportul asupra formării şi utilizării mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007 (Monitorul Oficial nr.80 din 22.04.2008, art.6)

 

    Curtea de Conturi, în prezenţa dnei G.Balmoş, ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului, dnei N.Lupan, viceministrul finanţelor, dlui A.Bagrin, directorul executiv al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei, dnei E.Lupaşcu, şeful secţiei evidenţă contabilă şi finanţe a Fondului republican, precum şi a directorilor executivi ai fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, supuse auditului, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007.
    ________________________
    1  Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005

    Acţiunile de audit s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007 şi au avut drept obiectiv examinarea situaţiilor financiare, acumulării veniturilor, modului de gestionare şi distribuire a mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei.
    Fondul republican de susţinere socială a populaţiei (în continuare - Fondul republican) şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei (în continuare - fondurile locale) sînt create pentru acordarea de ajutor material păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei.
    Activitatea Fondului republican şi fondurilor locale se reglementează prin Legea Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.20002 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.827-XIV), Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei”3 (cu modificările ulterioare; în continuare – H.G. nr.1083), alte acte normative.
    ________________________
    2  M.O., 2000, nr.65-67, art.460.
    3  M.O., 2000, nr.139-140, art.1192.

    Auditul a fost exercitat la Direcţia executivă a Fondului republican şi la organele executive ale fondurilor locale din municipiile Chişinău şi Bălţi, din raioanele Cantemir, Căuşeni, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Leova, Sîngerei, Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni.
    În cadrul auditelor exercitate la faţa locului, probele de audit au fost obţinute prin utilizarea diferitor metode şi tehnici de colectare.
   Criteriile generale de evaluare a rezultatelor entităţilor auditate s-au axat pe exercitarea deplină, în termen a atribuţiilor de către consiliile de administraţie şi organele executive ale fondurilor; executarea efectivă a veniturilor în comparaţie cu cele aprobate; utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale.
    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a  constatat:
1. Executarea de ansamblu a veniturilor Fondului
 republican şi fondurilor locale

    Realizarea de ansamblu a prevederilor preconizate pentru acumularea mijloacelor în Fondul republican şi fondurile locale, în aspectul surselor de formare, pe anul 2006 şi 9 luni ale anului 2007, se prezintă astfel:

 Nr.

d/o

Sursa de formare

Fondul

Anul 2006

9 luni ale anului 2007

prevăzut

executat

prevăzut

executat

suma

 (mii lei)

suma

(mii lei)

faţă de prevăzut (%)

suma

(mii lei)

suma

(mii lei)

faţă de prevăzut

(%)

 

Venituri - total

 

87898,5

88681,6

100,9

79055,9

84334,2

106,7

1.

Alocaţiile în cuantum de 1 la sută din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

local

25235,3

25112,7

99,5

27150,9

26082,8

96,1

2.

Transferurile din plata suplimentară obligatorie încasată de la beneficiarii de telefonie mobilă şi servicii GSM

republican

52350,0

52964,4

101,2

45944,0

49422,5

107,6

3.

Transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie încasată de Ministerul Dezvoltării Informaţionale la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului

republican

4200,0

4075,2

97,0

2300,0

3306,9

143,8

4.

Transferurile din plăţile suplimentare încasate de la casele de schimb valutar

local

5363,5

5836,9

108,8

3586,1

5439,0

151,7

5.

Ajutor umanitar

local

-

-

-

-

-

-

6.

Contribuţii benevole ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice

local

199,7

145,1

72,7

-

-

-

7.

Sponsorizări şi alte încasări

local

 

 

 

74,9

83,0

110,8

Dobînzile calculate la soldurile în conturile trezoreriale ale Fondului republican

republican

550,0

547,3

99,5

-

-

-

 

        Sursă: Rapoartele Fondului republican şi fondurilor locale pentru perioadele de gestiune 2006 şi 9 luni 2007.

                    Datele din tabel nu includ transferurile de la Fondul republican la fondurile locale.

 

    Analiza datelor din tabelul de mai sus denotă că nivelul de îndeplinire a volumului total de venituri preconizate pentru anul 2006 şi 9 luni ale anului 2007 a constituit 100,9% şi, respectiv, 106,7%. În anul 2006, acumularea mijloacelor în Fondul republican şi fondurile locale a fost executată cu devieri semnificative privind gradul de realizare în aspectul surselor de formare, care variază de la 72,7% pînă la 108,8%. Astfel, indicii aprobaţi la 4 surse au fost executaţi la nivel de la 72,7% pînă la 99,5%. Ca rezultat, în Fondul republican şi fondurile locale n-au fost încasate mijloace în sumă totală de 304,7 mii lei.
   În veniturile totale ponderea majoră de 59,7% în anul 2006 şi de 58,6% în anul 2007 (9 luni) revine încasărilor provenite din plata suplimentară obligatorie de abonament, încasată de la beneficiarii de telefonie mobilă şi servicii GSM, care constituie sursa de bază a veniturilor Fondului republican.
    În conformitate cu modificările şi completările operate la Legea nr.827-XIV, în vigoare din 17.08.2007, sursa respectivă se constituie din transferurile lunare efectuate de către persoana juridică care prestează servicii de telefonie mobilă în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vînzările aferente acestor servicii. Analiza presiunii fiscale, avînd în vedere faptul acestei treceri de la prevederile anterioare de constituire a sursei (transferurile obţinute din plata lunară suplimentară obligatorie de abonament în cuantum echivalent cu 2 dolari SUA, încasată de la beneficiarii de telefoane mobile şi servicii de comunicaţii GSM), demonstrează diminuarea acestei presiuni.
Astfel, în perioada anului 2006, cuantumul acestor plăţi în totalul veniturilor din vînzări ale doi agenţi economici-plătitori varia de la 2,8 la 3,2 la sută, iar în 6 luni ale anului 2007 - de la 3,1 la 3,7 la sută.
   Volumul total al veniturilor Fondului republican a fost executat în anul 2006 în sumă de 57586,9 mii lei şi în 9 luni ale anului 2007 în sumă de 52729,4 mii lei, ce constituie 100,9% şi, respectiv, 109,3% faţă de planul precizat.
    Potrivit datelor raportului, veniturile fondurilor locale în anul 2006 au constituit 85527,5 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 100,3%. Transferurilor de la Fondul republican le revine în medie 63,6 la sută, sau 54432,8 mii lei, care în aspectul fondurilor locale variază între 15,4 şi 87,8 la sută. Pe perioada de 9 luni ale anului 2007, veniturile au constituit 77176,4 mii lei, sau 101,0% faţă de suma planificată. Transferurilor din Fondul republican le revine în medie 59,1 la sută, sau 45571,6 mii lei, care în aspectul fondurilor locale variază între 10,9 şi 87,2 la sută.
   
Verificarea surselor de formare a mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale indică următoarele. 
    • Ministerul Finanţelor (Trezoreria Centrală) nu a virat în termenul stabilit la contul trezorerial de venituri al Fondului republican mijloacele acumulate la contul de venituri al bugetului de stat  în sumă de 3879,3 mii lei.
Aceasta a influenţat asupra nivelului executării de casă şi efective a părţii de venituri a Fondului republican conform situaţiei din 01.10.2007. Ulterior, după 01.10.2007, suma menţionată a fost transferată Fondului republican, fiind reflectată în rapoartele pentru perioada respectivă.
    • Datele selectate din rapoartele generalizate ale fondurilor locale denotă neexecutarea de către 17 fonduri locale a indicilor aprobaţi pentru anul 2006 în sumă totală de 217,3 mii lei, din care: Leova – 33,5 mii lei, Sîngerei - 16,7 mii lei, Cantemir - 4,5 mii lei şi pentru 9 luni ale anului 2007 - de către 18 fonduri locale în sumă totală de 1159,1 mii lei, din care: Căuşeni - 137,2 mii lei, Sîngerei - 119,8 mii lei, Leova – 58,2 mii lei, Ştefan Vodă - 49,7 mii lei.
    • Una din sursele de bază ale fondurilor locale - alocaţiile în cuantum de 1 la sută din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul doi şi al mun. Bălţi nu este clar reglementată sub aspectul bazei de calcul. Practica aplicată denotă că drept bază de calcul se utilizează partea de cheltuieli aprobată iniţial de către UAT şi care nu se modifică concomitent  cu rectificarea bugetului.
    Chiar şi în aceste condiţii, cuantumul de 1 la sută din mijloacele bugetelor UAT de nivelul doi şi al mun. Bălţi nu se respectă de autorităţile administraţiei publice locale. Astfel, cuantumul stabilit pentru anii 2006-2007 variază în aspectul tuturor fondurilor locale între 0,36 şi 0,93 la sută din volumul cheltuielilor bugetelor UAT, aprobate iniţial. În anul 2006, alocaţiile transferate fondurilor locale din bugetele UAT au constituit în total 25112,6 mii lei, formînd un cuantum mediu pe ţară din volumul aprobat al cheltuielilor bugetelor UAT de 0,76 la sută, iar din cele precizate de 0,47 la sută. Analogic, pentru anul 2007, acest cuantum a constituit 0,74 şi, respectiv, 0,61 la sută, în fondurile locale în perioada de 9 luni fiind transferată suma de 26082,7 mii lei.
    Încasările la sursa nominalizată preconizate în volum mai mic decît cuantumul stabilit prin lege au fost executate pe anul 2006 la nivel de 99,5% şi pe 9 luni ale anului 2007 - de 96,1%. Ca urmare, la fondurile locale n-au fost  încasate mijloace planificate în sumă de 122,6 mii lei, din care: Leova – 35,3 mii lei, Sîngerei – 10,0 mii lei, Ştefan Vodă – 4,7 mii lei şi, respectiv, de 1068,1 mii lei, din care: Căuşeni – 138,1 mii lei, Leova – 67,2 mii lei, Sîngerei – 113,0 mii lei, Ştefan Vodă – 54,7 mii lei.
    • În totalul veniturilor executate ale fondurilor locale, transferurilor  obţinute din plata  suplimentară obligatorie în mărime de 0,1 la sută din suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar la casele de schimb valutar (în continuare – CSV) le revine o pondere de 6,8% în anul 2006 şi de 7,0% - în anul 2007 (9 luni).
   Unele organe executive ale fondurilor locale n-au întreprins măsuri întru asigurarea respectării termenelor de transferare a plăţilor de către CSV din localităţile respective, care au încălcat prevederile pct.31 şi pct.32 din Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin H.G. nr.1083 (în continuare – Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1083).
Unele CSV din mun.Chişinău au admis depăşirea termenului de efectuare a transferului de la 3 pînă la 77 de zile. Cazuri de nerespectare a acestor prevederi au fost stabilite şi în raioanele Teleneşti, Cantemir şi Căuşeni.
    Concomitent, 29 de CSV, care în anii 2006-2007 au efectuat operaţiuni de schimb valutar, n-au transferat în Fondul municipal Chişinău mijloacele încasate ca plăţi suplimentare obligatorii în sumă de 239,3 mii lei în a.2006 şi de 350,5 mii lei - în a.2007 (9 luni).
    În perioada anului 2006 şi 8 luni ale anului 2007, în toate cazurile de depăşire a termenului de transfer lunar la fondurile locale al acumulărilor obţinute din plata suplimentară obligatorie la cumpărarea în numerar a valutei, n-au fost calculate penalităţi agenţilor economici şi instituţiilor în cauză. Acest  lucru a fost condiţionat de faptul că, prin Legea nr.827-XIV, n-au fost stabilite mărimea şi modul de calculare a acesteia, deşi pct.33 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1083 prevedea încasarea penalităţii pentru sumele acumulate, dar netransferate fondurilor locale în termenul stabilit.
    Unele CSV din mun. Chişinău, în perioada 17.08.2007 - 30.09.2007, au transferat direct la contul de venituri al Fondului municipal Chişinău, dar nu la bugetul de stat, plăţile încasate în sumă de 697,5 mii lei. Ca rezultat, acestea n-au fost realizate prin intermediul conturilor Trezoreriei Centrale.
   • Se menţionează neracordarea la Legea nr. 827-XIV, după operarea modificărilor şi completărilor care au intrat în vigoare începînd cu 17.08.2007, a prescripţiilor din H.G. nr.1083 în ce priveşte modul de încasare a plăţilor suplimentare în Fondul republican şi fondurile locale.

    2. Executarea  de ansamblu a cheltuielilor Fondului
republican şi  fondurilor locale

    Executarea de ansamblu a cheltuielilor Fondului republican şi fondurilor locale, în aspectul destinaţiilor preconizate, pe anul 2006 şi anul 2007 (9 luni), se prezintă în tabelul ce urmează:

Nr.

d/o

Denumirea cheltuielilor

Anul 2006

9 luni ale anului 2007

prevăzut

executat

prevăzut

executat

suma

 (mii lei)

suma

(mii lei)

faţă de prevăzut (%)

suma

(mii lei)

suma

(mii lei)

faţă de prevăzut

(%)

 

Cheltuieli - total

89836,8

88944,8

99,0

79879,6

77144,5

96,6

1.

Inclusiv:

Ajutoare materiale acordate populaţiei

85904,1

85290,2

99,3

76219,9

74181,3

97,3

2.

Finanţarea cantinelor de ajutor social (inclusiv din mijloacele Fondului republican)

1707,3

458,5

1663,5

468,5

97,4

102,2

1621,7

472,6

1413,4

381,9

87,1

80,8

3.

Alte cheltuieli (servicii ale Î.S. „Poşta Moldovei”)

100,9

84,1

83,3

122,2

98,9

80,9

4.

Întreţinerea direcţiilor executive

2124,5

1907,0

89,8

1915,8

1450,9

75,7

 

Soldul mijloacelor la începutul anului

x

2047,3

x

x

1784,1

x

 

Soldul mijloacelor la sfîrşitul perioadei de gestiune

x

1784,1

x

x

8974,0

x

   

    Sursă: Rapoartele Fondului republican şi fondurilor locale pentru perioadele de gestiune 2006 şi 9 luni 2007

    Executarea de ansamblu a cheltuielilor Fondului republican şi fondurilor locale a constituit faţă de prevederile planificate 99,0%  în anul 2006 şi 96,6%  - în anul 2007 (9 luni). Neexecutarea cheltuielilor în mărimile preconizate, încasarea veniturilor peste prevederile aprobate şi suma mijloacelor neutilizate din soldul înregistrat la începutul anului au condiţionat formarea unor disponibilităţi băneşti, la sfîrşitul anului 2006, de 1784,1 mii lei (din care Fondul republican – 504,0 mii lei) şi la 01.10.2007 - de 8974,0 mii lei (din care Fondul republican – 5194,1 mii lei). Gradul de utilizare a mijloacelor acumulate (veniturile curente şi soldurile la începutul perioadei) în anul 2006 a constituit 98,0% şi în anul 2007 (9 luni) – 89,6%.
    Cheltuielile Fondului republican pentru anul 2006 şi 9 luni ale anului 2007 au însumat 57130,6 mii lei şi, respectiv, 48039,3 mii lei, înregistrînd un grad de utilizare a mijloacelor acumulate (veniturile curente şi soldurile la începutul perioadei) de 99,1% şi, respectiv, 90,2%.
    Cheltuielile de casă ale fondurilor locale au fost executate în anul 2006 în sumă totală de 86247,0 mii lei, sau 99,0% faţă de prevederile preconizate, iar în 9 luni ale anului 2007 - de 74676,8 mii lei, sau 96,7%.
În totalul cheltuielilor fondurilor locale, ponderea majoră revine  mijloacelor utilizate pentru acordarea susţinerii materiale persoanelor defavorizate, care în anul 2006 au constituit 96,4%, sau 83190,2 mii lei, iar în 9 luni ale anului 2007 - 96,7%, sau 72235,7 mii lei.
   
Ajutoarele materiale acordate în anii 2006-2007 (9 luni) din Fondul republican şi fondurile locale, grupate sub aspectul tipurilor solicitate, se prezintă în tabelul de mai jos:
   

Tipul ajutoarelor

Anul 2006

Anul 2007 (9 luni)

nr.

de ajut.

suma

(mii lei)

mărimea medie (lei)

nr.

de ajut.

suma

(mii lei)

mărimea medie (lei)

Pentru procurarea produselor alimentare şi mărfurilor de strictă necesitate

197082

54496,8

276,5

146228

45032,9

308,0

Pentru achitarea parţială a serviciilor medicale, procurarea medicamentelor şi articolelor protetico-ortopedice

73807

29318,1

397,2

55992

28266,1

505,0

În alte scopuri

3934

1475,25

375,0

789

882,3

1118,2

TOTAL:

301861

85290,2

282,5

203009

74181,3

365,4

     Sursă: Rapoartele Fondului republican şi fondurilor locale pentru perioadele de gestiune 2006 şi 9 luni 2007.


  Datele tabelului denotă că predomină ajutoarele materiale care au fost acordate pentru procurarea produselor alimentare şi mărfurilor de strictă necesitate, acestora revenindu-le în totalul ajutoarelor 63,9% în anul 2006 şi 60,7%  - în anul 2007 (9 luni). Se atestă o creştere de 82,9 lei a mărimii medii a unui ajutor acordat în perioada de 9 luni ale anului 2007, faţă de mărimea medie formată în anul 2006.
   
După categoriile de beneficiari, ajutoarele materiale distribuite din Fondul republican şi fondurile locale în anul 2006 şi anul 2007 (9 luni) se prezintă astfel:
   

Nr.

d/o

Catego-
riile de bene-
ficiari

Anul 2006

Anul 2007 (9 luni)

nr. de ajut.

num. bene-
ficiarilor

suma

(mii lei)

mărimea medie (lei)

nr. de ajut.

num.

benefici-
arilor

suma

(mii lei)

mări-
mea

medie (lei)

1.

Pensionari

208772

204808

56243,45

269,40

120527

119878

46616,8

387,0

2.

Persoane inapte de muncă

12071

12067

5292,95

438,48

7971

7971

4284,95

538,0

3.

Familii cu copii

65983

64393

18362,8

278,3

64710

63008

18868,45

292,0

4.

Alte categorii de persoane

15035

15016

5391,0

358,56

9801

9788

4411,1

450,0

 

TOTAL:

301861

296284

85290,2

282,55

203009

200645

74181,3

365,4

        Sursă: Rapoartele Fondului republican şi fondurilor locale pentru perioadele de gestiune 2006 şi 9 luni 2007.


   Analiza datelor din tabelul de mai sus demonstrează că ponderea cea mai mare în numărul total al beneficiarilor de ajutoare revine pensionarilor, constituind 69,1% în anul 2006 şi 59,7% - în anul 2007 (9 luni).

3. Cu privire la modul de distribuire a mijloacelor
din Fondul republican

    Potrivit datelor raportului Direcţiei executive a Fondului republican, mijloacele din Fondul republican, în temeiul deciziilor Consiliului de administraţie, în anii 2006 şi 2007 (9 luni), au fost distribuite pentru:
    a) finanţarea suplimentară a programelor cu destinaţie specială privind susţinerea materială a păturilor socialmente vulnerabile la nivel teritorial, prin intermediul fondurilor locale, în sumă de 23448,6 mii lei şi, respectiv, 16600,0 mii lei, ceea ce constituie 100% faţă de prevederi;
    b) subvenţionarea fondurilor locale pentru acordarea curentă a ajutoarelor materiale persoanelor defavorizate şi alimentarea în cantinele de ajutor social din teritoriu în sumă de 30984,0 mii lei şi, respectiv, 28972,0 mii lei, ceea ce constituie 100% şi, respectiv, 99,9% faţă de prevederi;
    c) acordarea ajutoarelor materiale nemijlocit beneficiarilor în sumă de 2100,0 mii lei şi, respectiv, 1945,6 mii lei, ceea ce constituie 100% şi, respectiv, 94% faţă de prevederi.
    Mijloacele transferate fondurilor locale pentru programele cu destinaţie specială şi subvenţionarea acordării curente a ajutoarelor materiale reprezintă în volumul total al cheltuielilor Fondului republican o pondere de 95,3% - în anul 2006 şi de 94,9% - în 9 luni ale a.2007. Acest fapt denotă caracterul acumulativ al veniturilor şi redistribuitiv al cheltuielilor Fondului republican către fondurile locale.
    Acordarea ajutoarelor materiale prin intermediul programelor cu destinaţie specială în baza principiului categorial de beneficiari de prestaţii de asistenţă socială, dar nu reieşind din evaluarea situaţiei materiale, sociale şi a necesităţilor specifice ale beneficiarilor condiţionează nerespectarea principiului de bază în ceea ce priveşte distribuirea mijloacelor fondurilor pentru acordarea de ajutor material familiilor afectate de sărăcie în cea mai mare măsură, precum şi exclude aplicarea modului regulamentar de acordare a ajutorului material. Mijloacelor distribuite de Fondul republican în aceste scopuri fondurilor locale le revin în totalul cheltuielilor executate ale Fondului republican 41,0% în anul 2006 şi  34,6% - în anul 2007 (9 luni).
    Consiliul de administraţie al Fondului republican n-a stabilit regulile şi procedurile de fundamentare a costurilor programelor cu destinaţie specială, modul de evidenţă separată a executării, raportării mijloacelor transferate şi utilizate de fondurile locale în aspectul acestor programe după categorii şi scopurile acordării de ajutoare beneficiarilor.
Astfel, indicatorii Raportului privind distribuirea ajutoarelor financiare din fondurile locale de susţinere socială a populaţiei persoanelor socialmente vulnerabile după categorii, scopurile solicitării acestora de către beneficiari şi finanţarea cantinelor de ajutor social, prezentat Fondului republican de către fondurile locale, nu reflectă numărul ajutoarelor, beneficiarilor şi sumelor utilizate sub aspectul programelor cu destinaţie specială. Analogic, datele Raportului privind utilizarea mijloacelor financiare ale fondurilor locale nu reflectă cheltuielile de casă şi efective ale acestora sub aspectul programelor cu destinaţie specială, pe cînd în temeiul acestui raport Direcţia executivă a Fondului republican trece la cheltuieli efective suma transferurilor alocate fondurilor locale pe parcursul lunii de gestiune. Aceste considerente influenţează asupra nivelului controlului efectuat de către Fondul republican privind utilizarea mijloacelor alocate fondurilor locale la destinaţiile respective şi veridicitatea datelor raportate. Astfel, în aspectul acestor programe au fost stabilite mijloace transferate, dar neutilizate de unele fonduri locale conform destinaţiei iniţiale, fiind ulterior redistribuite în alte scopuri - pentru anul 2006 în sumă de 91,5 mii lei şi pentru 9 luni ale anului 2007 în mărime de 1058,2 mii lei.
    Dat fiind că nu este stabilită o modalitate clară de determinare a costurilor programelor cu destinaţie specială din mijloacele Fondului  republican şi ale fondurilor locale, mărimea medie a unui ajutor acordat în cadrul acestora variază în aspectul UAT de la 100,0 lei pînă la 650,0 lei.
    Mijloacelor distribuite din Fondul republican pentru subvenţionarea fondurilor locale le revine în volumul total al cheltuielilor Fondului republican o pondere de 54,2% în anul 2006 şi de 60,3% - în anul 2007 (9 luni).
   Alocarea mijloacelor fondurilor locale se efectuează de Direcţia executivă a Fondului republican în temeiul deciziilor Consiliului de administraţie, adoptate în lipsa demersurilor prezentate de fondurile locale, însoţite de argumentări justificative şi calcule întemeiate. Astfel, cuantumul alocaţiilor pentru subvenţionarea fondurilor locale se determină reieşind din numărul beneficiarilor de plăţi sociale, acordate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS), şi din nivelul de finanţare a fondurilor locale din bugetele UAT. 
   Consiliul de administraţie al Fondului republican a satisfăcut demersurile unor organizaţii neguvernamentale, în lipsa anexării listelor confirmate de către primării şi/sau organele locale de asistenţă socială, distribuind în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) mijloace în sumă totală de 1339,3 mii lei.
    Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1083 stabileşte acordarea de ajutoare materiale beneficiarilor în cazuri deosebite nemijlocit din Fondul republican, dar fără a determina care sînt acestea. În anii 2006 şi 2007 (9 luni), din Fondul republican au fost acordate ajutoare materiale în sumă de 2100,0 mii lei şi, respectiv, 1945,6 mii lei.
   Acordarea de ajutoare materiale persoanelor nemijlocit din Fondul republican în modul stabilit pentru fondurile locale, precum stipulează pct.19 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1083, condiţionează nerespectarea prevederii referitor la modul de acordare a ajutorului material cetăţenilor la locul de trai al acestora. Din Fondul republican pot obţine ajutor material beneficiari din toate localităţile ţării, însă persoanele cu locul de trai în mun.
Chişinău şi cele din localităţile din apropierea municipiului dispun de avantaje teritoriale.
    Lipsa modului de interconexiune între Fondul republican şi cele locale la acordarea ajutoarelor are efectul de acordare repetată a ajutoarelor unora şi aceloraşi persoane, pînă la expirarea termenului de 11 luni de la data primirii ajutorului. În cadrul verificărilor la Direcţia executivă a Fondului republican s-au constatat asemenea cazuri: în anul 2006 - la 27 de persoane şi în 9 luni ale anului 2007 - la 33, numărul ajutoarelor variind de la 2 pînă la 4, acestea fiind în diferite mărimi.
    Un impact negativ asupra veridicităţii  datelor, prin care se confirmă starea socială şi materială a solicitantului, luată drept temei pentru acordarea ajutorului material, are lipsa criteriilor de determinare a gradului de vulnerabilitate sau gravitate a situaţiei materiale sau sociale, datelor privind familiile socialmente vulnerabile, inexistenţa unor interconexiuni de verificare a circumstanţelor reflectate în ancheta socială. Mărimea ajutoarelor materiale distribuite în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007 variază de la 300 lei pînă la 5000 lei (în 2 cazuri au fost acordate 6000 lei şi 10000 lei).
    Neaprobarea concomitentă de către Consiliul de administraţie a modului de completare a formularului anchetei sociale, aplicat pentru confirmarea stării sociale, condiţiilor de trai şi venitului global al familiei, condiţionează multiple neclarităţi în ce priveşte prezentarea şi anexarea obligatorie a documentelor justificative.
    La acordarea ajutorului material, ca fiind una din prestaţiile de asistenţă socială, nu este determinat modul de confirmare a venitului global al solicitantului. Ca rezultat, în acest domeniu nu se aplică prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.1084 din 04.10.2004 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familiei)”4. Nu se indică şi nu se anexează documentele utilizate la calcularea venitului global, iar în lipsa documentelor justificative nu se poate confirma veridicitatea acestuia.
    ______________________________
    4  M.O., 2004, nr.186-188, art.1275.

    Confundarea noţiunilor de „beneficiar” şi „titular” de ajutor material duce la denaturarea indicatorilor utilizaţi în sistemul de raportare. În urma verificării datelor din Raportul privind distribuirea ajutoarelor financiare persoanelor socialmente vulnerabile după categorii, scopurile solicitării acestora de către beneficiari şi finanţarea cantinelor de ajutor social pe anii 2006 şi 2007 (9 luni), s-a stabilit că numărul beneficiarilor a fost majorat cu 51 şi, respectiv, 34 de persoane.
    Consiliul de administraţie al Fondului republican n-a aprobat, prin reguli şi proceduri interne, rapoartele fondurilor locale, prezentate acestuia, care stau la baza întocmirii rapoartelor consolidate privind activitatea fondurilor, prin ce n-au fost respectate prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din Legea nr.827-XIV.

4. Cu privire la aprobarea şi realizarea programelor
 de activitate de către Fondul republican şi fondurile locale

   Analiza programelor de activitate a Fondului republican şi fondurilor locale denotă că în majoritate acestea includ doar activităţile de bază ale angajaţilor organelor executive.
   Nerespectînd prevederile art.10 alin.(2) lit.a) din Legea nr.827-XIV şi pct.21 alin.1 din Regulamentul Fondului republican şi al fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, aprobat prin H.G. nr.1083, consiliile de administraţie ale fondurilor locale Cantemir, Căuşeni, Leova, Teleneşti n-au aprobat programe de activitate ale fondurilor pentru anii 2006-2007.
    Nerealizarea în deplină măsură a obiectivelor aprobate
de către consiliile de administraţie în programele de activitate pentru anul 2006 şi 9 luni ale anului 2007 a fost admisă de către Direcţia executivă a Fondului republican, organele executive ale fondurilor locale din municipiul Chişinău şi din raioanele Hînceşti, Căuşeni şi Ştefan Vodă. Au rămas neexecutate obiectivele ce ţin de colaborarea cu mass-media privind informarea cetăţenilor despre activităţile fondurilor; organizarea radiomaratoanelor şi acţiunilor de caritate; perfecţionarea modului de evidenţă şi înregistrare a cererilor titularilor de ajutoare materiale; efectuarea controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor fondurilor de către cantinele sociale.

5. Cu privire la activitatea comisiilor de revizie

   Comisiile de revizie n-au exercitat controlul asupra activităţii Fondului republican şi fondurilor locale, prin ce n-au fost respectate prevederile pct.25 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1083. Ultima perioadă de activitate a Fondului republican, supusă controlului de comisia de revizie, a fost anul 2003 (anterior fiind anul 1999). Comisia de revizie a Fondului municipal Chişinău, în perioada anilor 2001-2007, n-a efectuat nici un control (componenţa nominală fiind permanentă). Unele consilii de administraţie ale fondurilor locale nici n-au creat comisiile de revizie (raioanele Cantemir, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia), iar cea din raionul Teleneşti a fost formată la 21.08.2007. În perioada supusă auditului, n-au activat comisiile de revizie ale fondurilor locale din raioanele Hînceşti şi Sîngerei.

6. Cu privire la evidenţa beneficiarilor de către
Fondul republican şi fondurile locale

   Fondul republican şi fondurile locale n-au organizat un sistem de evidenţă a potenţialilor beneficiari de ajutoare financiare, fapt ce a făcut imposibilă efectuarea unei analize statistice referitor la ponderea solicitanţilor de ajutoare în numărul total de potenţiali beneficiari (municipiul Chişinău, raioanele Ungheni, Leova, Edineţ, Sîngerei, Ştefan Vodă, Cantemir, Căuşeni, Taraclia). Nu sînt instalate şi utilizate în procesul de activitate programele procurate de fondurile locale din raioanele Hînceşti, Leova, Ştefan Vodă, Căuşeni, Cantemir, Donduşeni.
    Fondul republican şi Fondul municipal Chişinău deţin o bază de date primită de la CNAS privind numărul de pensionari înregistraţi pe unele categorii de pensii. Ultima informaţie la Fondul municipal Chişinău datează cu 01.12.2005. N-au coordonat bazele de date cu casele teritoriale de asistenţă socială  fondurile locale din raionul Hînceşti şi din mun. Bălţi.
    Fondul municipal Chişinău nu asigură securitatea bazei de date privind titularii care au beneficiat de ajutoare materiale, deoarece acces la introducerea şi radierea informaţiei din acest masiv au toţi angajaţii. Verificarea selectivă a procesării în baza de date a unor decizii primite de la Fondul republican a constatat că aproximativ 10,0 la sută din titulari nu au fost înregistraţi ca beneficiari de ajutoare materiale acordate din Fondul republican.
    Nu este stabilită o conlucrare cu primăriile şi asistenţii sociali ai acestora în vederea evidenţei şi satisfacerii cererilor de acordare a ajutorului material, identificării şi ţinerii la evidenţă a familiilor socialmente vulnerabile. Nu este determinat modul de  ţinere a evidenţei cererilor de acordare a ajutorului material la unele primării din raioanele Hînceşti şi Sîngerei. Primăriile din raionul Cantemir nu dispun de informaţia despre cererile satisfăcute şi cele respinse, iar la primăriile din raionul Ştefan Vodă lipsesc registrele de înregistrare a cererilor beneficiarilor de ajutoare materiale.
    Nu s-a  ţinut  evidenţa cererilor de acordare a ajutorului material de către organele executive ale fondurilor locale din raioanele Edineţ, Teleneşti, Hînceşti, Leova, Cantemir, Căuşeni, Ştefan Vodă, fapt ce nu a permis determinarea numărului de cereri depuse, ponderii cererilor satisfăcute, motivelor refuzurilor şi periodicităţii acordării de ajutoare materiale.

7.  Cu privire la modul de acordare a ajutoarelor
 materiale de către fondurile locale

   Unele fonduri locale au efectuat acordarea de ajutoare materiale în lipsa cererilor beneficiarilor, cu anexarea documentelor necesare, fără întocmirea anchetelor sociale, doar în baza listelor prezentate de diferite autorităţi, instituţii şi organizaţii neguvernamentale din teritoriile respective. Astfel de cazuri au fost constatate în anul 2006 în sumă totală de 9442,4 mii lei, inclusiv din Fondul municipal Chişinău - 1885,9 mii lei şi din fondurile locale din raioanele: Hînceşti – 2312,8 mii lei; Ungheni – 1437,4 mii lei; Teleneşti – 1088,7 mii lei; Sîngerei – 949,3 mii lei; Edineţ – 813,3 mii lei; Leova – 504,6 mii lei; Taraclia – 450,4 mii lei.
    În mod analogic, şi în perioada de 9 luni ale anului 2007, au fost constatate asemenea cazuri de acordare a ajutoarelor materiale în sumă totală de 14856,8 mii lei, inclusiv din Fondul municipal Chişinău – 8871,8 mii lei şi din fondurile locale din raioanele: Hînceşti – 2267,0 mii lei, Teleneşti – 1161,1 mii lei, Sîngerei – 874,0 mii lei, Edineţ – 644,1 mii lei, Ştefan Vodă – 362,4 mii lei, Leova – 353,6 mii lei, Taraclia – 322,8 mii lei. Aceleaşi încălcări au fost comise şi de către alte fonduri locale.
   Unele fonduri locale au acordat ajutoare materiale pentru diferite cheltuieli ce nu corespund destinaţiilor prevăzute, aşa cazuri fiind constatate în sumă totală de 687,9 mii lei, din care Fondul municipal Chişinău - 383,4 mii lei şi fondurile locale din raioanele: Hînceşti - 167,5 mii lei, Taraclia - 135,0 mii lei şi Ungheni - 2,0 mii lei.
    Consiliul de administraţie al Fondului municipal Chişinău şi directorul executiv al acestuia în anii 2006 şi 2007, (9 luni) au aprobat acordarea de ajutoare materiale, prin decizii şi emiterea ordinelor, cu depăşirea limitelor aprobate de cheltuieli în acest scop cu 562,6 mii lei şi, respectiv, 371,5 mii lei. Verificarea modului de acordare a ajutoarelor materiale din Fondul municipal Chişinău a constatat că atît în anul 2006, cît şi în 9 luni ale anului 2007 circa 80 la sută din titulari sînt unele şi aceleaşi persoane.
Gradul de utilizare a mijloacelor acestui fond în anul 2006 a constituit 91,9%, iar în 9 luni ale anului 2007 - 81,4%. În urma analizei selective a listelor beneficiarilor, prezentate de către organizaţiile neguvernamentale, s-a constatat că în unele cazuri acestea sînt întocmite cu erori, în ele, conform înscrierilor de neachitare a plăţilor, fiind incluse persoane deja decedate ori  persoane care nu se află pe teritoriul Republicii Moldova.
    Ajutoarele financiare acordate din fondurile locale, analogic celor acordate din Fondul republican, indică lipsa unor criterii clare privind determinarea mărimii ajutorului material acordat, ţinîndu-se cont de nivelul de trai şi de necesităţile specifice, variind de la 200 pînă la 10000 lei.
    La distribuirea ajutoarelor materiale, Fondul municipal Chişinău şi fondurile locale din raioanele Edineţ, Cantemir, Căuşeni, Hînceşti, Teleneşti, Taraclia n-au urmărit respectarea restricţiei prevederilor pct.13 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1083 în ce priveşte acordarea ajutorului material, de regulă, o singură dată pe parcursul anului în curs, cu admiterea acordării repetate în acelaşi an doar în cazul agravării stării materiale de noi circumstanţe imprevizibile. La Fondul municipal Chişinău, în urma examinării unui eşantion de 75 de beneficiari, s-au constatat 20 de persoane care au beneficiat de 2-3 ajutoare materiale pe parcursul unui an, concomitent din mijloacele Fondului municipal şi Fondului republican.
În 9 cazuri unora şi aceloraşi persoane le-au fost acordate ajutoare materiale din Fondul municipal de două şi mai multe ori, acestea constituind de la 200 lei pînă la 3000 lei.
    Cu derogare de la pct.14 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1083, în lipsa deciziei Consiliului de administraţie al Fondului municipal Chişinău, directorul executiv al fondului respectiv a distribuit mijloace în sumă de 13,0 mii lei, acestea fiind utilizate pentru acordarea ajutoarelor materiale la 6 titulari în mărime de la 2000 lei pînă la 2500 lei, în scopul executării deciziei Consiliului de administraţie al Fondului republican nr.16 din 25.05.2007.
   Fondurile locale n-au respectat întocmai prevederile pct.11 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.1083 referitor la anexarea actelor şi documentelor justificative, în baza cărora se acordă ajutoarele materiale. Astfel, cererile beneficiarilor de ajutoare materiale nu conţin descrieri detaliate ale circumstanţelor stării materiale, anchetele sociale nu indică starea socială, condiţiile de trai şi venitul global al familiei, iar certificatele medicale nu sînt confirmate şi înregistrate de instituţiile medicale respective.
    Consiliile de administraţie ale fondurilor locale din raioanele Hînceşti şi Leova n-au respectat modalitatea de convocare a şedinţelor nu mai rar de o dată pe lună, potrivit pct.20 din Regulamentul Fondului republican şi al fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, aprobat prin H.G. nr.1083, ceea ce a dus la valorificarea neuniformă a mijloacelor şi la neacordarea în termen a ajutoarelor materiale. 

8. Cu privire la cheltuielile Fondului republican
 şi fondurilor locale pentru finanţarea cantinelor de ajutor social

    Conform datelor Rapoartelor Fondului republican şi fondurilor locale, cheltuielile pentru finanţarea cantinelor de ajutor social au constituit în anul 2006 suma de 1663,5 mii lei (din care Fondul republican - 468,5 mii lei) şi în 9 luni ale a.2007 – 1413,4 mii lei (din care Fondul republican – 381,9 mii lei). Numărul total al beneficiarilor de prînzuri acordate a constituit 5819 şi, respectiv, 4671 persoane.
    Prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.827-XIV stabilesc mijloacele Fondului republican, sub formă bănească sau bunuri materiale, ca o sursă de finanţare a cantinelor de ajutor social, deşi în condiţiile art.8 alin.(2) din Legea nr.81-XV din 28.02.2003 „Privind cantinele de ajutor social”5 (în continuare - Legea nr.81-XV) sînt stipulate doar cele  ale fondurilor locale.
    ______________________________
    M.O., 2003, nr.67-69, art.283.

     Verificarea modului de evidenţă şi raportare a mijloacelor utilizate pentru finanţarea cantinelor de ajutor social, a beneficiarilor şi serviciilor acordate din contul mijloacelor fondurilor de susţinere socială a populaţiei a constatat abateri de la prevederile aprobate prin Legea nr.81-XV şi Regulamentul-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16.10.2003 „Despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social”6 (cu modificările ulterioare; în continuare – Regulamentul-tip aprobat prin H.G. nr.1246).
    ______________________________
    6  M.O., 2003, nr.218-220, art.1297.

    Unele fonduri locale au admis cazuri de trecere la cheltuieli a sumelor transferate cantinelor de ajutor social, în lipsa documentelor justificative, prin ce nu s-au respectat prevederile art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.19957 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.426-XIII). Astfel de cazuri au fost stabilite la fondurile locale din raioanele Leova în sumă totală de 57,0 mii lei (32,0 mii lei – în anul 2006; 25,0 mii lei – în perioada de 9 luni ale anului 2007) şi Edineţ - de 28,0 mii lei (a.2006 – 16,0 mii lei; 9 luni ale a.2007 – 12,0 mii lei). Fondul local din raionul Ungheni nu dispune de calcule referitor la meniuri şi mijloacele utilizate pentru finanţarea cantinelor de ajutor social: în anul 2006 - în sumă de 24,0 mii lei şi în perioada de 9 luni ale anului 2007 - de 18,0 mii lei.
    ______________________________
    7 Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398 (Abrogată prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007).

    Fondul local din raionul Ştefan Vodă a utilizat în perioada anului 2006 - 9 luni ale anului 2007, pentru finanţarea cantinelor de ajutor social, mijloace în sumă de 99,2 mii lei, însă pînă la momentul verificărilor nu dispunea de dările de seamă despre folosirea acestora, care urmau să fie prezentate de către primării în fiecare lună. La rîndul lor, primăriile nu deţin informaţia referitor la evidenţa zilnică a beneficiarilor şi serviciilor cantinelor.
    Lipsa unei modalităţi unice de ţinere a evidenţei beneficiarilor condiţionează neveridicitatea numărului de beneficiari raportaţi, dat fiind că una şi aceeaşi persoană beneficiază în unele cazuri de servicii peste limita maximă de 30 zile pe trimestru, stabilită de Regulamentul-tip aprobat prin H.G. nr.1246. În aceste cazuri, în lipsa unei evidenţe corespunzătoare, se remarcă faptul că nu este delimitat numărul beneficiarilor şi al serviciilor acordate acestora, ceea ce generează majorarea neîntemeiată a numărului de beneficiari  raportaţi.
   Cantinele de ajutor social finanţate din fondurile locale din raioanele Edineţ, Cantemir şi Taraclia au acordat servicii unor persoane socialmente vulnerabile, pe o perioadă mai mare de 30 de zile pe trimestru (120 de zile anual), prin ce nu s-au respectat prevederile pct.6 din Regulamentul-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1246.
   În perioadele auditate, Fondul municipal Chişinău n-a înregistrat aşa tip de cheltuieli datorită faptului că mijloacele în acest scop au fost transferate direct de la bugetul municipal Direcţiei generale asistenţă socială. Acest mod de finanţare a cantinelor de ajutor social a condiţionat diminuarea concomitentă a veniturilor şi cheltuielilor Fondului municipal Chişinău: în anul 2006 - cu 1650,0 mii lei şi în anul 2007 (9 luni) - cu 1950,0 mii lei.

9. Cu privire  la ţinerea evidenţei contabile
de către fondurile locale

   Situaţia privind evidenţa contabilă pe perioadele auditate denotă nerespectarea normelor la ţinerea evidenţei cheltuielilor efective de către fondurile locale în partea ce se referă la achitarea ajutoarelor materiale. Acest fapt este demonstrat şi prin datele rapoartelor fondurilor locale, prezentate Fondului republican, care reflectă cheltuielile de casă şi reale în mărimi egale.
    Fondul local din raionul Ştefan Vodă, pînă la 31 mai 2006, a efectuat achitarea ajutoarelor materiale beneficiarilor prin casieria fondului, iar începînd cu 1 iunie 2006 – prin intermediul oficiilor poştale, la locul de trai al beneficiarilor. Ca rezultat al atribuirii incorecte la cheltuieli efective a mijloacelor financiare în sumă de 421,1 mii lei în anul 2006 şi de 190,8 mii lei - în perioada de 9 luni ale anului 2007, au fost diminuate în aceeaşi mărime datoriile debitoare şi denaturate datele din rapoartele financiare ale fondului la situaţiile din 01.01.2007 şi 01.10.2007. Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.a), lit.b) şi art.16 din Legea nr.426-XIII, mijloacele sus-menţionate au fost trecute incorect la cheltuieli efective la momentul efectuării transferului de mijloace băneşti Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, dar nu la momentul returnării listelor privind achitarea ajutoarelor.
    Încălcări ale Legii nr.426-XIII au fost stabilite şi la organul executiv al fondului local din raionul Cantemir. Astfel, datele rapoartelor financiare pentru perioadele de gestiune 2006 şi 2007 (9 luni) nu reflectă datoriile debitoare existente la începutul anului 2006 în sumă de 163,8 mii lei şi la sfîrşitul anului 2006 - de 1,4 mii lei, reflectate la contul „Decontări cu titularii de avans”. De asemenea, n-au fost reflectate în bilanţul pe 9 luni ale anului 2007 datoriile debitoare şi creditoare ale cantinelor de ajutor social, care la 01.10.2007 constituiau suma de 8,1 mii lei şi, respectiv, 15,6 mii lei.
  Contrar prevederilor pct.14 şi pct.24 din Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 „Privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova”8 (cu modificările ulterioare), organul executiv al fondului local din raionul Cantemir a eliberat mijloace financiare în sumă de 129,6 mii lei în lipsa semnăturilor de primire de către titularul de avans a banilor, iar suma de 10,0 mii lei, ridicată în numerar de la contul trezorerial în iulie 2007, a fost înregistrată în registrul de casă la momentul efectuării auditului. În registrele de casă n-au fost înregistrate toate dispoziţiile de plată. N-a fost efectuată în ordinea stabilită inventarierea casieriei.
    __________________________
   M.O., 1992, nr.11, art.351.

  Fondul local din raionul Hînceşti, fără delegaţiile respective de la primării sau alte confirmări, a eliberat mijloace în sumă de 311,4 mii lei, destinate distribuirii sub formă de ajutoare (în anul 2006 – 30,9 mii lei şi în 9 luni ale anului 2007 – 280,5 mii lei), unor persoane care nu erau angajate ale primăriilor sau fondului.
   Fondul local din raionul Leova a admis cazuri de trecere la cheltuieli a mijloacelor utilizate pentru acordarea ajutoarelor materiale în baza unor documente semnate numai de unii secretari ai primăriilor, fără semnăturile persoanelor responsabile ale fondului. În listele de plată, care au servit ca bază de trecere la cheltuieli a mijloacelor băneşti, au fost admise cazuri cînd o persoană (în lipsa confirmărilor corespunzătoare) a semnat pentru 4-6 beneficiari de ajutoare materiale.
   Diverse nereguli au admis la ţinerea evidenţei contabile şi fondurile locale din raioanele Hînceşti, Leova, Căuşeni, iar de către fondurile locale din raioanele Taraclia şi Leova n-au fost respectate prevederile normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă.

10. Cu privire la cheltuielile pentru asigurarea
activităţii fondurilor

    La implementarea prevederilor art.2 şi art.13 din Legea nr.827-XIV, prin care este stipulat că Fondul republican şi fondurile locale sînt instituţii publice autonome, sînt persoane juridice, dispun de ştampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea fondului respectiv, sînt aplicate abordări diferite. Astfel, cu derogare de la aceste prevederi, prin Hotărîrea Guvernului  nr.689 din 10.06.2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”9, se stabileşte că statele de personal ale Secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei încorporează în structura respectivă şi fondurile locale, cu excepţia fondurilor municipiilor Chişinău, Bălţi şi UTA Găgăuzia. Aceste 3 fonduri locale, potrivit prescripţiilor Hotărîrii Guvernului nr.735 din 16.06.2003 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale”10, sînt servicii publice desconcentrate în teritoriu.
    __________________________
    M.O., 2003, nr.116-120, art.711.
    10  M.O., 2003, nr.123-125, art.770.

   Legea nr.827-XIV stipulează că mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale se utilizează în exclusivitate pentru acordarea de ajutor material persoanelor socialmente vulnerabile, precum şi pentru cheltuielile ce ţin de achitarea ajutorului material, dar fără să fie reglementat sistemul acestor cheltuieli.
   Aceste neclarităţi au determinat abordări diferite în ceea ce priveşte finanţarea activităţilor organelor executive ale fondurilor. Astfel, cheltuielile pentru asigurarea activităţii fondurilor locale încorporate în cadrul Secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiilor din raioane se efectuează din contul mijloacelor bugetelor UAT respective, iar cheltuielile organelor executive ale Fondului republican şi fondurilor locale din municipiile Chişinău, Bălţi şi UTA Găgăuzia - din mijloacele acestor fonduri. De menţionat că această prevedere a fost stabilită cu începere de la 01.09.2006, conform Regulamentului Fondului republican şi al fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, aprobat prin H.G. nr.1083. Potrivit rapoartelor, pe anul 2006 şi 9 luni ale anului 2007, mijloacele fondurilor cheltuite în aceste scopuri au constituit în total 1907,0 mii lei şi, respectiv, 1450,9 mii lei. 
    Cheltuielile de casă pentru asigurarea activităţii Direcţiei executive a Fondului republican (12 unităţi) pe anul 2006 şi 9 luni ale anului 2007 au constituit  597,8 mii lei şi, respectiv, 522,1 mii lei. Pentru întreţinerea Direcţiei executive a Fondului municipal Chişinău (25 unităţi) în anul 2006 au fost cheltuite  mijloace în sumă de 742,0 mii lei, iar în 9 luni ale a.2007 – 523,3 mii lei.
   Direcţia executivă a Fondului municipal Chişinău, cu derogare de la pct.9 din Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)”11, a utilizat două numere de telefonie mobilă în standard GSM, fiind executate cheltuieli  în sumă de 6,9 mii lei. În lipsa aprobării de către Consiliul municipal Chişinău a parcursului-limită pentru autoturismele de serviciu ale Direcţiei executive a Fondului municipal Chişinău, în anul 2006 au fost utilizate mijloace în sumă de 21,2 mii lei, iar în 9 luni ale anului 2007 – de 17,2 mii lei.
    ______________________________
   11 M. O., 2005, nr.176-181, art.1469.

11. Rezultatele  chestionării şi intervievării

    Pentru realizarea auditului, printre alte tehnici de examinare s-a folosit chestionarea şi intervievarea. Chestionarele  au fost aplicate unui eşantion din 89 de angajaţi ai organelor executive ale Fondului republican şi ale fondurilor locale, 128 de angajaţi din cadrul primăriilor şi 426 de beneficiari de ajutoare materiale, în total - 643 de persoane.
    Răspunsurile primite la chestionare de la angajaţii organelor executive  denotă că: programele anuale de activitate a Fondului republican şi Fondului municipal Chişinău sînt cunoscute de angajaţii Direcţiilor executive respective şi aceştia consideră că activităţile incluse în program corespund obiectivelor legale; nu există o informaţie despre identificarea potenţialilor beneficiari din păturile socialmente vulnerabile ale populaţiei, pentru o posibilă acordare a ajutoarelor materiale din fondurile de susţinere socială a populaţiei; nu se dispune de informaţia privind ponderea solicitanţilor de ajutor în numărul total de potenţiali beneficiari; nu există un sistem informaţional al Fondului republican şi fondurilor locale; softurile existente nu sînt perfecţionate, actualizate şi dezvoltate în corespundere cu cerinţele solicitate.
    Generalizarea răspunsurilor primite de la angajaţii primăriilor relevă că circa 20% din respondenţi nu posedă cunoştinţe privind cadrul legal ce reglementează activitatea fondurilor de susţinere socială a populaţiei; primăriile nu dispun de instrucţiuni şi materiale metodologice referitor la acest domeniu.
    Răspunsurile primite de la potenţialii beneficiari de ajutoare materiale demonstrează că circa 15,6% din persoanele supuse chestionării nu cunosc posibilităţile beneficierii de ajutor material din fondurile de susţinere socială a populaţiei; circa 29,5% consideră că măsurile de popularizare a informaţiei privind susţinerea socială a păturilor socialmente vulnerabile de către administraţia publică locală nu sînt suficiente; unii beneficiari au menţionat că într-o măsură oarecare ajutorul material a contribuit la rezolvarea situaţiei la moment, însă suma ajutoarelor materiale este mică.
   Intervievarea realizată în comun cu responsabilul Fondului republican şi cu reprezentanţi ai 2 organe executive ale fondurilor locale referitor la activitatea cantinelor de ajutor social a stabilit următoarele: în unele cazuri listele beneficiarilor de hrană la cantinele de ajutor social se perfectează în lipsa evaluării anchetelor sociale ale solicitantului de hrană la cantina de ajutor social; confirmarea de către beneficiar prin semnătura sa a fiecărui serviciu primit nu se face în mod sistematic; transferul mijloacelor pentru serviciile cantinelor de ajutor social din mijloacele fondurilor se efectuează direct cantinelor; nu în toate cazurile au fost deschise conturi speciale pentru acumularea mijloacelor cantinelor din toate sursele; nu este reglementat modul de raportare a mijloacelor utilizate din fonduri sub aspectul categoriilor de beneficiari şi tipurilor de servicii prestate acestora.
    Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că, în perioada raportată, organele abilitate cu funcţii de conducere şi executive ale Fondului  republican şi ale fondurilor locale nu şi-au coordonat în deplină măsură activităţile şi nu şi-au exercitat atribuţiile în strictă conformitate cu normele stabilite, ceea ce a determinat apariţia neregularităţilor la acumularea veniturilor şi comiterea  încălcărilor la utilizarea mijloacelor fondurilor respective. Se menţionează şi neconcordanţa actelor normative ale Guvernului cu prevederile Legii nr.827-XIV.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi

h o t ă r ă ş t e:

    1. Se informează Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului despre rezultatele auditului şi se cere să examineze la şedinţa colegiului raportul directorului executiv al Fondului republican privind administrarea fondului şi coordonarea activităţii fondurilor locale, cu adoptarea măsurilor de rigoare în vederea eficientizării utilizării şi sporirii responsabilităţilor de administrare a fondurilor.
    2. Se cere de la Consiliul de administraţie al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei:
   2.1. să revizuiască formularul anchetei sociale şi lista documentelor anexate, precum şi să adopte unele instrucţiuni de completare a lor în scopul asigurării veridicităţii datelor, care vor confirma necesitatea acordării de ajutor material;
    2.2. să unifice indicatorii folosiţi în rapoartele privind acordarea de ajutor social cu noţiunile utilizate în cadrul legal, pentru a asigura raportări veridice şi relevante;
    2.3. să reglementeze modul de redistribuire sau realocare în alte scopuri a mijloacelor neutilizate de către fondurile locale în cazul programelor cu destinaţie specială;
    2.4. să înainteze în modul stabilit organelor competente propuneri privind   respectarea întocmai a statutului de persoană juridică al fondurilor locale din raioane;
   2.5. să organizeze periodic instruiri ale personalului antrenat în administrarea Fondului republican şi fondurilor locale, precum şi să informeze populaţia despre posibilităţile beneficierii de ajutoare materiale;
    2.6. să dezvolte un sistem de evidenţă permanentă a potenţialilor beneficiari de ajutoare materiale din păturile socialmente vulnerabile şi să stabilească interconectări între Fondul republican cu fondurile locale, fapt ce ar asigura acordarea regulamentară a ajutoarelor materiale.
   3. Se cere de la organele executive ale Fondurilor locale din municipiile Chişinău şi Bălţi şi din raioanele Cantemir, Căuşeni, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Leova, Sîngerei, Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni să informeze şi să prezinte Consiliilor de administraţie rezultatele auditelor pentru examinarea lor în şedinţă, cu adoptarea măsurilor care să asigure:
    3.1. exercitarea controlului de către comisiile de revizie, cu examinarea rezultatelor stabilite;
   3.2. efectuarea anuală a inventarierii tuturor creanţelor înscrise după titularii de avans, precum şi ţinerea evidenţei contabile a cheltuielilor efective în conformitate cu principiul specializării exerciţiului (contabilitate de angajament).
   4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, raioanelor Cantemir, Căuşeni, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Leova, Sîngerei, Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni aprobarea alocaţiilor în cuantum de 1 la sută din mijloacele bugetelor respective şi transferarea acestora în volum deplin fondurilor locale.
    5. Se cere de la Ministerul Finanţelor să stabilească modul de planificare a veniturilor Fondului republican şi fondurilor locale, ţinînd cont de specificul bazei de calcul a diferitelor surse de venituri şi de evidenţă a beneficiarilor.
    6. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului şi se recomandă:
    6.1. să racordeze actele normative care reglementează activitatea Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei la cadrul legal în  domeniu;
   6.2. să revizuiască modul de distribuire a mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei în scopul asigurării utilizării resurselor la realizarea obiectivului principal pentru care acestea au fost create.
    7. Se ia act că:
   7.1. Consiliul de administraţie al Fondului republican a aprobat, prin Decizia nr.32 din 28.11.2007, unele formulare ale rapoartelor, care se prezintă de către organele executive ale fondurilor locale Direcţiei executive a Fondului republican;
    7.2. Direcţia executivă a Fondului local de susţinere socială a Consiliului raional Cantemir, în timpul auditului, a efectuat înregistrarea în registrul de casă a numerarului în sumă de 10,0 mii lei, ridicat de la contul trezorerial în luna iulie 2007.
   8. Materialele în baza cărora a fost elaborată prezenta hotărîre se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pentru examinare conform competenţei.
    9. Despre întreprinderea măsurilor în vederea realizării punctelor 1-6 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de  3 luni.
    10. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.
    11. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                  Ala Popescu

    Nr. 5. Chişinău, 21 februarie 2008.

 

 
< Precedent   Următor >