Acasă arrow Hotărârile Curţii de Conturi arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 10 din 20.03.2008
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 10 din 20.03.2008

privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) (Monitorul Oficial nr.97-98 din 03.06.2008, art.12)

 

    Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului în exerciţiu al educaţiei şi tineretului dl V.Ţvircun, şefului Direcţiei economico-financiare dna T.Lazarenco şi şefului Direcţiei învăţămînt profesional dl Ig.Sandler de la Ministerul Educaţiei şi Tineretului, şefului-adjunct al Direcţiei învăţămînt a Ministerului Finanţelor dna S.Borţoi, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni).
    ____________________________
    1 Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

    Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2007, la 45 de instituţii de învăţămînt secundar profesional, ce constituie 58% din totalul instituţiilor respective (Anexa nr.1).
    Modul de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţămînt secundar profesional este reglementat prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.19952 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.547-XIII) şi statutele instituţiilor de învăţămînt secundar profesional. Atribuţiile de bază ale instituţiilor de învăţămînt secundar profesional sînt: asigurarea respectării legislaţiei în procesul de instruire şi educaţie; dezvoltarea personalităţii elevului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său; asigurarea unei pregătiri multilaterale, cu caracter profesional aplicativ pentru tineretul studios; pregătirea elevului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă; cultivarea simţului necesităţii de a munci pentru binele propriu şi cel al societăţii.
    ____________________________
    2 M.O., 1995, nr.62-63, art.692.

   Controlul a avut drept obiectiv verificarea modului de alocare şi utilizare a mijloacelor publice pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, corectitudinii realizării veniturilor încasate de către aceste instituţii, precum şi a gradului de executare a actelor normative la gestionarea patrimoniului public. 
    În procesul controlului efectuat la faţa locului în 45 de instituţii de învăţămînt secundar profesional, probele de control au fost colectate prin analiza şi verificarea selectivă a documentelor primare privind tranzacţiile, corectitudinea înregistrării acestora în notele şi registrele contabile; contrapunerea datelor din registre, cartea mare cu cele reflectate în rapoartele financiare şi statistice; observaţii directe; dezbateri în grup, precum şi în urma examinării informaţiilor obţinute de la terţe părţi (Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Biroul Naţional de Statistică) şi a explicaţiilor persoanelor responsabile.
    Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a  c o n s t a t a t:
I. Constatări generale privind instituţiile de învăţămînt
secundar profesional

   Învăţămîntul secundar profesional constituie o parte integrantă a sistemului educaţional naţional, care asigură pregătirea într-o meserie (profesie), precum şi perfecţionarea şi recalificarea muncitorilor şi a persoanelor disponibilizate.
    Actualmente, în Republica Moldova reţeaua instituţiilor de învăţămînt secundar profesional include 78 de unităţi, din care 52 de şcoli profesionale (în continuare – ŞP), inclusiv 2 licee din anul 2007, şi 26 de şcoli de meserii (în continuare – ŞM), inclusiv 6 – pe lîngă instituţiile penitenciare. Toate 52 de şcoli profesionale şi 21 de şcoli de meserii sînt subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului (în continuare – MET). Liceele profesionale (în continuare – LP) nr.1 şi nr.2 din mun.Chişinău au fost  fondate cu titlu de experiment în urma reorganizărilor prin absorbţie, efectuate în baza Hotărîrii Guvernului nr.939 din 05.09.2005 „Cu privire la reorganizarea prin absorbţie a unor instituţii de învăţămînt secundar profesional din mun.Chişinău”3 (cu modificările şi completările ulterioare). La momentul actual, fondarea liceelor ca formă a filierei de învăţămînt secundar profesional rămîne nelegiferată.
    _____________________________
    3 M.O., 2005, nr.119-122, art.1009.

    Dinamica numărului instituţiilor şi elevilor în învăţămîntul secundar profesional în ultimii ani se prezintă astfel:
   

 

2001/

2002

2002/

2003

2003/

2004

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

Numărul total de instituţii

82

83

83

81

78

78

Şcoli profesionale

53

53

54

53

52

52

Şcoli de meserii

29

30

29

28

26

26

Numărul de elevi

22999

22647

22757

22696

25005

23656

Şcoli profesionale

18606

18051

17932

18106

20796

19694

Şcoli de meserii

4393

4596

4825

4590

4209

3962

             *Sursă: Date selectate din Raportul Biroului Naţional de Statistică pe anul 2006.


    În anul de studii 2006/2007, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 15,5 mii de persoane, din care 76,0% – în şcoli profesionale şi 24,0% – în şcoli de meserii. Proporţia dintre persoanele înmatriculate din localităţile rurale şi numărul total de persoane înmatriculate este de 73,4%. Analiza rezultatelor înmatriculării în anul de studii 2006/2007, pe structura profesiilor (meseriilor), a constatat preponderenţa următoarelor specialităţi: bucătar (15% din totalul celor înmatriculaţi), lăcătuş la repararea automobilelor (9,4%), tencuitor şi cusător (7,9% şi, respectiv, 7,4%). Cele mai nesolicitate specialităţi au devenit cele de pietrar-zidar, tractorist, radiomecanic.
    Dinamica rezultatelor admiterii în instituţiile de învăţămînt secundar profesional în ultimii patru ani se prezintă astfel:
   

 

 

2003/

2004

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

Cereri depuse

unit.

18624

17611

17020

17896

Înmatriculaţi

elevi

16701

15554

15424

15494

- absolvenţi ai gimnaziilor

//-//

13587

12331

12194

12677

- absolvenţi ai şcolilor medii de cultură generală şi liceelor

//-//

2978

2395

2411

1940

- persoane fără certificate

//-//

136

828

819

877

Cereri depuse la o sută de înmatriculaţi

//-//

112

113

110

116

Şcoli profesionale

//-//

12429

11372

11421

11769

Şcoli de meserii

//-//

4272

4182

4003

3725

  * Sursă: Raportul Biroului Naţional de Statistică pe anul 2006 (Notă informativă).


    Datele din tabel denotă o descreştere continuă a numărului de absolvenţi ai liceelor şi şcolilor medii de cultură generală înmatriculaţi în instituţiile de  învăţămînt secundar profesional, înregistrîndu-se în anul de studii 2006/2007 o micşorare absolută cu 1038 de persoane (65%), faţă de anul de studii 2003/2004.
    Conform datelor MET, rata abandonului şcolilor profesionale şi de meserii s-a redus semnificativ în ultimii 5 ani şi, comparativ cu standardele internaţionale, nu constituie o problemă majoră. Totodată, controlul a constatat că, în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007, din şcolile profesionale şi de meserii supuse controlului au fost exmatriculaţi 1573 de elevi, pentru instruirea şi întreţinerea cărora s-au utilizat circa 6,6 mil.lei.
   
Numărul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional în anul de studii 2006/2007 a constituit 14,5 mii de persoane, reprezentînd o creştere faţă de anul precedent cu 28,5%. Din numărul total de absolvenţi, 74,8% sînt absolvenţi ai şcolilor profesionale şi 25,2% – ai şcolilor de meserii.
    Potrivit datelor MET, personalul de bază în instituţiile de învăţămînt secundar profesional constituie 2,3 mii de persoane, din care 56,3% au studii superioare, iar 35,6% – studii medii de specialitate. Comparativ cu anul de studii 2004/2005, în anul de studii 2006/2007 numărul cadrelor didactice în şcolile de meserii s-a redus, iar în şcolile profesionale – a crescut.
    O mare parte din şcolile profesionale duc lipsă de cadre didactice, iar cele încadrate în activitate au un grad redus de pregătire profesională.  Analiza rapoartelor statistice ale MET şi ale Biroului Naţional de Statistică pe perioada supusă controlului denotă că doar 0,6% din profesorii instituţiilor de învăţămînt secundar profesional dispun de grad superior, 6,4% – de gradul I şi 44,0% – de gradul II (restul nu dispun de grad).
    La majoritatea şcolilor profesionale s-a constatat şi un nivel redus de asigurare cu cadre didactice, acesta variind de la 52,0% pînă la 96,6%, cel mai redus nivel fiind înregistrat la: ŞP nr.1 din or.Cupcini (r-nul Edineţ) – 48,0%; ŞP din Răzeni (r-nul Ialoveni) – 46,9%; ŞP nr.4 din mun.Bălţi – 38,5%; ŞP nr.5 din mun.Bălţi – 37,7%; ŞP din or.Orhei – 33,4%; ŞP din or.Căuşeni – 33,3%; ŞP nr.1 din mun. Bălţi – 31,5%; ŞM nr.13 din Ciumai – 30,7%; ŞP din or.Cimişlia – 30,0%.
    Lipsa cadrelor calificate a determinat faptul că 29% din pedagogii ŞP din Tîrnova (r-nul Donduşeni) şi 37% din pedagogii ŞM nr.10 din or.Briceni predau unele discipline neavînd absolvite studiile respective sau cursurile de reciclare în   domeniul corespunzător.
    Urmare verificărilor efectuate la şcolile profesionale şi şcolile de meserii, în activitatea acestora au fost constatate unele probleme şi neajunsuri de ordin general, caracteristice pentru toate entităţile din acest domeniu.
    Contrar prevederilor legale, nici una din instituţiile de învăţămînt secundar profesional n-au fost supuse evaluării şi acreditării, prin ce nu s-au  respectat prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr.1257-XIII din 16.07.1997 „Cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova”4 (cu modificările şi completările ulterioare) şi art.37 alin.(5) din Legea nr.547-XIII. Unele instituţii au activat în lipsa Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a statutelor proprii, sau au activat în baza statutelor neaprobate de către MET. Astfel, ŞP din or.Căuşeni şi ŞP din or.Hînceşti au activat în lipsa Regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, iar ŞP din or. Ocniţa, ŞP din or.Căuşeni – în baza unor statute necoordonate cu MET. Unele prevederi ale statutului ŞP nr.2 din mun. Bălţi referitor la durata studiilor nu corespund cu aplicările în practică ale procesului de învăţămînt.
    _____________________________
    4 M.O., 1997, nr.69-70, art.583.

    În perioada supusă controlului, capacitatea de proiect a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional s-a utilizat într-un mod neuniform, la unele entităţi fiind instruiţi elevi în număr mai mare decît capacitatea de proiect, iar la altele – în număr mai redus. Neutilizarea conformă a capacităţilor de proiect a condiţionat majorarea cheltuielilor pentru instruirea unui elev.
    La majoritatea instituţiilor respective din republică, capacităţile de proiect sînt utilizate la nivelul de 67% - 90%, iar la o treime din şcoli acest indicator coboară sub 60%. În acest sens, exemplificăm următoarele: din 45 de şcoli profesionale şi de meserii supuse controlului, 7 au utilizat capacităţile de proiect la nivelul de la 103,6% pînă la 143% (ŞP din or.Ştefan Vodă – 103,6%; ŞP nr.1 din or.Cupcini (r-nul Edineţ) – 116,3%; ŞP nr.4 din mun.Bălţi – 126,9%; ŞP nr.1 din mun.Bălţi – 130,0%; ŞP nr.5 din mun.Bălţi – 132,0%; ŞP nr.9 şi LP nr.1 din mun.Chişinău – 139% şi, respectiv, 143%), iar 20 – de la 12,9% pînă la 96,5%, cel mai redus nivel fiind înregistrat la: ŞP din Tîrnova (r-nul Donduşeni) – 12,9%; ŞP din or. Ocniţa - 18,2%; ŞP din Taraclia (r-nul Căuşeni) – 31,7%; ŞM nr.13 din Ciumai – 49,0%; ŞP din or.Cimişlia – 49,5%; ŞP nr.2 din mun.Bălţi – 50,4%; ŞP din or.Nisporeni – 57,4%; ŞP din Răzeni (r-nul Ialoveni) – 60,9% etc.
    La instituţiile de învăţămînt secundar profesional s-a stabilit utilizarea   neconformă a spaţiilor de studiu, spaţiul mediu pentru un elev fiind menţinut de la o şcoală la alta cu mari discrepanţe.
    La 16 şcoli profesionale şi de meserii supuse controlului, spaţiul mediu de studiu utilizat pentru un elev a variat de la 2,4 m2 pînă la 26,8 m2, cele mai mici spaţii utilizate pentru instruirea unui elev fiind înregistrate la: ŞM pentru nevăzători şi slab văzători din mun.Chişinău – 2,4 m2; ŞM pentru surzi şi hipoacuzici din mun.Chişinău – 2,8 m2; ŞP nr.2 din or.Cupcini (r-nul Edineţ) - 2,8 m2; ŞP din or.Soroca - 2,9 m2; ŞM nr.5 din mun.Chişinău – 3,1 m2; ŞP nr.5 din mun.Bălţi – 4,0 m2; ŞP nr.4 din mun. Bălţi – 4,7 m2; ŞP nr.1 din or.Cupcini (r-nul Edineţ) – 4,7 m2; ŞP din or.Orhei – 5,7 m2, iar cele mai mari spaţii – la ŞP din or.Leova -17,6 m2,  ŞM din Ciumai (r-nul Taraclia) – 26,8 m2.
   Deşi în perioada supusă controlului au fost întreprinse unele măsuri în vederea îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, unele entităţi nu dispun de condiţii adecvate de activitate, iar o parte din valorile materiale necesare procesului de studii sînt uzate fizic şi moral şi nu pot fi utilizate. 
    La ŞP nr.2 din mun.Bălţi, încăperile pentru lucrările practice de laborator, precum şi uneltele şi utilajul sînt exploatate în decursul multor ani fără a fi reconstruite şi reînnoite, învechindu-se şi din punct de vedere tehnic. Laboratoarele şi atelierele de studii la ŞP din Tîrnova (r-nul Donduşeni) sînt dotate cu machete din anii 1960-1970, iar utilajul tehnologic al ospătăriei, care se utilizează pentru instruirea bucătarilor, nu corespunde cerinţelor moderne. Totodată, la această instituţie, din motivul lipsei utilajului şi a uneltelor necesare pentru instruirea elevilor, nu se utilizează laboratoarele la specialităţile: cusătoreasă, frizer şi lăcătuş-sudor.
    Nici o şcoală nu este asigurată cu materiale pentru instruirea practică (lemn, metal, materiale de construcţie, produse alimentare, combustibil), acestea fiind asigurate din contul elevilor.
    La ŞP nr.1 din or.Cupcini, lecţiile practice la specialitatea „lăcătuş auto” se desfăşoară în baza machetelor modelelor automobilelor „VAZ”, „Moscvici”, „GAZ-53" etc., care sînt deja învechite şi nu se utilizează pe larg de către proprietarii de autovehicule.
    Din cauza uzurii fizice şi morale a computerelor aflate la dispoziţie, dotării insuficiente cu computere sau lipsei totale a acestora, tehnologiile informaţionale la instituţiile de învăţămînt secundar profesional se utilizează la un nivel scăzut, inclusiv în procesul de studii. În medie pe republică, la o sută de elevi ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional le revin 2,5 calculatoare. În acest sens, constatăm că, din lipsa sălilor de informatică corespunzătoare, elevii care studiază informatica la ŞP din Taraclia (r-nul Căuşeni), ŞM nr.8 din Todireşti şi ŞM nr.12 din Viişoara însuşesc temele teoretic, fără a avea posibilitatea de a face practică. La ŞP nr.5 din mun. Bălţi, instruirea tinerilor specialişti la profesia  „operator calculatoare electronice” se efectuează reieşind din calculul de 6,84 elevi la 1 computer. Nu poate fi folosită în măsură deplină o clasă a ŞP din Cărpineni (r-nul Hînceşti), care este dotată cu computere învechite tehnic şi moral.
    O altă problemă majoră a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional ţine de accesul, dotarea şi asigurarea cadrelor didactice şi a elevilor cu materiale didactice şi manuale de specialitate. Materialele de care dispun cadrele didactice sînt foarte limitate, majoritatea fiind editate în perioada anilor 1970-1980, ceea ce înseamnă că acestea nu mai corespund cerinţelor actuale de pregătire profesională a elevilor (tehnologiile descrise sînt învechite şi nu se mai utilizează în practică). Pentru instruirea la unele specialităţi (bucătar, cusătoreasă, electrician, tencuitor, sudor electric etc.) nu există manuale.
    În scopul redresării şi eficientizării sistemului de învăţămînt secundar profesional, creării condiţiilor optime privind asigurarea unei bune pregătiri a cadrelor de muncitori calificaţi pentru economia naţională, cu participarea factorilor de decizie din cadrul ministerelor, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, prin Hotărîrea Guvernului nr.302 din 23.03.2006, a fost instituit Consiliul Coordonator Naţional. Odată cu concedierea preşedintelui Consiliului şi a altor persoane din componenţa acestuia, pe parcursul anului 2007 Consiliul şi-a stopat activitatea.

II. Finanţarea instituţiilor de învăţămînt
secundar profesional

    Sursa principală de finanţare a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional o constituie componenta de bază a bugetului de stat. Dinamica alocaţiilor de la componenta de bază a bugetului de stat, utilizate pentru întreţinerea instituţiilor respective în perioada anilor 2002-2007 (9 luni), se prezintă astfel:

*Sursă: Rapoartele anuale/9 luni ale MET şi  Ministerului Finanţelor privind  executarea bugetului de stat pe anii 2002-2006/9 luni 2007.

   
   Graficul de mai sus denotă o tendinţă de creştere a volumului alocaţiilor bugetare de la componenta de bază a bugetului de stat pe parcursul ultimilor ani. Astfel, comparativ cu anul 2002, sumele mijloacelor alocate instituţiilor de învăţămînt secundar profesional în anul 2006 au crescut cu 97,6 mil.lei, sau de 2,7 ori, iar volumul alocaţiilor pe perioada anului 2007 (9 luni) a depăşit volumul de mijloace alocate în anul 2005. Ritmul de creştere a alocaţiilor din această sursă a variat de la 1,25 (în anul 2003) pînă la 1,76 (în anul 2005), în anul 2006 constituind 1,2.
    O altă sursă de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional o constituie mijloacele speciale acumulate de către instituţii, însă ponderea acestora în totalul alocaţiilor este nesemnificativă (17,8 % – în anul 2002, 10,3 % – în 9 luni ale anului 2007).
   
Dinamica structurii veniturilor de mijloace speciale realizate în perioada anilor 2002-2007 (9 luni) se prezintă astfel:
   

Mijloace obţinute din:

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Învăţămînt

9,84

11,29

13

13,13

14,01

10,21

Cămine

0,02

1,41

1,86

2,33

3,13

2,6

Total:

9,86

12,70

14,86

15,46

17,14

12,81

Ponderea, în total, %

99,8/

0,2

88,9/

11,1

87,5/

12,5

84,93/

15,07

81,7/

18,3

79,7/

20,3

Ritmul de creştere

-

1,29

1,17

1,04

1,1

-

    *Sursă: Datele sînt selectate şi calculate din Rapoartele MET şi Ministerului Finanţelor.


    Deşi datele din tabel denotă creşterea continuă a veniturilor de mijloace speciale, care în anul 2006 s-au majorat cu 7,28 mil.lei, sau de 1,74 ori faţă de anul 2002, este necesar de menţionat că ritmul de creştere a acestei surse de finanţare este mai mic faţă de ritmul de creştere a sursei de finanţare din componenta de bază a bugetului de stat. În această ordine de idei, se atestă faptul primordialităţii finanţării prioritare a acestei filiere a sistemului de învăţămînt.

2. Cu privire la formarea mijloacelor speciale
2.1.
Nereguli privind înmatricularea elevilor pe bază de contract

    Urmare controlului s-a stabilit că unele instituţii, în scopul obţinerii a cît mai multe mijloace speciale, au înmatriculat mai mulţi elevi în bază de contract, comparativ cu planul aprobat de MET. În alte cazuri, neexecutînd planul de înmatriculare a elevilor, care urmau să fie instruiţi din contul finanţării bugetare, instituţiile au înmatriculat la aceleaşi specialităţi elevi cu instruire  în bază de contract. Astfel, în anul de studii 2006/2007, numărul elevilor înmatriculaţi pe bază de contract la LP nr.1 din mun.Chişinău a constituit 315 persoane, sau 186%, depăşind planul de înmatriculare cu 205 elevi. În anul de studii 2007/2008, pe fundalul neîndeplinirii cu 179 de elevi a planului total de înmatriculare cu finanţare bugetară, a fost depăşit planul de înmatriculare pe bază de contract cu 88 de elevi, înscrişi în grupele de pregătire la cele mai solicitate profesii (bucătar, cofetar, chelner). Situaţii similare au fost create şi în alte instituţii. În perioada supusă controlului, ŞP nr.9 din mun.Chişinău, neîndeplinind planul de înmatriculare a elevilor la specialităţile „lăcătuş la reparaţia automobilelor” şi „operator la calculatoare electronice” cu 56 de elevi, instruirea cărora urma a fi efectuată din contul finanţării bugetare, a înmatriculat 73 de elevi la aceleaşi specialităţi pe bază de contract.
    Persistă cazuri de aprobare de către MET a planurilor de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe bază de contract peste capacităţile de proiect. Astfel de cazuri au fost depistate în cadrul LP nr.2, ŞP nr.6 şi ŞP nr.4 din mun.Chişinău la specialităţile solicitate pe piaţa muncii.
    Unele instituţii de învăţămînt secundar profesional au stabilit taxe pentru   studii în bază de contract într-un cuantum mai mare comparativ cu cel reglementat legal, în timp ce altele au admis cazuri de micşorare a  acestora. Astfel, ca rezultat al nerespectării cerinţelor Hotărîrii Guvernului nr.196 din 22.02.2007 „Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului”5 (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.196) referitor la cuantumul plăţilor pentru studii în bază de contract şi la încheierea contractelor, plata pentru studii a unui elev a fost stabilită în proporţii mai mari faţă de prevederile regulamentare. Controlul a stabilit astfel de încălcări la 8 instituţii, din care motiv veniturile la sursa de mijloace speciale „Servicii cu plată” au fost majorate cu 262,2 mii lei, inclusiv la: LP nr.1 şi ŞP nr.10 din mun.Chişinău – cu 70,0 mii lei şi, respectiv, 62,8 mii lei; ŞP nr.1 din mun. Bălţi – cu 64,2 mii lei; ŞP din or.Ocniţa – cu 33,4 mii lei; ŞP din or.Orhei – cu 16,7 mii lei; ŞM nr.10 din or.Briceni – cu 9,1 mii lei; ŞP nr.2 din or.Cupcini – cu 6,0 mii lei. Totodată, ŞP nr.1 din or.Cupcini a admis micşorarea neîntemeiată a plăţilor pentru studii cu suma de 7,6 mii lei, iar ŞP din or.Ocniţa – cu 1,0 mii lei.
    _______________________________
    5 M.O., 2007, nr.43-46, art.334.

    S-au constatat cazuri de nedepunere integrală în casierie a mijloacelor băneşti în calitate de taxă pentru studii de către toţi elevii care îşi făceau studiile în bază de contract şi/sau de achitare neregulamentară a taxelor de către elevii înmatriculaţi în grupe cu instruire din contul finanţării bugetare. În acest sens, exemplificăm cazurile stabilite la ŞP nr.10 din mun.Chişinău, care poartă nuanţă de fraudă. Potrivit datelor din registrul „Lista nominală a elevilor” şi din alte rapoarte, în anul 2006, elevii grupei A16, care îşi făceau studiile în bază de contract, în număr total de 25 de persoane, urmau să achite în casieria instituţiei taxa pentru studii în sumă totală de 50,0 mii lei (25 x 2000 lei), dar, de facto, elevii grupei respective au depus în casierie suma de 31,0 mii lei, sau cu 19,0 mii lei mai puţin. Totodată, potrivit explicaţiilor unor elevi, absolvenţi ai grupei A15 – profesia „lăcătuş auto”, aceştia au achitat taxa pentru studii (cîte 2000 lei fiecare) nemijlocit ex-directorului-adjunct pe probleme de educaţie, care, deşi elibera elevilor bonuri de încasare a mijloacelor băneşti, nu înregistra regulamentar aceste mijloace şi nu le depunea în casierie. Mai mult decît atît, elevii respectivi au fost înmatriculaţi în grupa cu finanţare bugetară şi incluşi în lista de plată a burselor, pe care, conform semnăturilor, le-au ridicat. Situaţii similare s-au înregistrat şi în alte grupe. Astfel, un absolvent al anului de studii 2007, grupa T-1, confirmă transmiterea, în luna septembrie 2006, a taxei pentru studii în sumă de 2000 lei conform modalităţii sus-indicate (nu în casierie). În acelaşi timp, persoana în cauză, fiind inclusă în listele de plată a burselor pe lunile mai-iunie 2007 (ca elev cu instruire din contul finanţării bugetare), nu recunoaşte semnătura şi categoric neagă cazul de primire a bursei în sumă de 720 de lei.

2.2. Stabilirea taxelor de cazare în cămine

    2.2.1. În perioada de referinţă, nu toate entităţile controlate au respectat  şi aplicat corect prevederile actelor normative vizînd stabilirea taxei de cazare în cămine, fapt care a dus la crearea unor situaţii controversate, după cum urmează:
    a) încasarea de la elevi a taxei pentru cazare în sume mai mari faţă de prevederile regulamentare. 
    Contrar prevederilor pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.367 din 28.04.1999 „Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, superior şi de cercetare-dezvoltare”6 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.367) şi pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30.01.2007 „Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării”7 (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.99), la ŞP din or.Orhei nu s-a respectat cuantumul în mărime de 15% la stabilirea taxei de cazare în cămine, aceasta fiind majorată, urmare cărui fapt s-au încasat neîntemeiat de la elevi pentru cazare taxe în sumă totală de 89,6 mii lei. Cazuri de încasare neîntemeiată de la elevi a plăţilor pentru cazarea în cămine au fost constatate la ŞP nr.4 din mun.Bălţi – în sumă de 19,8 mii lei; ŞP nr.5 din mun.Bălţi – de 8,1 mii lei, precum şi la LP nr.1, ŞP nr.9 şi ŞP nr.1 din mun.Chişinău – încasări supranormative de 112,4 mii lei, 30,8 mii lei şi, respectiv, 66,5 mii lei;
    _______________________________
    6 M.O., 1999, nr.45-47, art.358 (abrogată la 02.02.2007, prin H.G. nr.99 din 30.01.2007).
    7 M.O., 2007, nr.14-17, art.105.

    b)  neîncasarea deplină şi/sau încasarea în proporţii mai mici faţă de prevederile regulamentare a taxei pentru cazarea elevilor. 
    Contrar prevederilor Hotărîrilor Guvernului nr.367 şi nr.99, la ŞP din Cucuruzenii de Sus (r-nul Orhei) nu s-a asigurat acoperirea parţială a cheltuielilor pentru întreţinerea căminului în mărime de 15% din costul real calculat. Ca rezultat, în anul 2006 n-a fost încasată de la elevi taxa pentru cazare în sumă de 202,2 mii lei şi în anul 2007 (9 luni) – de 140,9 mii lei.
    În perioada supusă controlului, n-a fost asigurată încasarea deplină a taxei pentru cazarea în cămine şi la ŞM nr.5 din Chişinău – în sumă totală de 22,7 mii lei, ŞP nr.2 din Cupcini – 18,7 mii lei, ŞP din or.Nisporeni – 7,1 mii lei, ŞP nr.1 din mun.
Bălţi – 4,1 mii lei şi la ŞP din or. Ocniţa – 1,6 mii lei. N-au respectat prevederile legale ce ţin de taxele de cazare în cămine ŞP din or.Hînceşti şi ŞP din or.Leova.
    c) încasarea taxei de cazare cu depăşirea cuantumului stabilit de instituţie.
    La ŞM nr.3 din mun.Chişinău, taxa de cazare a elevilor pentru anul 2006 a fost stabilită în mărime de 15 lei lunar, dar de facto s-au încasat taxe de la 25 lei pînă la 75 lei pe lună. Tot la această şcoală, la stabilirea tarifului pentru cazarea colaboratorilor, nu s-a ţinut cont de suprafaţa ocupată de către familiile acestora, de numărul membrilor familiilor lor, n-au fost divizate serviciile comunale (încălzirea şi apa, energia electrică).
    2.2.2. Controlul a constatat existenţa, în perioada controlată, a unor deficienţe legate de neclarităţile admise în Metodologia de calculare a taxei de cazare în cămine, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.99; lipsa unor îndrumări, circulare ale MET cu privire la aplicarea taxei de cazare, care ar fi completat golurile normative; precum şi nerespectarea de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional a pct.2 din hotărîrea menţionată. Toate acestea au determinat comiterea încălcărilor sus-menţionate, precum şi  admiterea altor nereguli, precum ar fi:
    a) calcularea taxei de cazare în cămine din volumul cheltuielilor de bază şi cheltuielilor  suplimentare aferente diferitor perioade de timp.
    La calcularea taxei de cazare în cămine, unele instituţii au luat ca bază de calcul volumul total de cheltuieli pe o perioadă de 12 luni, iar altele – pe 10 luni  (perioada reală de aflare a elevilor în cămine). În aceste condiţii şi ţinînd cont de faptul că taxa de cazare se achită pe 10 luni, cheltuielile de întreţinere a căminelor pe parcursul a 2 luni nu sînt parţial acoperite din contul elevilor cazaţi, ci totalmente din buget.
   
b) diferenţierea taxei de cazare în funcţie de sursa de finanţare a instruirii.
    Deşi Metodologia de calculare a taxei de cazare în cămine prevede aplicarea  aceleiaşi taxe pentru toţi elevii cazaţi, unele instituţii au aplicat taxe diferenţiate. Astfel, taxa de cazare în cămine stabilită pentru elevii care îşi fac studiile în bază de contract la ŞP nr.4 din mun.Chişinău este de 2 ori mai mare faţă de taxa stabilită pentru cei înmatriculaţi pentru instruire cu finanţare bugetară. Analogic, în condiţii neegale la achitarea taxei pentru cazare au fost puşi şi elevii LP nr.2 din mun.Chişinău. Aşa, în anii 2006-2007, pentru elevii care îşi fac studiile din contul mijloacelor bugetare a fost stabilită taxa de 12 lei şi, respectiv, 10 lei pe lună, iar pentru cei care îşi fac studiile în bază de contract – 80 lei şi, respectiv, 61 lei pe  lună.
    c) necoordonarea prealabilă cu MET a mărimii concrete a taxei de cazare calculate de către instituţii a avut efecte negative asupra corectitudinii formării şi încasării acestui tip de mijloace speciale. Astfel, formula din Metodologia de calculare a taxei de cazare în cămine, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.99, a fost percepută de către unele instituţii „ca exemplu” de apreciere a taxei de cazare pentru instituţiile medii de specialitate, iar de către altele – ca bază pentru extragerea suplimentară a cotei de 15% - normă prevăzută pentru instituţiile  de învăţămînt secundar profesional în pct.1 al hotărîrii menţionate.
    2.2.3. Unele şcoli profesionale şi de meserii n-au respectat întocmai prevederile art.62 alin.(7) din Legea nr.547-XIII şi pct.22 din Hotărîrea Guvernului nr.74 din 25.01.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat”8, admiţînd cazarea în cămine a unor persoane fizice fără permisiunea respectivă a MET. Totodată, cadrul legal existent nu reglementează plata pentru chirie la transmiterea în locaţiune unor persoane fizice a suprafeţelor locuibile din căminele instituţiilor de învăţămînt. În aceste condiţii, entităţile au stabilit în unele cazuri plăţi derizorii pentru chirie, ceea ce a dus la neîncasarea veniturilor corespunzătoare pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a căminelor. Astfel, fără permisiunea MET, la ŞP nr.2 din mun. Bălţi, ŞP din Drochia şi ŞP nr.4 din mun. Bălţi s-a admis cazarea în cămine a 54, 31 şi, respectiv,11 familii – persoane fizice (inclusiv lucrători ai şcolii). Entităţile menţionate n-au asigurat acumularea integrală a veniturilor în sumă de, respectiv, 33,2 mii lei, 30,1 mii lei şi 9,3 mii lei, deşi valoarea acestora a fost subestimată esenţial. Cazuri analogice au fost constatate şi la ŞM nr.5 din mun. Chişinău, veniturile ratate constituind suma totală de 13,9 mii lei.
    _____________________________
    8 M.O.,2007, nr.14-17, art.89.

    În căminele ŞM nr.8 din Todireşti sînt cazate persoane fizice (8 familii), cu care instituţia n-a încheiat contractele respective şi n-a stabilit taxa de cazare, astfel neîncasînd venituri de la cazarea familiilor în cămin.
    2.3. Venituri de la practica de producţie a elevilor din instituţiile de învăţămînt secundar profesional
    Spre deosebire de alte filiere ale sistemului de învăţămînt, în învăţămîntul secundar profesional se realizează venituri de mijloace speciale de la practica de producţie a elevilor. În perioada anilor 2000-2006, nici un act normativ aprobat la nivel de stat nu reglementa modalitatea de constituire şi utilizare a acestor venituri. Unica prevedere ce viza remunerarea muncii elevilor şcolilor profesionale în cadrul practicii de producţie se conţinea în Regulamentul de organizare a practicii de producţie şi uceniciei elevilor din învăţămîntul secundar profesional9, aprobat prin hotărîrea colegiului MET nr.22/8 din 06.06.2000 (în continuare – Regulamentul nr.22/8).
    _____________________________
    9 Nu este dat publicităţii.

    Conform pct.4.3. al Regulamentului nr.22/8, sumele calculate elevilor pentru lucrările îndeplinite în cadrul practicii de producţie la agenţii economici urmau a fi transferate de către unitatea economică la contul şcolii în termen de 3 zile după achitarea salariului muncitorilor unităţii economice respective. La rîndul său, potrivit pct.44 al aceluiaşi Regulament, instituţia de învăţămînt era obligată să achite elevilor, în termen de 3 zile din momentul încasării acestor mijloace pe cont,  plăţile  pentru lucrările îndeplinite în mărimea stabilită de legile în vigoare.
    Dat fiind golul privind chestiunea în cauză, prezent în actele normative regulamentar aprobate, normele prevăzute în Regulamentul nr.22/8 nu erau recunoscute şi executate întocmai de către părţi. Astfel, în majoritatea cazurilor, agenţii economici achitau elevilor toată suma de bani la locul  efectuării practicii, iar în unele cazuri transferau la contul instituţiei de învăţămînt 50 la sută din salariul calculat elevului.
    Pe parcursul anului 2006, în baza Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor bugetare „Veniturile instituţiilor de învăţămînt pentru studiile prin contract”10, aprobat de către MET la 02.04.2002, instituţiile de învăţămînt secundar profesional au atribuit neregulamentar la acest tip de venituri 50% din veniturile de mijloace speciale obţinute în calitate de remunerare a elevilor la practica de producţie.
    ___________________________
    10Nu este dat publicităţii.

    Deşi, începînd din  februarie 2007, Guvernul, prin Anexa nr.2 la Hotărîrea nr.196, a stabilit modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale obţinute şi de la practica de producţie a elevilor din instituţiile de învăţămînt secundar profesional, norma în cauză nu prevede modul de acumulare a acestor mijloace. Astfel, problema stabilirii modalităţii de acumulare a mijloacelor speciale respective a rămas nesoluţionată. La momentul efectuării controlului, existau  trei variante de acumulare a mijloacelor în cauză:
    1. transferarea integrală de către agenţii economici la conturile instituţiilor de învăţămînt a sumei totale de remunerare a elevilor (instituţia de învăţămînt urmează să se achite cu elevii);
    2. transferarea de către agenţii economici la conturile instituţiilor de învăţămînt a 50% din suma totală a remuneraţiei;
    3. netransferarea mijloacelor financiare la conturile instituţiilor de învăţămînt, pe motiv că remunerarea integrală a muncii elevilor se va efectua la locul desfăşurării practicii (instituţiile de învăţămînt urmează să perceapă de la elevi 50% din suma obţinută ca remunerare).
    De menţionat că atît prima, cît şi a treia modalitate de acumulare a tipului respectiv de mijloace speciale implică un risc înalt de neacumulare integrală a mijloacelor, concomitent creînd situaţii (în cel mai bun caz) de comitere a unor încălcări şi de admitere a unor nereguli la ţinerea evidenţei contabile. În acelaşi timp, nu poate fi exclus riscul perceperii neregulamentare de la elevi a unor sume mai mari de bani, sau al neremunerării în general a elevilor. Drept dovadă se relevă cazurile constatate la ŞP nr.10 din mun. Chişinău. Astfel, pînă la adoptarea Hotărîrii Guvernului nr.196, munca elevilor, îndeosebi a celor de la specialitatea „lăcătuş auto”, efectuată în cadrul practicii de producţie la diferiţi agenţi economici, nu a fost remunerată (punctul privind remunerarea muncii în cadrul practicii de producţie, prevăzut în contract, de obicei, era exclus). Potrivit explicaţiilor (verbale şi scrise) obţinute de la elevii respectivi, în pofida neremunerării muncii lor în cadrul practicii de producţie, aceştia acceptau şi executau volume considerabile de lucrări (deseori cele mai grele), urmărind scopul perfecţionării profesionale. Doar unii dintre practicanţi, pentru munca depusă, primeau careva alimente modeste la masă. În aceste condiţii, nu este clar dacă se raportau sau nu volumele de lucrări executate şi cine de fapt se remunera. Ţinînd cont de existenţa factorului uman la ambele părţi (responsabilitatea contribuabilului pentru corectitudinea şi integritatea contabilizării tuturor volumelor de lucrări şi excluderea posibilităţii activităţii tenebre în urma utilizării gratuite a braţelor de muncă, precum şi incomprehensibilitatea unor maiştri şi controlul insuficient asupra activităţii acestora din partea conducerii instituţiei de învăţămînt), riscul de fraudă nu poate fi exclus cu desăvîrşire.
    Situaţiile la acest capitol s-au agravat şi mai mult odată cu adoptarea Hotărîrii Guvernului nr.196, care prevede modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale de la practica de producţie a elevilor.
Fiind încheiate pentru anul de studii 2007/2008 un număr de contracte între ŞP nr.10 din mun. Chişinău şi diferiţi agenţi economici, care prevedeau remunerarea elevilor (50%) şi transferul la contul instituţiei a 50% din suma totală pentru lucrul efectuat de către elevi în cadrul practicii de producţie, aceste clauze de fiecare dată nu se respectau.  Astfel, în luna septembrie 2007, 21 de elevi din grupa A31 „lăcătuşi-auto” au fost repartizaţi, în temeiul a 12 contracte încheiate cu agenţi economici de profil, la practica de producţie. Potrivit explicaţiilor elevilor, munca acestora în cadrul practicii de producţie n-a fost remunerată nici într-un mod. Totodată, în octombrie 2007, la indicaţiile maistrului, 13 elevi au depus în casieria şcolii cîte 60 de lei, fapt confirmat prin listele de plată. La rîndul său, maistrul a menţionat că pentru a executa planul de acumulare a mijloacelor speciale la tipul dat de venituri, elevii au convenit că în cazul neremunerării la practica de producţie, ei vor preda în casa şcolii cîte 60 lei lunar din contul burselor. Cazuri  analogice s-au depistat şi în alte grupe ale ŞP nr.10 din mun.Chişinău. Numai în 2 luni ale anului 2007, elevii acestei şcoli au depus în casierie mijloace în sumă totală de 6,6 mii lei în calitate de remunerare a lucrului efectuat la practica de producţie. În realitate, majoritatea  elevilor n-au cîştigat aceşti bani, ci i-au depus din contul burselor sau surselor proprii.
    Gravitatea problemelor existente la acest capitol este determinată şi de alte fapte constatate în cadrul controlului respectiv. Conducerea unor instituţii de învăţămînt secundar profesional n-a asigurat respectarea prevederilor Regulamentului nr.22/8, precum şi ale pct.35 din Anexa nr.2 la Hotarîrea Guvernului nr.196, astfel punctele privind remunerarea muncii prestate de elevi în perioada de instruire practică fiind excluse din contractele încheiate cu diferiţi agenţi economici, ceea ce a dus la încasarea neîntemeiată de la elevi a mijloacelor băneşti pentru desfăşurarea practicii. În aşa mod, la ŞP din or.Leova s-au format mijloace speciale prin încasarea de la elevi, din contul salariului lor obţinut în perioada practicii de producţie la agenţi economici, a sumei de 75,8 mii lei (39,0 mii lei – în 9 luni ale anului 2006; 36,8 mii lei – în anul 2007), mijloace care nu sînt justificate documentar. În lipsa suportului legal, la ŞP din or.Cimişlia s-au încasat de la elevi pentru practica de producţie 71,9 mii lei, iar la ŞP din Cucuruzenii de Sus – 9,7 mii lei. Totodată, la ŞP din or.Cimişlia, lucrătorilor şcolii li s-au acordat premii în proporţie de 43,0% din sursele acumulate de la elevi, faţă de 30% prevăzute de normele legale, astfel utilizîndu-se pentru aceasta cu 4,0 mii lei mai multe mijloace financiare, prin ce n-au fost respectate prevederile pct.36 din Anexa nr.2 la Hotarîrea Guvernului nr.196.
    Nu s-au respectat prevederile legale referitor la modul de desfăşurare a practicii de producţie şi de acumulare a veniturilor în urma acesteia nici la ŞP din or.Orhei, ŞP  din Cărpineni (r-nul Hînceşti) şi la ŞM nr.13 din Ciumai.
    Controlul efectuat la ŞP nr.5 şi ŞM nr.3 din mun.Chişinău a constatat utilizarea muncii elevilor şi în alte activităţi decît cele prevăzute în planul de instruire, inclusiv la recoltarea strugurilor, merelor, precum şi la prelucrarea acestora, fapt ce contravine prevederilor pct.33 din Regulamentul nr. 22/8.

2.4. Venituri din locaţiune şi arendă

    La majoritatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional supuse controlului nu s-au întreprins măsurile corespunzătoare pentru formarea regulamentară, încasarea integrală şi utilizarea legală a veniturilor din locaţiune, ca  rezultat admiţîndu-se:
    a) încasarea neregulamentară a mijloacelor speciale obţinute din locaţiune din motivul  nedeschiderii contului trezorerial respectiv. Contrar pct.11 şi pct.12 din Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.200411 (în continuare – Regulamentul nr.94), ŞM nr.13 din Ciumai n-a deschis cont trezorerial pentru unele categorii de venituri, inclusiv la categoria 002 „Plata pentru arendă”.
     ___________________________
    11 M.O., 2005, nr.39-41, art.125.

    b) utilizarea mijloacelor speciale obţinute din locaţiune în lipsa devizului de cheltuieli aprobat. LP nr.2 din mun.Chişinău, în lipsa devizului de cheltuieli aprobat conform modului stabilit prin Regulamentul nr.94, a acumulat venituri de la chiria bunurilor în sumă de 212,5 mii lei, efectuînd cheltuieli în sumă de 71,8 mii lei, prin ce a încălcat prevederile pct.14 din Regulamentul menţionat. În acest context, se relevă şi neplanificarea cheltuielilor pentru întreţinerea blocului, care urmau a fi prevăzute în mărime de circa 8% din cheltuielile totale, reieşind din ponderea elevilor care-şi fac studiile în bază de contract.
    c) ratarea unor venituri din locaţiune.  În perioada anului 2006, la ŞM nr.2  din mun.Chişinău au fost diminuate veniturile de mijloace speciale în rezultatul micşorării cuantumului anual stabilit în contractele de locaţiune, precum şi încheierii contractelor de locaţiune cu titlu gratuit. Astfel, veniturile ratate la tipul respectiv de mijloace speciale au constituit suma de 83,3 mii lei. Situaţii analogice s-au constatat la ŞP nr.10 din mun.Chişinău, unde s-au încasat cu 49,3 mii lei mai puţin faţă de calculele anexate la contractele încheiate cu doi agenţi economici şi o persoană fizică, precum şi la ŞP nr.8 mun.Chişinău – respectiv, cu 63,1 mii lei mai puţin, motivul fiind  darea în locaţiune pe oră a spaţiilor (modalitate neprevăzută de actele normative în vigoare).
    d) la ŞM nr.8 din Todireşti s-au acumulat venituri de la arenda suprafeţelor de teren în lipsa contractelor respective. 

2.5. Alte venituri de mijloace speciale

    La unele instituţii de învăţămînt secundar profesional s-au încasat alte mijloace speciale în lipsa suportului legal, iar la altele n-au fost întreprinse măsuri de încasare a mijloacelor speciale de la prestarea unor servicii. Exemplificăm, în acest sens, ŞP din or.Cimişlia, la care, în perioada controlată, s-au format mijloace speciale în sumă totală de 22,2 mii lei din contul penalizării elevilor, perfectării dosarelor etc., şi ŞP nr.4 din mun. Bălţi, la care n-au fost încasate mijloacele pentru prestarea serviciilor de deservire a autovehiculelor în sumă de 5,8 mii lei.
    Şcolilor profesionale le-au fost repartizate în mod centralizat ajutoare umanitare sub formă de produse alimentare de calitate inferioară în valoare totală de 513,2 mii lei, fără a se ţine cont de necesităţile instituţiilor.
    În perioada efectuării controlului, şcolilor profesionale li s-au  transmis cu titlu gratuit cartofi (29,0 tone cu 7,3 lei/kg) şi făină (36,8 tone) în valoare de 212,2 mii lei şi, respectiv, 301,0 mii lei, importate în republică în calitate de ajutor umanitar. Repartizarea cartofilor s-a efectuat prin intermediul Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Materiale (Combinatul „Liman”). Calitatea cartofilor primiţi era nesatisfăcătoare. Astfel, la unele instituţii, pînă la 44,0% din cantitatea de cartofi primiţi erau stricaţi, inutilizabili (ŞP din or.Soroca – 43,5%, ŞP nr.2 din mun.Bălţi – 33,4%, ŞP nr.1 din mun.Bălţi - 38,7%), din care motiv au fost aleşi şi aruncaţi. De menţionat că la distribuirea ajutorului umanitar nu s-a ţinut cont de faptul că unele instituţii de învăţămînt secundar profesional care dispuneau de cantină deja se aprovizionase îndeajuns cu astfel de produse alimentare, iar altele nu aveau aşa necesitate, deoarece nu dispuneau de cantine unde să fie utilizate produsele. Cheltuielile de transportare a produselor, suportate de fiecare instituţie, în unele cazuri, depăşeau esenţial valoarea ajutorului primit. 

3. Cu privire la executarea cheltuielilor

    Cheltuielile totale de casă executate de 45 de instituţii de învăţămînt secundar profesional supuse controlului, în perioada raportată, au alcătuit 187,7 mil.lei, sau 95,6% din suma totală a alocaţiilor precizate la ambele surse de finanţare. Sursa principală de finanţare a cheltuielilor au constituit-o mijloacele alocate de la componenta de bază a bugetului de stat, care în perioada anului 2006  deţineau ponderea de 88%, iar în 9 luni ale anului 2007 – de 88,9%. La nivel de instituţie, situaţia la acest capitol diferă esenţial, fapt care se datorează  susţinerii de către stat a şcolilor de meserii pentru nevăzători şi a celor pe lîngă penitenciare (finanţarea cheltuielilor integral de la componenta de bază a bugetului de stat), precum şi a unor şcoli profesionale ce pregătesc specialişti cu profesii solicitate pe piaţa muncii, dar nu prea alese de elevi.

3.1. Nereguli de ordin general

    Analiza executării devizelor de cheltuieli ale instituţiilor de învăţămînt secundar profesional denotă unele depăşiri ale limitelor de cheltuieli efective faţă de prevederile instituţiilor respective. De menţionat că o mare parte din aceste depăşiri sînt cauzate de lipsa unui mecanism bine determinat de raportare a procurărilor de mărfuri în mod centralizat de către executorul primar de buget (MET), cu repartizarea ulterioară a acestora executorilor secundari de buget din subordine, care reflectă bunurile respective la cheltuieli efective pe măsura utilizării lor, astfel înregistrînd „supracheltuieli nereale”. În anul 2006, MET a distribuit şi utilizat mijloace pentru procurarea combustibilului în folosul instituţiilor din subordine în sumă de 5,3 mil.lei, sau 33,6% din suma totală alocată MET pentru instituţiile de învăţămînt preuniversitar la compartimentul respectiv, iar în 9 luni ale anului 2007 – 23,3 mii lei (0,4%) pentru procurarea manualelor, 3,2 mil.lei (18,0%) – pentru combustibil şi 2,1 mil.lei (69,4%) – pentru procurarea  utilajului.
    Ţinîndu-se cont de cele expuse mai sus, e necesar de menţionat şi neconformarea unor executori de buget la prevederile art.9 alin.(2) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.199612 (cu modificările şi completările ulterioare), precum şi la cele ale art.17 alin.(2)  din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.200513 şi art.13 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.200614 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.291-XVI şi, respectiv, Legea nr.348-XVI). Exemplificăm, în acest sens,  ŞM din Todireşti (r-nul Anenii Noi), la care, neefectuîndu-se modificările corespunzătoare în planurile de finanţare pe anul 2006, s-au înregistrat supracheltuieli în sumă de 308,1 mii lei. Concomitent, se relevă nerespectarea întocmai de către unele instituţii a prevederilor legale la contractarea volumelor de lucrări; executarea lucrărilor  în volume majorate; nerespectarea cerinţelor la întocmirea documentaţiei de proiect; neatribuirea cheltuielilor pentru reparaţia capitală la majorarea valorii de bilanţ a imobilului; trecerea neîntemeiată la cheltuieli a materialelor de construcţie.
    ___________________________
   
12 M.O., 1997, nr.19-20, art.197.
    13 M.O., 2005, nr.164-167, art.810.
    14 M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

    În anul 2006, la contractarea lucrărilor de reparaţie capitală, ŞP din or.Cimişlia a admis depăşirea alocaţiilor bugetare cu 228,8 mii lei, prin ce n-au fost respectate prevederile art.17 alin.(2) din Legea nr.291-XVI. În afară de aceasta, la şcoală s-au executat lucrări de reparaţie a acoperişului atelierului şcolii în lipsa proiectului elaborat de persoanele autorizate în domeniu şi verificat de specialişti atestaţi, conform cerinţelor prevăzute în art.13 alin.(1) din Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.199615 (cu modificările şi completările ulterioare). Totodată, cu derogare de la prevederile pct.6 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.200316 (cu modificările şi completările ulterioare), ŞP din or.Cimişlia n-a estimat valoarea contractului de achiziţie publică de lucrări la organele abilitate cu aceste împuterniciri. În anul 2007(9 luni), la ŞP din or.Leova au fost executate lucrări de reparaţie capitală a acoperişului fără documentaţia de proiect aprobată şi expertizată în modul corespunzător.
    ____________________________
    15 M.O., 1996, nr.25, art.259.
    16 M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.

    În anul 2007 (9 luni), ŞP din or.Nisporeni, la efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a căminului şi cazangeriei, a acceptat cheltuieli majorate cu suma totală de 5,8 mii lei, în urma includerii în actele de recepţie a lucrărilor a cheltuielilor de colectare în mărime de 2%, neprevăzute de normele legale.
    Cheltuielile pentru reparaţia capitală a clădirilor ŞP din Ştefan Vodă în sumă de 87,9 mii lei n-au fost atribuite la majorarea valorii de bilanţ a acestora, prin ce nu s-au respectat prevederile pct.46 din Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.199617 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Instrucţiunea nr.85). Totodată, din suma menţionată, lucrări în valoare de 14,8 mii lei au fost înregistrate în evidenţa contabilă în lipsa documentelor justificative.
    ___________________________
    17 Nu este dată publicităţii.

    La executarea lucrărilor de reparaţie, la unele instituţii nu s-a respectat devizul de cheltuieli pe fiecare obiect în parte. Astfel, din contul mijloacelor prevăzute pentru reparaţia unui obiect (ŞP nr.6 mun.Chişinău) s-au efectuat cheltuieli la alte obiecte. Mijloacele alocate pentru reparaţie n-au fost utilizate  conform destinaţiei, cu acestea fiind procurate materiale, care pînă la finele controlului erau depozitate (ŞP nr.4 şi ŞP nr.10 din mun.Chişinău).
    Unele entităţi supuse controlului, la procurarea mărfurilor şi serviciilor, nu în toate cazurile au respectat prevederile art.4 şi art.25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.199718 (cu modificările şi completările ulterioare) şi au evitat procedura legală de achiziţii publice, inclusiv contractînd acelaşi tip de marfă prin contracte separate. Astfel de abateri au fost consemnate la: ŞP nr.5, ŞM nr.2 din mun.Chişinău, ŞP din Răzeni (r-nul Ialoveni), ŞP din or.Nisporeni, ŞP din Cucuruzenii de Sus, ŞP din or.Soroca, ŞP  din or.Orhei, ŞM din Todireşti.
    ____________________________
    18 M.O., 1997, nr.67-68, art.551 (abrogată prin Legea nr.96-XVI din 13.04.2007).

3.2. Cu privire la remunerarea muncii

    Salarizarea angajaţilor în cadrul unor instituţii de învăţămînt secundar profesional s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce a dus la plata eronată a salariilor, premiilor, unor adaosuri la salariu, indemnizaţiilor pentru concediu, ajutorului material, precum şi la disfăşurarea activităţii didactice peste normele admise.
    Nerespectînd art.26 alin.(5) din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”19 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.355-XVI), organul de conducere ierarhic superior şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt secundar profesional n-au stipulat în contract condiţiile de salarizare a conducătorului instituţiei.
    ____________________________
    19 M.O., 2006, nr.35-38, art.148.
 
    Contrar prevederilor art.33 alin.(1) din Legea nr.355-XVI, fără a fi stabilite de către organul ierarhic superior mărimea şi termenele de acordare a premiilor, în anul 2007 (9 luni), fostului director al ŞP nr.10 şi directorului LP nr.2 din mun.Chişinău, directorului ŞP din or.Hînceşti, directorului ŞP din or.Leova le-au fost acordate premii în sumă, respectiv, de 4,3 mii lei, 3,1 mii lei şi 2,9 mii lei.
    La ŞP din or.Orhei, directorului, directorului-adjunct şi contabilului-şef  li  s-au achitat plăţi cu depăşirea nivelului de salarizare stabilit, conform actelor normative, pentru categoriile respective de salariaţi, utilizîndu-se neîntemeiat mijloace financiare din contul mijloacelor speciale (în anul 2006 – 27,6 mii lei şi în anul 2007 (9 luni) – 20,6 mii lei), prin ce nu s-au respectat prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr. 355-XVI.
    Cadrelor de conducere de la ŞP din or.Leova le-a fost acordat ajutor material peste limita unui salariu lunar (în anul 2006 – cu 8,1 mii lei, iar în anul 2007 (9 luni) – cu 2,3 mii lei). Totodată, în perioada supusă controlului, la ŞP din or.Leova s-au acordat ajutoare materiale cu 45,3 mii lei mai mult decît limita aprobată, majorare care, în contradicţie cu Clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.199620 (cu modificările ulterioare), în loc de ajutor material, a fost atribuită neîntemeiat la cheltuielile pentru salariul funcţiei. Contrar aceluiaşi act normativ, la ŞM nr.13 din Ciumai, cheltuielile efective în sumă de 16,5 mii lei pentru arenda unui automobil de serviciu au fost atribuite la cheltuielile pentru salariul funcţiei.
    _____________________________
    20 M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

    Unele instituţii n-au ţinut cont de „Condiţiile de salarizare pentru cadrele didactice şi alte categorii de personal din instituţiile şi organizaţiile de învăţămînt preuniversitar”, prevăzute în Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”21 (cu modificările ulterioare; în continuare – Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381).
    ______________________________
   
21 M.O., 2006, nr.66-69, art.431.

     La ŞP nr.5 din mun.Chişinău, contrar pct.12 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381, fără a fi cumulate funcţiile, prin ordinul conducerii, directorului-adjunct pe educaţie i s-au achitat 0,5% din salariul maistrului pentru spălarea lenjeriei, directorului-adjunct – 0,75% din salariul de tîmplar, contabilului-şef – 100% salariul de laborant (funcţii incluse în state, care nu erau necesare la acel moment), astfel în anul 2006 fiind achitate 7,7 mii lei. O situaţie analogică s-a constatat şi la ŞP nr.10, mun. Chişinău. 
    Contrar prevederilor pct.4 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381, la ŞP nr.1 şi ŞP nr.4 din mun.
Bălţi, remunerarea muncii a 23 şi, respectiv,  20 de lucrători  s-a efectuat peste limita volumului maxim de lucru – pînă la 1,5 salarii de funcţie, neaprobate de către MET. Activitatea didactică peste normele legale a fost admisă şi la ŞP din Cărpineni (r-nul Hînceşti). Tot la această şcoală, contrar prevederilor Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 (tabelul nr.6), pentru cadrele de conducere s-a  stabilit un spor la salariu din contul mijloacelor speciale în mărime ce depăşeşte 30%, neîntemeiat achitîndu-se în anul 2006 suma de 6,2 mii lei şi în anul 2007 (9 luni) – de 7,0 mii lei.
    În baza listelor de tarifare coordonate cu MET, cadrelor de conducere de la ŞP din or. Orhei li s-a permis să desfăşoare activitate didactică în volum  de peste 12 ore pe săptămînă, fiind utilizate pentru remunerarea muncii peste limita legală sumele de 23,6 mii lei – în anul 2006 şi de 18,7 mii lei – în anul 2007(9 luni). 
    În contradicţie cu pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.381, a fost utilizată cota economisită din fondul de salarizare, fără a se ţine cont de sumele aferente funcţiilor vacante. În acest sens, s-a constatat achitarea neregulamentară a premiilor la ŞP din or. Ştefan Vodă – în sumă totală de 70,4 mii lei, şi la ŞP din or.Căuşeni – de 67,6 mii lei. Nerespectîndu-se prevederile aceluiaşi punct, la ŞP din or. Ştefan Vodă a fost admisă acordarea premiilor cu depăşirea mărimii unui fond lunar de salarizare pe an cu 22,4 mii lei, iar la ŞM nr.13 din Ciumai – cu 4,9 mii lei.
    La ŞP nr. 10 din mun.Chişinău s-au stabilit cazuri cînd  ajutoarele materiale au fost acordate altor persoane (contabilului-şef - 350 lei, unui contabil –  350 lei, paznicului – 1000 lei) decît cele indicate în ordinul conducătorului. Tot la această şcoală, în listele de plată a premiilor în legătură cu desfăşurarea unor acţiuni sportive şi social-culturale (Revelionul şi Crăciunul; concursurile „Florile Dalbe”,  „Mîini dibace”, „Cel mai bun în meserie”) au fost incluşi unii elevi care, practic, n-au primit aceste premii, suma totală din aceste liste în mărime de 3,7 mii lei fiind trecută la cheltuieli, prin ce nu s-au respectat  prevederile pct.15 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.199222 (cu modificările ulterioare; în continuare – Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764).
    _________________________________
   
22 Monitor, 1992, nr.11, art.351.

    Plăţi neîntemeiate în sumă de 2,4 mii lei au fost efectuate la ŞP din or. Ocniţa  în urma majorării salariului tarifar. La ŞP nr.5 şi ŞP nr. 2 din mun. Bălţi, în urma achitării orelor facultative, care nu fac parte din planul de studii, şi, respectiv, în urma întreţinerii unei unităţi cu 0,5 salariu de funcţie peste limitele stabilite de  MET, s-au achitat neregulamentar  sume a cîte 7,3 mii lei.
    Ca rezultat al nerespectării prevederilor pct.4 din Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004, şi includerii în salariul mediu a ajutorului material şi premiilor cu caracter unic, la ŞP din or. Căuşeni au fost achitate plăţi neîntemeiate ale indemnizaţiilor pentru concediu în sumă de 4,9 mii lei.
În urma calculării eronate a salariului mediu, la ŞP din or. Ştefan Vodă s-au calculat şi achitat neîntemeiat indemnizaţii pentru concediu în sumă de 4,3 mii lei, la ŞP din or.Drochia – de 3,9 mii lei, iar  la ŞP nr.6 din mun.Chişinău – de 1,6 mii lei.
    Nefiind modificate devizul de cheltuieli şi planul de finanţare, la ŞP nr.5 din mun.Chişinău au fost  achitate premii cu diferite ocazii în sumă de 71,0 mii lei.  Totodată, întru evitarea raportării supracheltuielilor la alineatul respectiv, la ŞP nr.5 din mun.Chişinău, în raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază, suma premiilor s-a reflectat în limita cheltuielilor planificate, sau cu o diminuare de 38,0 mii lei. Situaţii analogice s-au constatat şi la alte instituţii, inclusiv la ŞP din or.Nisporeni, care au calculat şi achitat ajutoare materiale în sumă de 20,4 mii lei, acestea nefiind planificate.
    Eliberarea din funcţie a unor executori secundari de buget, cu mici neglijări ale procedurilor prevăzute de legislaţia muncii, atrage după sine utilizarea alocaţiilor preconizate iniţial pentru întreţinerea instituţiei la efectuarea plăţilor prevăzute în hotărîrile instanţelor judecătoreşti.

3.3.  Cu privire la plata burselor

    Actele normative existente nu prevăd exhaustiv toate circumstanţele legate de calcularea şi achitarea burselor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, precum şi nu stabilesc criteriile acordării de burse elevilor din  această filieră a sistemului de învăţămînt.
    Neelaborarea de către MET a modului de asigurare cu burse de studii a elevilor instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, precum şi a metodologiei de acordare a burselor, condiţii prevăzute în pct.7 din Regulamentul-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 01.09.2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar23 (cu modificările ulterioare; în continuare – Hotărîrea Guvernului nr. 1009), şi în  pct.5 din Hotărîrea Guvernului  nr.434 din 25.04.2006 „Cu privire la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional”24, a cauzat neclarităţi şi nereguli la acest capitol.
    _______________________________
   
23 M.O., 2006, nr.142-145, art.1092.
    24 M.O., 2006, nr.70-72, art.477.

    Bursele în instituţiile de învăţămînt secundar profesional se stabilesc la discreţia conducătorilor instituţiilor respective, uneori fără a se ţine cont de reuşita şi disciplina elevilor. Controlul a stabilit şi cazuri inverse, cînd conducătorii unor instituţii îi lipseau pe elevi de burse. Astfel, elevii de la ŞP nr.4 din mun. Bălţi au fost lipsiţi de burse în sumă totală de 140,1 mii lei, iar de la ŞP nr.5 din mun. Bălţi – în sumă de 3,8 mii lei. 
    La unele şcoli profesionale şi de meserii bursele au fost achitate cu nerespectarea prevederilor legale, ca rezultat efectuîndu-se cheltuieli neîntemeiate din contul mijloacelor bugetare.
    Nerespectîndu-se prevederile pct.5 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1152 din 02.09.2002 „Cu privire la noile cuantumuri ale burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi auditorii din învăţămîntul postuniversitar”25 (cu modificările ulterioare), precum şi Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1009, la ŞP din or. Orhei au fost majorate cuantumurile bursei pentru elevi, astfel efectuîndu-se cheltuieli neîntemeiate la achitarea bursei în sumă totală de 31,5 mii lei. Situaţii similare de achitare s-au constatat la ŞP din or. Drochia (în sumă totală de 23,6 mii lei), precum şi la fosta şcoală republicană de meserii din mun. Chişinău (de 5,5 mii lei). Mai mult decît atît, la ŞP din or. Ocniţa au fost achitate burse în sumă de 3,0 mii lei la 4 elevi, care-şi făceau studiile în altă instituţie din raion.
    _________________________________
    25 M.O., 2002, nr.124-125, art.1266  (abrogată la 01.09.2006 prin Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 01.09.2006).

    Contrar pct.8 din Hotărîrea Guvernului nr.1009, la ŞP nr.1 din mun.Bălţi, din contul mijloacelor financiare destinate pentru plata burselor, s-au acordat premii elevilor în sumă de 2,4 mii lei.
    E necesar de relevat faptul neacordării elevilor a înlesnirilor prevăzute în pct.5 al Hotărîrii Guvernului nr. 1009.
    Controlul a stabilit că în perioada anului 2007 (9 luni) elevilor nu le-au fost restituite cheltuielile pentru  două călătorii (tur-retur) în mărime de 50% din costul biletelor de călătorie, deşi unele şcoli au estimat şi înaintat propuneri de buget la art.135.13.
„Compensarea costului biletelor tur-retur”, propuneri care ulterior n-au fost aprobate de către MET, ca executor primar de buget.

3.4. Cu privire la cheltuielile ce ţin de alimentaţia elevilor

    Actualmente, în sistemul de învăţămînt secundar profesional s-a stabilit o neechitate în ceea ce priveşte alimentaţia elevilor. Datorită interpretării neuniforme a pct. 1 din Hotărîrea Guvernului nr.266 din 14.03. 2006 „Cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învăţămînt secundar profesional”26 (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.266), elevii care-şi fac studiile în bază de contract au fost  lipsiţi de posibilitatea alimentării gratuite.
    _______________________________
   
26 M.O., 2006, nr.43-46, art.301.

    Nerespectînd pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.266, care prevede „alimentarea gratuită la prînz a elevilor din unităţile de învăţămînt secundar profesional”, unele instituţii de învăţămînt secundar profesional (ŞP nr.4, LP nr.2, ŞP nr.8, ŞP nr.10 din mun.Chişinău ş.a.) au asigurat cu hrană gratuită la prînz doar elevii cu întreţinere bugetară.
    Unele şcoli profesionale şi de meserii n-au respectat norma bănească pentru asigurarea prînzului unui elev, totodată, majorînd nejustificat numărul de elevi care zilnic au beneficiat de alimentare gratuită, prin ce au încălcat prevederile pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.266.
    ŞP din or. Nisporeni şi ŞM nr.5 din mun. Chişinău au admis cheltuieli neîntemeiate pentru alimentarea elevilor în sumă de 9,9 mii lei şi, respectiv, 2,2 mii lei, iar ŞP nr.5 şi ŞP nr.1 din mun. Bălţi, în urma majorării neîntemeiate a numărului de elevi (includerea în liste a elevilor ce nu frecventau orele), au efectuat cheltuieli nelegitime din contul mijloacelor bugetare în sumă de 9,6 mii lei şi, respectiv, 9,5 mii lei.
    Unii conducători ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional tratează superficial problema asigurării cu hrană a elevilor. Deşi o mare parte din şcoli s-au încadrat în limita cuantumului aprobat de 5 lei pentru o persoană, asigurînd elevii cu hrană caldă (felurile I şi II, cu producţie din carne, lapte ş.a.), o altă parte de instituţii au „rezolvat problema asigurării cu hrană” reieşind din acelaşi cuantum prevăzut pentru un elev, punînd la dispoziţia elevilor doar un suc şi o chiflă.
Astfel de situaţii s-au constatat, îndeosebi, în instituţiile de învăţămînt care nu dispuneau de cantine, şi nu numai. De menţionat faptul stabilit la ŞP nr.8 din mun.Chişinău, care în perioada supusă controlului a transmis în locaţiune S.R.L. “Vitodex-Grup” (c/f - 1003600168425) ospătăria şcolii şi încăperile sale auxiliare, cu suprafaţa totală de 179,18 m2, elevii fiind alimentaţi cu cîte o chiflă şi un suc în auditoriile şcolii. În anul 2006, cheltuielile ce ţin de procurarea chiflelor şi sucurilor din contul mijloacelor alocate de la componenta de bază a bugetului au însumat 115,9 mii lei, pe cînd mijloacele speciale obţinute de la darea în locaţiune a cantinei au constituit 73,9 mii lei.
    Pentru anul 2007, ŞP nr.8 din mun.Chişinău a încheiat un contract cu Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (c/f - 1003600032782), conform căruia a fost asigurată alimentarea gratuită la prînz a elevilor, pentru perioada de 9 luni ale anului 2007, în cuantum de 5 lei/zi pentru un elev, în total fiind achitate din contul componentei de bază a bugetului mijloace financiare în sumă de 90,3 mii lei.
    Controlul efectuat la 12 instituţii de învăţămînt secundar profesional din mun. Chişinău a constatat că în anul 2006, 8 şcoli au asigurat alimentarea elevilor cu  chifle şi suc, iar 4 – la prînz. Situaţia în perioada de 9 luni ale anului 2007 s-a ameliorat, astfel încît deja 9 şcoli asigură alimentarea elevilor la prînz. 
    Disciplina executorie scăzută a unor responsabili din instituţiile de învăţămînt secundar profesional, precum şi acţiunile neregulamentare ale acestora au condiţionat efectuarea neconformă a operaţiunilor  legate de alimentarea elevilor.
     La ŞP nr.10 din mun. Chişinău, suplimentar la norma de cheltuieli pentru alimentaţia elevilor, din contul burselor acestora, s-au adunat pentru alimentaţie  cîte 60 lei lunar de la un elev. Pe parcursul perioadei raportate, în aşa mod au fost  acumulate mijloace băneşti în sumă totală de 265,2 mii lei, care de fapt n-au fost luate la intrări în casieria instituţiei şi nu s-au înregistrat în evidenţa contabilă, prin ce s-au încălcat grav prevederile art.8 şi art.15 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.199527 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.426-XIII), Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764, precum şi prevederile pct.206 din Instrucţiunea nr.85. Potrivit explicaţiilor şi unor dări de seamă întocmite în formă liberă de către şefa ospătăriei şcolii, mijloacele în cauză au fost utilizate pentru alimentaţie, remunerarea muncii personalului ospătăriei, procurarea detergenţilor şi a veselei. Din aceste mijloace, suplimentar era remunerat personalul menţionat, precum şi contabilul-şef al şcolii.
     ______________________________
    27 Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398 (abrogată la 01.01.2008, prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007).

    Tot la această instituţie s-a constatat majorarea preţurilor de procurare a produselor faţă de cele specificate în contract, iar în alte cazuri au fost livrate produse necontractate. Unele alimente (bomboane, biscuiţi, ciuperci, măsline) au fost procurate în cantităţi foarte mici, care, practic, nu puteau fi repartizate la tot numărul de elevi.
   
O situaţie analogică s-a constatat şi la ŞP din or. Leova, unde neîntemeiat s-a acumulat de la elevi şi s-a utilizat neregulamentar suma de 116,2 mii lei.

III. Gestionarea patrimoniului de stat şi asigurarea
bazei tehnico-materiale

    Urmare generalizării rezultatelor controalelor efectuate asupra integrităţii şi gestionării patrimoniului public la 45 de instituţii de învăţămînt secundar profesional, evidenţiem domeniul dat ca unul din cele mai vulnerabile, precum şi relevăm admiterea multiplelor abateri şi încălcări, care se exprimă prin:
    a) neînregistrarea în organele cadastrale a dreptului de proprietate, de folosinţă sau de posesie a imobilelor, a terenurilor proprietate publică aferente clădirilor, precum şi a terenurilor agricole folosite în scopuri didactice, prin ce  s-au încălcat prevederile art.5 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.199828 (cu modificările şi completările  ulterioare).
     __________________________________
    28 M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

    Nereguli de acest gen se regăsesc în marea majoritate din instituţiile respective. Pînă la finele controlului, nici o şcoală din mun. Chişinău şi mun. Bălţi  nu înregistrase bunurile şi terenurile aferente clădirilor. Astfel de situaţii s-au constatat şi la ŞP din Cucuruzenii de Sus (r-nul Orhei), ŞP din or.Nisporeni, ŞP din or.Leova, ŞP din or.Cimişlia  şi ŞM nr.13 din Ciumai. N-au înregistrat dreptul asupra terenurilor agricole ŞP din or. Leova (59 ha), ŞM nr.13 din Ciumai (50,88 ha) şi altele. O situaţie neclară la acest subiect s-a stabilit la ŞP din Cucuruzenii de Sus (r-nul Orhei). Conform datelor organului cadastral, din momentul reorganizării şcolii tehnice profesionale nr.79 în ŞP din Cucuruzenii de Sus pînă astăzi, şcoala  deţine terenuri cu suprafaţa totală de 307 ha, pe cînd în Lista anexată la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 „Pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului”29 (cu modificările ulterioare) terenurile proprietatea statului înregistrate după şcoala tehnică profesională nr.79 constituie suprafaţa totală de 354 ha. Potrivit explicaţiilor persoanelor responsabile, diferenţa de 47 ha o alcătuieşte terenul cu păduri, trecute anterior (documente justificative lipsesc) în folosinţa întreprinderii de stat pentru silvicultură Orhei, care de fapt şi utilizează patrimoniul dat.
    _________________________________
    29 M.O., 1996, nr.54-55, art.519.

    b) nerespectarea modalităţilor regulamentare de transmitere a edificiilor şi altor bunuri, ceea ce a determinat neînregistrarea în evidenţa contabilă a imobilului şi terenurilor agricole.
    Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.919 din 13.08.2007 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt secundar profesional”30, toate bunurile materiale ale ŞM nr.3 din mun.Chişinău urmau a fi transmise ŞP nr.5 din mun. Chişinău. În acest sens, MET, la 20.08.2007, a emis ordinul nr.556 din 20.08.2007, potrivit căruia ŞM nr.3 din mun.Chişinău  urma să transmită toate bunurile (cu excepţia unei clădiri), ceea ce s-a şi făcut, dar cu 2 luni mai tîrziu. De menţionat că la finele controlului edificiul în cauză nu era înregistrat nici la balanţa şcolii, nici la balanţa ministerului.
    _________________________________
    30 M.O., 2007, nr.127-130, art.955.

    Pînă la momentul actual, MET n-a organizat transmiterea de la balanţa ŞP din Cucuruzenii de Sus în proprietatea comunei Crihana a fîntînii arteziene, bazinului de acumulare a apei cu un volum de 500 m3 şi a apeductului cu lungimea de 4,5 km, prin ce n-au fost respectate prevederile Hotărîrii Guvernului nr.71 din 23.01.2007 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”31.
    ________________________________
    31 M.O., 2007, nr.14-17, art.88.

    ŞP din Cărpineni (r-nul Hînceşti) şi ŞM nr.4 din Bubuieci deţin terenuri agricole cu suprafaţa de, respectiv, 6,25 ha şi 1,34 ha, care la fel nu sînt înregistrate în evidenţa contabilă.
    c) neexcluderea din balanţa instituţiilor de învăţămînt secundar profesional a apartamentelor privatizate în conformitate cu dosarul de inventar şi cu datele prezentate de organele abilitate, fapt ce contravine prevederilor art.14 alin.(2) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.199332 (cu modificările şi completările ulterioare).
    ________________________________
   
32 Monitor,  1993, nr.5, art.126.

    Astfel, căminul din str.Sarmizegetusa 41/1, primind, conform deciziei Primăriei mun.Chişinău nr.11/26 din 12.04.2001, statut juridic de bloc locativ,  pînă în prezent este înregistrat în evidenţa contabilă a ŞP nr.5 din mun.Chişinău.  Cazuri similare s-au constatat la ŞM nr.13 din Ciumai şi ŞP din Cucuruzenii de Sus (r-nul Orhei).
    d) lipsa necesarului de mijloace pentru întreţinerea edificiilor şi căminelor instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, care a condiţionat nerepararea timp de 10-20 de ani şi/sau neexploatarea îndelungată a acestora.
    În legătură cu faptul că o parte din imobilul şcolilor profesionale n-a fost exploatat o perioadă îndelungată de timp, iar administraţia instituţiilor respective  n-a asigurat integritatea acestuia, actualmente multe din clădiri sînt practic distruse, se află într-o stare avariată şi nu se utilizează în activitatea instructiv-educaţională. La ŞP nr.2 din mun. Bălţi, într-o stare critică se află blocul de studii cu valoarea de bilanţ de 448,6 mii lei, care practic este distrus. La fel, un cămin cu valoarea de bilanţ de 908,3 mii lei, ce aparţine instituţiei date, este într-o stare de deteriorare şi nu poate fi utilizat după destinaţie. Într-o stare deplorabilă se află şi căminul nr.4 al ŞP nr.4 din mun. Bălţi cu suprafaţa totală de 1280 m2 şi uzura doar de 58,1%, iar la ŞP din or. Soroca o clădire cu 5 etaje, cu valoarea de bilanţ de 1685,0 mii lei, care nu se utilizează pe parcursul ultimilor 11 ani, este practic ruinată. În stare avariată, pe cale de demolare sînt 4 clădiri din imobilul ŞP din  Cărpineni (r-nul Hînceşti) cu suprafaţa totală de 2064,6 m2, a căror valoare reziduală însumează 355,1 mii lei. La ŞP din or. Leova, din motivul neutilizării îndelungate, două cămine cu  suprafaţa de 2434,3 m2, cu valoarea reziduală de 282,7 mii lei şi, respectiv, 285,5 mii lei, sînt în stare avariată, parţial se descompletează şi se demolează. Din 32 de clădiri şi construcţii ale ŞM nr.8 din Todireşti, 4 necesită reparaţie capitală, iar 4, cu valoarea de bilanţ de 289,7 mii lei (uzura 100,0%), sînt în stare avariată şi este necesar de a fi demolate. Necesită reparaţie capitală imobilele ŞP din Taraclia (r-nul Căuşeni), ŞM nr.12 din Viişoara, ŞM nr.13 din Ciumai etc.
    La ŞP din Cucuruzenii de Sus (r-nul Orhei), timp de la 5 pînă la 15 ani nu se utilizează 10 imobile, ce constituie 44,0% din numărul total. La ŞP din or.Cimişlia, timp de mai mult de 10 ani nu se utilizează clădirea căminului cu suprafaţa de 3375 m2, iar din 65 unităţi de camioane, excavatoare, tractoare şi utilaj agricol, 33 unităţi (50,8%) cu valoarea de bilanţ de 1023,2 mii lei, fiind uzate şi parţial descompletate, urmau a fi casate.   
    e) avînd permisiunea legală de a întreprinde măsuri în vederea redresării situaţiilor ce ţin de deteriorarea obiectelor nefinalizate, unii conducători ai instituţiilor nu le-au realizat.
    Astfel, la ŞP nr.13 din Ciumai nu s-au demontat construcţiile nefinalizate cu valoarea de bilanţ de 2125,1 mii lei (gradul de finisare 41,0%), care continuă să degradeze fizic, prin ce n-au fost respectate prevederile Hotărîrii Guvernului nr.875 din 27.09.1999 „Cu privire la obiectele de construcţie nefinalizate”33 (Anexa nr.3 „Lista obiectelor nefinalizate, destinate demontării şi/sau demolării, şi trecerea la pierderi a cheltuielilor nerecuperate”).
    _____________________________
   
33 M.O., 1999, nr.109-111, art.943.

    f) transmiterea în locaţiune şi arendă a suprafeţelor din localurile ce  aparţin instituţiilor, a terenurilor, tehnicii, în unele cazuri, cu titlu gratuit, iar în altele, fără acordul corespunzător al MET; cu diminuarea preţurilor; fără înregistrarea legală a contractelor  în organele cadastrale; cu  formarea datoriilor şi, totodată, cu neasigurarea unei gestiuni conforme a bunurilor date în folosinţă.
    Astfel, conducerea ŞM nr.2 din mun.Chişinău, cu derogare de la art.3 alin.(3) din Legea nr.348-XVI, la 05.04.2007, a încheiat cu Î.S. “Univers Pedagogic” (c/f - 1003600122957) un contract de locaţiune, conform căruia i s-au transmis în locaţiune încăperi cu suprafaţa totală de 294,8 m2, fără plată. Tot la această instituţie, în perioada anului 2006, s-au stabilit cazuri de diminuare a plăţii anuale pentru  arendă faţă de cea stabilită în contractele de locaţiune.
    La indicaţiile MET din 05.04.2007, conducerea ŞP nr.8 din mun. Chişinău a transmis în locaţiune încăperi cu titlu gratuit Serviciului de autentificare şi recunoaştere a actelor de studii al MET (cu încheierea contractului de locaţiune). Pînă la finele controlului, contractul respectiv nu a fost semnat de către părţi, iar plata pentru serviciile comunale n-a fost achitată.
    La reţelele electrice şi de termoficare ale unor şcoli (ŞP nr.10 din mun.Chişinău) sînt uniţi şi alţi consumatori, fără a se ţine o strictă evidenţă a consumurilor şi fără a fi încheiate contractele respective. Tot la această instituţie n-a fost calculat spre achitare consumul de apă utilizat de către arendaşi.
    ŞP din or. Leova n-a asigurat calcularea şi încasarea plăţii pentru arenda unei combine şi a unui automobil în sumă de 27,5 mii lei. La ŞP din or. Hînceşti, 4 secţii ale garajului cu suprafaţa de 84 m2 au fost folosite în scopuri personale de către diferite persoane fizice, în lipsa contractelor de locaţiune şi fără achitarea plăţilor pentru utilizarea acestora conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    La LP nr.2 din mun.Chişinău, din încăperile nelocuibile cu suprafaţa totală de 1291,6 m2, sînt date în arendă, prin decontare, încăperi cu suprafaţa de 682,05 m2 (52%) şi terenul sportiv cu suprafaţa de 3500 m2. Contractul de arendă a terenului sportiv, încheiat la 23.03.2000, pe un termen de 20 de ani, n-a fost înregistrat la organul cadastral. Odată cu evaluarea costului terenului arendat, n-au fost efectuate modificările respective în contractul de arendă. În alte cazuri, la liceu s-a diminuat plata pentru chirie pe an, aceasta fiind calculată într-o mărime mai mică decît cuantumul minim stabilit prin legea bugetară anuală, deoarece se practica darea în arendă a încăperilor pe ore. Datoriile chiriaşilor la situaţia din 01.10.2007 au alcătuit 678,6 mii lei, inclusiv: 645,0 mii lei – arenda şi 33,6 mii lei – serviciile comunale.
    Fără acordul respectiv al MET, ŞM nr.13 din Ciumai a transmis în locaţiune unui agent economic încăperile ospătăriei cu suprafaţa totală de 90,1 m2, iar ŞP din or. Hînceşti – încăperi nelocuibile cu suprafaţa de 21 m2, şi în arendă – un teren cu suprafaţa de 10 m2.
    Suprafeţele căminelor unor instituţii au fost date în chirie de sine stătător şi la indicaţia MET atît colaboratorilor instituţiilor respective, cît şi persoanelor care nu au nici o legătură cu acestea, în unele cazuri nefiind încheiate contracte de chirie (ŞP nr.4, ŞP nr.9, ŞP nr.5 din mun.Chişinău ş.a).
    g) casarea mijloacelor fixe în lipsa autorizaţiei MET; nerespectarea termenelor de exploatare a acestora; nedeterminarea oportunităţii utilizării materialelor şi agregatelor obţinute de la casarea obiectelor; neraportarea valorii materialelor obţinute de la demontarea mijloacelor fixe casate la majorarea finanţării din buget; admiterea dezasamblării şi demontării mijloacelor fixe pînă la aprobarea actelor de trecere la pierderi.
    În lipsa autorizaţiei de casare şi, în unele cazuri, fără ca valoarea materialelor obţinute de la demontarea mijloacelor fixe casate să fie raportată la majorarea finanţării din buget, la ŞP din Cărpineni (r-nul Hînceşti) s-au casat mijloace fixe cu valoarea iniţială de 232,7 mii lei (valoarea reziduală – 13,4 mii lei), ŞP din or.Leova – cu valoarea de 133,1 mii lei (uzura 100%), ŞP din Taraclia (r-nul Căuşeni) – de 5,5 mii lei. La ŞM nr.12 din Viişoara s-a reflectat incorect în evidenţa contabilă şi nu s-a raportat la majorarea finanţării din buget valoarea de 13,2 mii lei a materialelor obţinute de la demontarea mijloacelor fixe casate.
    În perioada anilor 2006-2007 (9 luni), la efectuarea lucrărilor de demontare a atelierului ŞP din or.Ocniţa, a fost admisă majorarea nejustificată a volumului de materiale obţinute în urma demontării, ca rezultat fiind majorat cu 28,4 mii lei costul lucrărilor de demontare executate, achitat de către instituţie la doi agenţi economici.
    La ŞM nr.13 din Ciumai nu s-au reflectat în darea de seamă pe anul 2006 rezultatele casării a două tractoare cu valoarea totală de bilanţ de 170,5 mii lei, iar la ŞP din or. Orhei – materialele şi agregatele utile de la casarea unei macarale, fără a fi efectuată evaluarea acestora şi fără confirmarea documentară a rezultatelor obţinute în urma casării, prin ce nu s-au respectat prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII. Nerespectîndu-se aceleaşi prevederi, la ŞM nr.8 din Todireşti s-au casat bunuri materiale în valoare de 10,6 mii lei în lipsa facturilor fiscale, iar în unele cazuri – fără nici un document justificativ de procurare a bunurilor, ci doar în temeiul ordinelor de eliberare a numerarului. 
    La ŞP nr.9 din mun.Chişinău n-au fost respectate  termenele de exploatare a unor mijloace fixe (poziţia 16/940330), prevăzute în Anexa nr.1 la Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.200334. Ca rezultat, peste 5 luni de la data procurării, au fost casate ca defectate 4 dulapuri. Alte 5 dulapuri, procurate la preţ mediu de 9,8 mii lei, în valoare totală de 49,1 mii lei, au fost reflectate în evidenţa contabilă ca obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stocuri.
    ___________________________________
    34 M.O., 2003, 62-66, art.379.

    h) efectuarea neconformă a inventarierilor.
    La majoritatea instituţiilor nu s-au respectat prevederile Regulamentului  privind inventarierea35, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.27 din 28.04.2004 (în continuare – Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.27 din 28.04.2004), neefectuîndu-se inventarierea datoriilor şi creanţelor, precum şi neîntocmindu-se procese-verbale asupra rezultatelor inventarierii în cazurile de necorespundere a datelor efective cu cele din evidenţa contabilă.
    ___________________________________
    35 M.O., 2004, nr.123-124, art.268.

    i) controlul necorespunzător asupra asigurării integrităţii patrimoniului.
    Urmare controlului insuficient din partea unor instituţii asupra integrităţii patrimoniului, s-a constatat admiterea surplusurilor şi lipsurilor de bunuri materiale, precum şi comiterea încălcărilor la ţinerea evidenţei contabile a patrimoniului. Astfel, la 7 instituţii din cele supuse controlului au fost stabilite surplusuri de bunuri materiale în valoare de 783,7 mii.lei, condiţionate de neînregistrarea regulamentară a acestora în evidenţa contabilă, inclusiv: la ŞP din  or.Leova – 586,0 mii lei (clădiri, seră, plantaţii multianuale s.a.), la ŞP din or.Drochia – 84,0 mii lei, la ŞM nr. 12 din Viişoara (r-nul Ştefan Vodă) – 67,7 mii lei, la ŞM nr.13 din Ciumai - 31,9 mii lei, la ŞP din or.Hînceşti şi or.Nisporeni – 8,1 mii lei şi, respectiv, 6,0 mii lei, iar la ŞP nr. 2 din mun.Bălţi – 3 garaje şi un depozit.
    Controlul a stabilit la 3 instituţii lipsuri în sumă totală de 37,0 mii lei, din care 32,6 mii lei – la ŞM nr. 8 din Todireşti  (r-nul Anenii Noi), 2,9 mii lei – la ŞP din or. Ocniţa şi 1,5 mii lei – la ŞP din or. Hînceşti.
    E necesar de menţionat faptul neîntreprinderii de către conducătorii instituţiilor a măsurilor corespunzătoare în vederea restituirii lipsurilor de bunuri materiale stabilite prin inventarierile efectuate de însăşi instituţiile de învăţămînt respective (ŞP din or. Hînceşti – în sumă de 5,4 mii lei, ŞM nr.13 din Ciumai – 49,3 mii lei etc.). Totodată, se denotă prezenţa cazurilor (ŞP din or.Leova) de trecere neîntemeiată la cheltuieli a lipsurilor stabilite în urma inventarierii, în loc să fie atribuite persoanelor vinovate, prin ce nu s-au respectat prevederile art.42 lit.c) din Legea nr.426-XIII şi pct.112 din Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.27 din 28.04.2004. 
    Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII, la ŞP din or. Leova a fost înregistrat în evidenţa contabilă un tractor MTZ-82.1, a cărui valoare de bilanţ este cu 167,9 mii lei mai mică decît valoarea de procurare. La ŞM nr.13 din Ciumai, la efectuarea schimbului cu o persoană fizică a unui mijloc de transport, s-a micşorat neîntemeiat cu 7,8 mii lei valoarea de intrare a mijlocului fix, iar la ŞP din Nisporeni a fost diminuată cu suma de 2645,3 mii lei uzura mijloacelor fixe.

IV. Asigurarea corectitudinii ţinerii evidenţei
 contabile. Autenticitatea dărilor de seamă

    Controalele efectuate la instituţiile de învăţămînt secundar profesional au identificat multiple deficienţe la organizarea şi conducerea contabilităţii, care se exprimă prin:
    a) încălcarea gravă a normelor privind efectuarea operaţiunilor de casă la achitarea burselor elevilor; casarea neîntemeiată la cheltuieli a mijloacelor băneşti, ceea ce a dus la formarea unor excedente de mijloace băneşti în casele instituţiilor; devieri între datele evidenţei analitice şi celei sintetice; ţinerea neconformă a evidenţei analitice a cheltuielilor de casă şi efective, precum şi pe structura Clasificaţiei bugetare.
    Controlul asupra corectitudinii calculării şi achitării burselor elevilor la ŞM nr.5 din mun.Chişinău a stabilit că perfectarea documentelor de casă la achitarea plăţilor respective s-a efectuat cu încălcarea prevederilor pct.13 şi pct.14 din Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764. Astfel, dispoziţiile de plată, nefiind semnate de directorul şcolii, nu conţin datele necesare (documentul în baza căruia s-a eliberat numerarul, suma achitată etc.). Concomitent au fost consemnate multiple cazuri cînd semnăturile din listele şi dispoziţiile de plată privind achitarea burselor nu sînt identice cu cele din alte documente, fapt pentru care elevii au fost  chestionaţi. În urma chestionării selective, 27 de elevi au prezentat explicaţii în scris, precum că nu au primit burse în sumă totală de 7,4 mii lei şi că semnăturile din documentele de plată nu le aparţin. De menţionat că în contabilitatea şcolii nu s-a ţinut evidenţa conformă a cheltuielilor pentru achitarea burselor, astfel fiind denaturate datele din evidenţa contabilă şi rapoartele în domeniul vizat. În acest context, se exemplifică faptul că în lunile octombrie-decembrie 2006 a fost achitată şi casată la cheltuieli bursa pe luna ianuarie 2007 în sumă totală de 18,0 mii lei, ca rezultat efectuîndu-se cheltuieli neplanificate în perioada respectivă şi, concomitent, fiind denaturate datele privind cheltuielile efective reflectate în evidenţa contabilă şi în rapoartele financiare pe anul bugetar respectiv. De asemenea, se relevă că în anul 2006 mijloacele băneşti în sumă de 4,7 mii lei, primite în numerar pentru plata bursei, au fost utilizate incorect pentru retribuirea muncii angajaţilor instituţiei. Incorectitudini în evidenţa contabilă referitor la achitarea burselor s-au admis şi în anul 2007 (9 luni).
    Contrar pct.10 din Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764, în perioada supusă controlului, contabilului-şef al ŞM nr.5 din mun.Chişinău i s-au  eliberat neregulamentar în avans mijloace bugetare în sumă de 68,9 mii lei, care au fost înregistrate eronat la decontări cu salariaţii şi elevii (la plata burselor), prin ce s-au denaturat situaţiile din rapoartele financiare. Pînă la finalizarea controlului (cu  întîrziere de la 45 de zile pînă la 280 de zile), din suma indicată mau sus, au fost restituite în casieria instituţiei mijloace în sumă de 65,5 mii lei. În mod similar, directorul şcolii a beneficiat de avansuri din contul mijloacelor speciale în sumă de 11,1 mii lei, din care pe parcursul controlului s-au restituit 8,3 mii lei. În conformitate cu art.8 şi art.15 din Legea nr.426-XIII, contabilitatea şcolii n-a asigurat înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor mijloacelor speciale încasate în perioada anului 2006. Astfel, suma de 57,8 mii lei a fost predată treptat în casa instituţiei,  cu înregistrarea corespunzătoare în evidenţa contabilă  în timp de pînă la 3 luni. Caz similar a fost constatat şi în anul 2007, cînd taxele de studii în sumă de 9,7 mii lei, achitate de elevi în perioada ianuarie–martie a acestui an, au fost reflectate în evidenţa contabilă şi predate în casieria instituţiei abia în timpul efectuării controlului. Denaturări ale datelor din evidenţa contabilă s-au stabilit şi la alte compartimente. Astfel, contrar prevederilor „Regulamentului privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului”, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.7 din 18.01.199936, veniturile efective din Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pe anul 2006 şi  9 luni ale anului 2007 (categoria 002 „plata pentru chirie/arendă”) au fost micşorate cu sumele de 15,2 mii lei şi, respectiv, 18,8 mii lei. Concomitent, în rapoartele financiare nu s-au reflectat datoriile locatarilor în sumă de 37,8 mii lei şi, respectiv, 51,3 mii lei. Controlul a stabilit devieri esenţiale la înregistrările contabile în conturile  evidenţei analitice şi celei sintetice.
    __________________________
    36 Nu este dat publicităţii.

    Cele menţionate denotă că persoanele cu funcţii de răspundere de la ŞM nr.5 din mun.Chişinău n-au asigurat un control sistematic asupra  executării devizelor de cheltuieli, stării decontărilor, integrităţii resurselor băneşti, din care motiv situaţiile financiare reflectate în rapoartele respective nu oferă o imagine exactă şi reală.
    La ŞP din or.Leova, în rezultatul inventarierii inopinate a soldului de mijloace băneşti în casa instituţiei, s-a stabilit un excedent de mijloace băneşti în sumă de 16,5 mii lei, care de fapt constituiau mijloacele destinate pentru achitarea burselor elevilor şi salariilor angajaţilor. Aceste mijloace au fost casate neîntemeiat la cheltuieli în lipsa documentelor justificative, în loc să fie înregistrate corespunzător la subcontul nr.177 „Decontări cu personalul privind deponenţii”. Încălcări ce ţin de efectuarea operaţiunilor de casă au fost stabilite şi la ŞP din or.Nisporeni.
    În perioada supusă controlului, unele instituţii n-au asigurat înregistrarea în evidenţa contabilă şi în rapoartele financiare a tuturor datoriilor debitoare (ŞP nr.4 din mun. Bălţi – în sumă de 38,3 mii lei; ŞP nr.2 din mun.Bălţi – de 71,3 mii lei; ŞP din or.Ocniţa – de 33,9 mii lei; ŞP din or.Căuşeni – de 30,5 mii lei; ŞP din or.Cimişlia – de 33,1 mii lei).
    Nerespectîndu-se prevederile pct.137 din Instrucţiunea nr.85, contabilitatea ŞP din or.Cimişlia n-a reflectat la majorarea finanţării datoria creditoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 56,0 mii lei.
    Pe parcursul anului 2007, la ŞM nr.8 din Todireşti şi ŞP din or.Cimişlia, în lipsa facturilor fiscale, au fost reflectate la cheltuieli efective, respectiv, sumele de  95,6 mii lei (lucrări de reparaţie capitală) şi 28,7 mii lei (produse alimentare şi consumul energiei electrice), ultima formînd datorii creditoare nejustificate. 
    La unele instituţii contabilitatea analitică a cheltuielilor de casă şi efective  de mijloace bugetare şi speciale n-a fost organizată şi condusă potrivit reglementărilor în domeniu, inclusiv pe structura Clasificaţiei bugetare, fapt care a influenţat reflectarea corectă a situaţiilor în rapoartele financiare.
    În Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pe anul 2006 al ŞP nr.9 din mun.Chişinău, veniturile sînt diminuate cu 194,8 mii lei, iar cheltuielile – cu 209,5 mii lei.
    La ŞM nr.12 din Viişoara, în raportul financiar pe anul 2006, cheltuielile efective la art.113.26. „Combustibil” au fost majorate cu suma de 203,2 mii lei faţă de datele înregistrate în evidenţa contabilă, iar la art.112 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” s-au diminuat cu 7,7 mii lei. Cazuri similare   s-au consemnat la ŞP din or. Ştefan Vodă, în al cărui raport financiar pe anul 2006  cheltuielile efective la unele articole sînt majorate, iar la altele – micşorate neîntemeiat cu 68,6 mii lei, pe cînd în raportul pe 9 luni ale anului – cu 70,4 mii lei; la ŞP din or.Leova – cu 51,4 mii lei; ŞM nr.13 din Ciumai – cu 31,3 mii lei; ŞP din or.Taraclia (r-nul Cauşeni) – cu 20,8 mii lei; ŞP din or.Căuşeni – cu 19,8 mii lei, concomitent fiind reflectate incorect cheltuielile ce ţin de premierea angajaţilor în sumă de 38,6 mii lei. La ŞP din or.Hînceşti, datele din raportul financiar pe anul 2006 au fost denaturate cu suma de 23,0 mii lei, iar cele din raportul pe 9 luni ale anului 2007 – cu 15,8 mii lei; la ŞP din or.Leova (9 luni ale anului 2007) – cu 14,3 mii lei.
    La unele entităţi supuse controlului s-au stabilit devieri între datele din evidenţa analitică şi cea sintetică (ŞM nr.13 din Ciumai – în sumă de 11,4 mii lei; ŞP din or.Hînceşti – 11,0 mii lei).
    La ŞP din or.Leova lipseşte evidenţa cheltuielilor pentru fabricarea articolelor de către atelierele de producţie, precum şi a produselor gospodăriei auxiliare şi didactice, ca rezultat, la 01.10.2007, diminuîndu-se costul producţiei agricole aflate în stoc cu suma de 6,0 mii lei.
    Deşi în cadrul controalelor efectuate anterior la ŞP din or.Orhei s-a constatat organizarea neconformă a evidenţei contabile, nu s-au întreprins măsuri în vederea înlăturării deficienţelor stabilite.
    b) nerespectarea normelor legale privind trecerea la cheltuieli a combustibilului şi altor bunuri şi evidenţa neconformă a acestora. 
    În baza foilor de parcurs în care lipsesc datele despre distanţa parcursă, cantitatea combustibilului consumat, orele lucrate, precum şi semnăturile beneficiarilor de servicii de transport, la ŞP din or.Ştefan Vodă a fost trecut la cheltuieli combustibil în sumă totală de 4,9 mii lei, iar la ŞP din or.Hînceşti – de 4,1 mii lei.
    În lipsa normelor de consum, la ŞP din or.Leova s-a trecut la cheltuieli, în anul 2006, combustibil în sumă totală de 22,6 mii lei, iar în anul 2007 (9 luni) – de 22,0 mii lei, prin ce n-au fost respectate prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr.172 din 09.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto”37.
    _______________________________
    37 M.O., 2006, nr.59-62, art.223.

    Nerespectîndu-se prevederile art.8 şi art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII, în evidenţa contabilă la ŞP din or.Orhei n-a fost înregistrat combustibilul procurat din contul elevilor şi utilizat pentru alimentarea cu combustibil a unităţilor de transport, tractoarelor şi excavatoarelor folosite pentru instruirea practică în sumă de 769,8 mii lei – în anul 2006 şi de 769,8 mii lei – în anul 2007 (9 luni). La fel, fără reflectarea în evidenţa contabilă în modul corespunzător, la ŞP din or.Leova a fost folosit pentru instruirea practică combustibil procurat de către  elevi în sumă de 11,4 mii lei.
    c) executarea unor cheltuieli din contul altei surse de finanţare.
    La ŞP din or.Leova s-au efectuat cheltuieli pentru întreţinerea serei din contul mijloacelor bugetare în sumă de 15,5 mii lei, roada de roşii fiind strînsă şi realizată la piaţă fără a fi reflectată în evidenţa contabilă. Tot la această şcoală n-au fost recuperate cheltuielile  în sumă de 16,7 mii lei de la darea în arendă unei  persoane fizice a camerei frigorifice pentru păstrarea a 32,1 tone de struguri.  
    d) utilizarea mijloacelor băneşti încasate în numerar de la prestarea serviciilor cu plată, fără ca acestea să fie depuse la conturile trezoreriale.
    Contrar prevederilor pct.11 din Regulamentul nr.94, pct.206 din Instrucţiunea nr.85, în perioada supusă controlului, au fost admise cazuri de utilizare a mijloacelor speciale direct din casieria instituţiei, fără predarea prealabilă pe conturile trezoreriale (ŞP nr.10 – 4,5 mii lei, ŞP nr.9 – 198,9 mii lei în anul 2006 şi 42,7 mii lei în 9 luni ale anului 2007).
    e) de menţionat  prezenţa la toate instituţiile supuse controlului a neregulilor privind reflectarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor de procurare, stocare şi casare a blanchetelor, diplomelor şi certificatelor de absolvire a studiilor.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „ Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi

hotărăşte:

    1. Se cere de la conducerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, conform competenţei atribuite prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 şi Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 04.10.2005, ţinîndu-se cont de problemele, încălcările şi abaterile de la actele normative constatate de control:
    1.1. să examineze în cadrul şedinţei colegiului MET rezultatele controlului efectuat la instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi nejunsurilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la formarea şi utilizarea mijloacelor şi gestionarea patrimoniului public;
    1.2. să asigure controlul eficient asupra utilizării la destinaţie de către instituţiile subordonate a mijloacelor alocate de la bugetul de stat;
   1.3. să  întreprindă măsuri de urgentare a înregistrării terenurilor şi obţinerii de către instituţiile din subordine a documentelor de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor, monitorizînd continuu procesul;
    1.4. să examineze rezultatele activităţii liceelor profesionale – ca formă de învăţămînt secundar profesional, fondate experimental, în lipsa prevederii normei respective în Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995;
    1.5. să asigure revizuirea contractelor de locaţiune/arendă, în vederea aducerii acestora în conformitate cu legislaţia;
    1.6. să înainteze propuneri de modificare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.99 din 30.01.2007 ce vizează formula de calculare a taxei de cazare, să elaboreze şi să aprobe modul intern de aplicare şi încasare a taxei de cazare;
    1.7. să întreprindă măsuri în vederea executării Hotărîrii Guvernului nr.71 din 23.01.2007 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”. 
    2. Se recomandă Ministerului Educaţiei şi Tineretului să elaboreze şi să aprobe în modul stabilit de legislaţie criteriile specifice de  acreditare a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional.
   3. Se cere de la conducerea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional supuse controlului (Anexa nr.1) să examineze rezultatele controalelor efectuate şi să întreprindă măsuri adecvate pentru lichidarea tuturor încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control.
    4. Se ia act  că, pe parcursul controlului:
    4.1. la ŞP nr.5 din mun.Chişinău au fost restituite plăţile achitate neregulamentar în sumă de 7,7 mii lei;
    4.2. la ŞP nr.6 din mun.Chişinău a fost restituită suma de 1,6 mii lei, achitată  nelegal la plata concediului  de odihnă;
    4.3. la ŞP nr.4 din mun.Bălţi au fost recuperate mijloacele băneşti în sumă de 4,7 mii lei, neîncasate în casa instituţiei în urma prestării serviciilor de reparaţie a autovehiculelor, precum şi s-a încasat de la locatari taxa de cazare în sumă de 7,6 mii lei;
    4.4. la ŞP nr.1din mun.Bălţi s-a încasat de la elevi taxa pentru cazare în sumă totală de 4,1 mii lei;
    4.5. la ŞP din or.Soroca au fost înregistrate în evidenţa contabilă surplusurile de mijloace fixe şi produse alimentare în valoare de 84,2 mii lei;
    4.6. la ŞP din or.Ocniţa a fost restabilită plata pentru studii în sumă de 1,0 mii lei;
    4.7 la ŞP din or.Nisporeni s-au înregistrat în evidenţa contabilă  3 calculatoare în valoare de 6,0 mii lei şi 6 imobile cu suprafaţa de 1428 m2;
    4.8. la ŞP din or.Hînceşti a fost restabilită lipsa de mijloace băneşti în sumă de 1,4 mii lei;
    4.9. la ŞP din Cărpineni (r-nul Hînceşti) a fost luat la evidenţă terenul cu suprafaţa de 6,25 ha; 
    4.10. la ŞP din or.Leova a fost majorată valoarea iniţială a tractorului MTZ-82.1 cu suma de 167,9 mii lei; s-a calculat plata pentru arenda mijloacelor fixe în sumă de 27,5 mii lei, din care au fost încasate 10,1 mii lei; a fost restituită motorina în sumă de 7,1 mii lei şi s-a înregistrat în evidenţa contabilă surplusul de mijloace băneşti în sumă de 16,7 mii lei;
    4.11. la ŞM nr.13 din Ciumai (r-nul Taraclia) s-au înregistrat în evidenţa contabilă surplusurile de bunuri materiale în sumă totală de 31,9 mii lei şi a fost majorată valoarea de intrare a unui mijloc de transport cu 7,8 mii lei;
    4.12. Comisia administrativă a Primăriei mun.Bălţi, în conformitate cu art.149 al CCA RM, a aplicat amenzi în mărime de 200 unităţi convenţionale faţă de fiecare persoană fizică care a comis intervenţie neautorizată în construcţiile portante ale clădirii căminului ŞP nr.2 din mun.Bălţi (în sumă totală de 24,0 mii lei);
    4.13.  materialele privind rezultatele controlului efectuat la ŞP nr.10 şi ŞM nr.5 din mun.Chişinău au fost remise Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.
    5. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) şi se propune examinarea modalităţii de reflectare în rapoartele financiare ale executorilor primari şi secundari de buget a cheltuielilor efectuate din contul bunurilor procurate centralizat. 
    6. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) şi se propune: 
    6.1. reexaminarea Hotărîrii Guvernului nr.302 din 23.03.2006, cu stabilirea  noii componenţe a Consiliului Coordonator Naţional, instituit pe lîngă Guvern, şi cu o  ulterioară  examinare a activităţii acestuia;
    6.2. elaborarea şi aprobarea, în limitele reglementărilor legale, a unui mecanism de calculare a plăţii de locaţiune/chirie în cazurile dării în locaţiune pe ore a încăperilor şi altor mijloace fixe;
    6.3 examinarea situaţiei create privind privarea de drepturile patrimoniale integrale la utilizarea terenului agricol cu suprafaţa de 354 ha de către ŞP din Cucuruzenii de Sus (r-nul Orhei), prevăzute prin Legea nr.668-XII din 23.11.1995, cu operarea, după caz, a modificărilor respective în Cadastrul funciar. 
    7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă.
    8. Despre executarea punctelor 1, 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.

   
PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                  Ala POPESCU

    Nr. 10. Chişinău, 20 martie 2008.

 

 

Anexa nr.1

LISTA
instituţiilor de învăţămînt secundar profesional supuse controlului

 

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

Persoanele cu funcţii de răspundere

Prenumele, numele

Funcţia

Perioada de activitate

1

2

3

4

5

1.

Liceul profesional nr.1

mun.Chişinău

Viorica Dobînda Viorica Cojocaru

director contabil-şef

toată perioada

toată perioada

2.

Liceul profesional nr.2

mun.Chişinău

Ilie Stancu

Iurie Raşculiov

Valentina Lealina

director

director

contabil-şef

07.11.94-01.06. 06

02.06.06-pînă în prezent

toată perioada

3.

Şcoala profesională nr.1 mun.Chişinău (ŞP)

Ion Eşanu

Valentina Navitaniuc

 

Anatolie Botnari

Nina Caufman

director

director-interimar

director

contabil-şef

07.03.73-02.07.07

29.06.07-27.11.07

 

27.11.07-pînă în prezent

07.03.93-pînă în prezent

4.

ŞP nr.4 mun.Chişinău

Victor Ostaşov

Irina Popacondrea

director

contabil-şef

13.09.04-pînă în prezent

07.05.04-pînă în prezent

5.

ŞP nr.5 mun.Chişinău

Boris Lisnic

Svetlana Zubco

Alexandra Graur

director

director

contabil-şef

12.89-01.07.07

03.09.07-pînă în prezent

toată perioada

6.

ŞP nr.6 mun.Chişinău

Emil Şpac

Eleonora Vornicescu

Tatiana Gherta

director

contabil-şef

contabil-şef

toată perioada

03.01.06-03.09.07

03.09.07-pînă în prezent

7.

ŞP nr.7 mun.Chişinău

Andrei Railean

Dmitrii Miliuhin

Valentina Imbirovscaia

director

director

contabil-şef

19.09.05-25.09.06

13.10.06-pînă în prezent

26.12.05-pînă în prezent

8.

ŞP nr.8 mun.Chişinău

Tamara Creţu

Ilie Pădureţ

Larisa Stînca

 

Fiodor Mincu

Svetlana Cernatînschi

Alexandra Covaliov

Natalia Chiperi

director

director

responsabilă pentru activitate

director

contabil-şef

contabil-şef

contabil-şef

16.03.05-14.07.05

17.07.06-21.09.06

21.09.06-17.04.07

 

17.04.07-pînă în prezent

07.10.98-06.04.07

01.06.07-16.10.07

05.11.07-12.12.07

9.

ŞP nr.9 mun.Chişinău

Anatol Boldescu

Raisa Golic

Valeriu Roşca

Petru Golovatenco

Ana Mihailov

director

director

director

director

contabil-şef

24.11.98-09.08.06

09.08.06-11.11.06

11.11.06-12.04.07

18.04.07-pînă în prezent

toată perioadă


 


1

2

3

4

5

10.

ŞP nr.10 mun.Chişinău

Mihail Beliescu

Alexandru Cozma

Elena Fiodorov

Alexandra Covaliov

Lilia Tomuz

director

director

contabil-şef

contabil-şef

contabil-şef

22.10.90-02.07.07

04.09.07-pînă în prezent

15.10.87-24.03.07

07.05.07-04.06.07

01.08.07-19.10.07

11.

ŞP nr.1 or.Cupcini (r-nul Edineţ)

Mihail Bilevschi

Tamara Trestian

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

12.

ŞP nr.2 or.Cupcini (r-nul Edineţ)

 

Vasile Precup

Elena Jalenco

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

13.

ŞP nr.1 mun.Bălţi

 

Mihail Cojocaru

Iulia Babin

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

14.

ŞP or.Drochia

 

Iulian Gulea

Andrei Grosu

Ecaterina Levco

Veceslav Guţu

Nina Bogaciova

director

dir.-interimar

dir.-interimar

dir.-interimar

contabil-şef

30.04. 73-26.07.06

01.08.06-27.12.06

28.12.06-09.07.07

10.07.07-pînă în prezent

toată perioada

15.

ŞP or. Soroca

 

Chiroşca Grigore

Bojemscaia Evghenia

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

16.

ŞP or.Ocniţa

 

Alexandru Colţeţel

Mihail Moraru

Ludmila Şestac

director

director

contabil-şef

01.09.97-19.0906

13.10.06-pînă în prezent

toată perioada

17.

ŞP nr.2 mun.Bălţi

 

Petru Covaliov

Silvia Proţiuc

Ludmila Sosna

director

director

contabil-şef

01.01.06-22.08.07

23.08.07-pînă în prezent

toată perioada

18.

ŞP din s.Tîrnova (r-nul Donduşeni) 

 

Aurel Ţopa

Vasilisa Goncearuc

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

19.

ŞP nr.5 din mun.Bălţi

 

Ion Vovc

Aurica Slobodeniuc

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

20.

ŞP nr.4 din mun.Bălţi

 

Mihai Rîmiş

Iulia Ceban

Ludmila Fratman

director

contabil-şef

contabil-şef

toată perioada

01.01.88-18.04.07

19.04.07-pînă în prezent

21.

ŞP or.Nisporeni

 

Dumitru Lupei

Jana Tretiacova

Svetlana Todorov

director

contabil-şef

contabil-şef

toată perioada

01.01.06-18.0106

27.02.06-pînă în prezent

22.

ŞP din com.Răzeni (r-nul Ialoveni)

 

Ion Terenti

Maria Tîrgoală

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

23.

ŞP or.Leova

 

Grigorie Florea

Eugenia Stanciu

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

24.

ŞP din s.Cărpineni (r-nul Hînceşti)

 

Efimie Simionel

Elizaveta Holban

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

25.

ŞP din or.Cimişlia

 

Vasile Bulat

Tudor Pozneac

Nina Morari

director

director-adjunct

contabil-şef

toată perioada

01.02.06-pînă în prezent

toată perioada

26.

ŞP din s.Cucuruzenii de Sus (r-nul Orhei)

Ilie Rabii

Elena Voloşciuc

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada


 

1

2

3

4

5

27.

ŞP din or.Orhei

 

Serghei Munteanu

Porcescu Lidia

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

28.

ŞP or.Hînceşti

 

Petru Cebotaru

Gheorghe Croitoru

Ludmila Petruşan

Lidia Andronic

Valentina Cazacu

director

dir.-interimar

director

contabil-şef

contabil-şef

01.01.06-18.02.07

19.02.07-26.04.07

27.04.07-pînă în prezent

01.01.06-18.09.06

20.09.06-pînă în prezent

29.

ŞP or.Căuşeni

 

Vladimir Pârău

Vitalie Negura

Liuba Eremeeva

director

dir.-interimar

contabil-şef

01.01.06-04.05.07

04.05.07-05.12.07

toată perioada

30.

ŞP or.Ştefan Vodă

 

Boris Arpenti

Eugenia Pavlenco

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

31.

ŞP s.Taraclia (Căuşeni)

 

Vladimir Stepanov

Jana Neculcea

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

32.

Şcoala de meserii nr.2 mun.Chişinău (ŞM)

Raisa Surugiu

Angela Toma

director

contabil-şef

17.12.90-pînă în prezent

16.01.96-pînă în prezent

33.

Şcoala de meserii nr.3 mun.Chişinău

Tamara Garabadji

Angela Descaloi

Liuba Roşca

director

dir.-interimar

contabil-şef

01.01.06-21.02.07

21.02.07-13.08.07

toată perioada

34.

ŞM nr.10 din or.Briceni

 

Alexandru Burdujan

Emilia Vangheli

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

35.

ŞM nr.4 com.Bubuieci mun. Chişinău

 

Constantin Rusu

Eugenii Golubaş

Eugenia Baiceva

director

director

contabil-şef

01.01.06-03.09.07

03.09.07-pînă în prezent

toată perioada

36.

ŞM nr.3 com.Cricova (mun.Chişinău)

 

Anatol Carnauhov *

Zaharia Stanislav

Tatiana Lazarenco

Mariana Tudos

Emilia Ţenti

*

director

contabil-şef

contabil-şef

contabil-şef

19.01.06-29.11.07

toată perioada

03.01.06-28.11.06

29.11.06-11.05.07

14.05.07-pînă în prezent)

37.

ŞM nr.2 com.Cricova (mun. Chişinău)

 

Anatol Carnauhov *

Boris Didenco

Ion Zepca

Tatiana Lazarenco

Mariana Tudos

Emilia Ţenti

*

dir.-interimar

director

contabil-şef

contabil-şef

contabil-şef

19.01.06-17.12.07

01.01.06-03.08.06

11.09.06-pînă în prezent

03.01.06-28.11.06

29.11.06-11.05.07

14.05.07-pînă în prezent

38.

ŞM nr.1 s.Pruncul (mun.Chişinău)

Mihail Bezidica

Elizaveta Senic

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

39.

ŞM nr.5 din mun.Chişinău

 

Eduard Amoaşei

Eugenia Rusnac

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

40.

ŞM nr.13 din s.Ciumai (r-nul Taraclia)

 

Maria Tun

Vera Şpacova

director

contabil-şef

toată perioada

toată perioada

41.

ŞM nr.8 din s.Todireşti (r-nul Anenii Noi)

 

Gheorghe Corduneanu

Maia Melnic

Ion Pociumban

Zinaida Burduja

director

dir.-interimar

director

contabil-şef

01.01.06-06.11.07

06.11.07-28.11.07

29.11.07-pînă în prezent

toată perioada

* Împuternicit cu dreptul de a semna documentele de plată pentru instituţiile gestionare a contabilităţii centralizate


 

1

2

3

4

5

42.

ŞM nr.12 s.Viişoara (r-nul Şt. Vodă)

 

Svetlana Godiac

Emilia Evtuşenco

Valentina Chitrosean

director

contabil-şef

contabil-şef-interimar

toată perioada

01.01.06-02.02.07

02.02.07-pînă în prezent

43.

Şcoala republicană de meserii din mun.Chişinău

 

Maria Popescu

Valentina Navitaniuc

Vladlena Voloşciuc

Maria Tîrgoală

director

director

contabil-şef

contabil-şef

01.01.06-16.02.07

16.02.07-august 2007

01.01.06-27.10.06

01.11.06-august 2007

44.

Şcoala specială republicană de meserii pentru nevăzători şi slabvăzător din mun.Chişinău

 

Anatol Carnauhov *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galina Salamahina

Tatiana Lazarenco

Mariana Tudos

Emilia Ţenti

Directorul  Centrului republican tehnic de creaţie a elevilor, împuternicit cu dreptul de a semna documentele de plată p/u

prima semnătură *

director

contabil-şef

contabil-şef

contabil-şef

19.01.06-pînă în prezent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toată perioada

03.01.06-28.11.06

29.11.06-13.05.07

14.05.07-pînă în prezent

45.

ŞM pentru surzi şi hipoacuzici mun.Chişinău

 

Anatol Carnauhov *

Mihai Gîţu

Maia Antoniu

Tatiana Lazarenco

Mariana Tudos

Emilia Ţenti

*

director

director

contabil-şef

contabil-şef

contabil-şef

19.01.06-25.10.07

01.01.06-19.04.07

20.04.07-pînă în prezent

30.01.06-28.11.06

29.11.06-11.05.07

14.05.07-pînă în prezent

 

 

 

 

 
< Precedent   Următor >