Publicaţii

 


Riscurile investitiilor in constructia spatiului locative

Publicat: 22 Decembrie 2014

Studiul are drept scop evaluarea cadrului legislativ şi instituţional ce vizează raporturile contractuale dintre antreprenorii din construcţii şi cetăţeni (consumatori) constituite în scopul edificării locuinţelor prin atragerea investiţiilor private. Cercetarea este axată preponderent pe litigiile apărute drept urmare a proiectelor abandonate sau compromise pentru construirea blocurilor locative multietajate cu antrenarea sutelor de investitori individuali.

Principalul obiectiv al studiului constă în formularea unor recomandări pentru depăşirea problemelor identificate în urma cercetării, eliminarea deficienţelor majore care împiedică soluţionarea echitabilă a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi crearea condiţiilor în vederea securizării investiţiilor private ale cetăţenilor în construcţia locuinţelor.

Acest studiu a fost realizat de Transparency International – Moldova cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene din mijloacele oferite de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Opiniile exprimate în el aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorului.

Descărcaţi


Coruptia in Republica Moldova: perceptiile si experientele proprii ale oamenilor de afaceri si gospodariilor casnice

Publicat: 17 Decembrie 2014

Transparency International – Moldova a realizat această cercetare în colaborare cu Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing “CBS-AXA”, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din mijloacele oferite de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Cercetarea are ca scop analiza percepţiilor şi experienţelor reprezentanţilor gospodăriilor casnice şi oamenilor de afaceri privind corupţia în Republica Moldova şi evaluarea impactului implementării Strategiei naţionale anticorupţie în anul 2014.

Descărcaţi


Monitorizarea Transparenţei Întreprinderilor de Stat şi Societăţilor Pe Acţiuni Cu Capital Integral şi Majoritar de Stat din RM

Published: 08 December 2016

Prezentul raport include patru capitole. În primul capitol sunt expuse rezultatele monitorizării transparenţei activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital de stat efectuate în baza analizei informaţiilor recepţionate de la întreprinderi, de la autorităţi publice fondatoare, precum şi de la alte autorităţi precum Curtea de Conturi, Autoritatea Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne. Capitolul doi însumează rezultatele unei discuţii în grup cu experţi din autorităţile publice şi societatea civilă axată pe problemele de bază în activitatea întreprinderilor statului. Capitolul trei cuprinde propunerile de modificare a cadrului legal din domeniu formulate în baza standardelor OCDE de guvernanţă a întreprinderilor publice, bunelor practici ale unor state şi sugestiilor participanţilor la discuţia în grup. Capitolul IV include articolele jurnaliştilor de investigaţie privitoare la activitatea întreprinderilor de stat realizate în cadrul proiectului.

Descărcaţi aici


Jurnalistii contra coruptiei Volumul 9

Publicat: 17 Noiembrie 2014

Ca urmare a concursului „Reflectarea fenomenului corupţiei în presa scrisă», organizat de Transparency International – Moldova în anul 2014, venim cu această publicaţie care cuprinde peste 50 de articole din cele circa 150 prezentate de către 17 jurnalişti de investigaţie – participanţi la concurs.

Descărcaţi


Monitorizarea conflictului de interese in Moldova

Publicat: 29 August 2014

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Angajarea societăţii civile în monitorizarea conflictelor de interese” finanţat de Comisia Europeană. Proiectul se desfăşoară în patru ţări ale Parteneriatului estic (Armenia, Moldova, Polonia şi Ucraina) de către şase ONG-uri partenere: TI-Moldova, TI-Armenia, TI-Ukraina, Stefan Batory Foundation, Eurasia Partnership Foundation din Armenia şi Institutul de Politici Publice din Ucraina. Prezentul raport pe ţară a fost perfectat de TI-Moldova.

Potenţialii beneficiari ai raportului sunt funcţionarii publici, în special factorii de decizie, societatea civilă şi mass-media. Organizaţiile internaţionale care monitorizează performanţele Republicii Moldova în domeniul de bună-guvernare şi anticorupţie pot găsi, de asemenea, informaţii relevante la acest capitol.

Descărcaţi


Sistemul national de integritate

Publicat: 29 Iulie 2014

Scopul acestui studiu constă în identificarea punctelor slabe din cadrul legal şi practica funcţionării instituţiilor SNI şi formularea propunerilor de consolidare a acestui sistem în vederea eficientizării prevenirii şi combaterii corupţiei.

Atragem atenţia că Sistemul Naţional de Integritate nu evaluează nivelul corupţiei în domeniile publice, ci, mai degrabă, analizează vulnerabilitatea la corupţie a acestor domenii şi capacitatea acestora de a se opune pericolului corupţiei.

Descărcaţi


Monitorizarea politicilor anticoruptie in autoritatile publice centrale in anul 2013

Publicat: 05 Iunie 2014

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) au efectuat în 2013, în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în autorităţile publice centrale”, susţinut de Fundaţia Soros – Moldova, o nouă etapă de monitorizare a politicilor anticorupţie în 20 de autorităţi publice centrale (APC).

Scopul monitorizării a constat în analiza aplicării de către APC a politicilor anticorupţie şi prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a implementării acestora, inclusiv de perfecţionare a cadrului legal.

Descărcaţi


Rezultatele sondajului functionarilor publici privind implementarea politicii conflicterlor de intereste in autoritatile publice centrale

Publicat: 28 Aprilie 2014

Transparency International – Moldova (TI – Moldova) a efectuat un sondaj de opinie a funcţionarilor publici din 21 autorităţi publice centrale  (APC) în cadrul proiectului „Angajarea societăţii civile în monitorizarea politicii conflictului de interese” finanţat Comisia Europeană . Scopul sondajului  este analiza modului în care APC aplică un şir de politici anticorupţie, inclusiv: tratarea conflictelor de interese, promovarea conduitei etice, promovarea merituoasă a cadrelor, funcţionarea sistemului de petiţionare şi a liniilor fierbinţi.

Descărcaţi


Monitorizarea politicilor anticoruptie in autoritatile publice centrale

Publicat: 18 Aprilie 2013

Transparency  International – Moldova (TI-Moldova) în parteneri at cu Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), cu suportul financiar al Fundaţiei Soros – Moldova, au analizat  în anul 2012  aplicarea politicilor anticorupţie în 20 APC.

Descărcaţi


Rezultatele sondajului functionarilor publici priving implementarea politicilor anticoruptie in autoritatile publice

Publicat: 18 Februarie 2013

Transparency International – Moldova (TI – Moldova) a efectuat un sondaj de opinie a funcţionarilor publici din cadrul a 5 autorităţi publice centrale (APC) pentru a analiza modul în care acestea aplică un şir de politici anticorupţie.

Descărcaţi


Coruptia in Moldova: perceptiile si experientele proprii ale oamenilor de afaceri si gospodariilor casnice

Publicat: 18 Februarie 2013

Transparency International – Moldova a desfăşurat această cercetare în parteneriat cu CBS-AXA cu susţinerea Departamentului de Stat al SUA. Cercetarea îşi pune drept scop de a studia opinia publică privind răspândirea corupţiei în Republica Moldova.

Descărcaţi

Comments are closed.