Codul audiovizualului nr.260 din 27.07.2006 Extras
Available only in romanian

Extras

 

 (Monitorul Oficial nr.131-133 din 18.08.2006, art.679)

 


    Parlamentul adoptă prezentul cod.

 

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

 
    Articolul 1.
Scopul şi domeniul de aplicare

    (1) Prezentul cod are drept scop asigurarea apărării drepturilor consumatorului de programe de a recepţiona informaţii corecte şi obiective, care ar contribui la libera formare a opiniei, asigurarea drepturilor radiodifuzorilor la libertate editorială şi libertate de exprimare, instituirea principiilor democratice de funcţionare a audiovizualului din Republica Moldova şi stabileşte, în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale, bazele juridice de reglementare a proceselor de:

    a)  concepere, transmisie şi/sau retransmisie prin intermediul mijloacelor de televiziune şi radiodifuziune a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;

    b)  exercitare a controlului societăţii asupra activităţii instituţiilor în domeniul audiovizualului din Republica Moldova.

    (2) Prezentul cod nu reglementează comunicarea audiovizuală prin intermediul sistemelor de televiziune şi radiodifuziune de tip închis care nu sînt destinate recepţionării în masă şi nici activitatea radioamatorilor.

 

.........................

 

Capitolul II. Principiile de comunicare audiovizuală

 

    Articolul 6. Garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor

    (1) Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex.

    (2) Este interzisă difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios.

    (3) Transmisia unor alte programe decît cele prevăzute la alin.(2) susceptibile de a afecta dezvoltarea psihică, mentală sau morală a minorilor se va face doar în cazul în care vor fi asigurate condiţiile (prin selectare a timpului de emisie sau prin mijloace tehnice) ca minorii aflaţi în zona de acoperire să nu poată vedea şi auzi emisiunile respective.

 

    Articolul 7. Echilibrul şi pluralismul politico-social

    (1) În spiritul respectării libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, prin transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului.

    (2) Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare.

    (3) Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial. Concepţiile radiodifuzorilor privind reflectarea campaniilor electorale se aprobă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi sînt prezentate Comisiei Electorale Centrale, în strictă concordanţă cu legislaţia în vigoare.

    (4) Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît:

    a) informaţia care compune ştirea să fie veridică;

    b) să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri;

    c) în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse.

    (5) Pentru a proteja pluralismul şi diversitatea politică, socială şi culturală, concentrarea proprietăţii este limitată la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de poziţii dominante în formarea opiniei publice.

 

    Articolul 8. Independenţa şi libertatea editorială

    (1) Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au dreptul să decidă liber asupra conţinutului emisiunilor şi programelor lor, respectînd principiul de pluralitate a opiniilor în conformitate cu cadrul juridic şi condiţiile expuse în licenţa de emisie.

    (2) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.

    (3) Independenţa editorială a radiodifuzorilor este recunoscută şi garantată prin lege.

    (4) Sînt interzise ingerinţele de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor de programe din partea autorităţilor publice sau a oricăror alte persoane din afara instituţiei respective a audiovizualului.

    (5) Nu constituie ingerinţe normele de reglementare emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în aplicarea prezentului cod şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a normelor privind drepturile omului, stabilite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

    Articolul 9. Libera recepţionare a serviciilor de programe

    (1) Prezentul cod recunoaşte şi garantează dreptul oricărei persoane de a recepţiona liber serviciile de programe oferite publicului de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova şi a statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, în conformitate cu condiţiile tehnice şi comerciale stabilite de radiodifuzori şi distribuitorii de servicii. Gestionarii fondului locativ de orice tip nu vor împiedica asigurarea prestării calitative a serviciilor de programe către locatari de către distribuitorii de servicii.

    (2) Difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe contra plată pot fi efectuate doar în bază de contract încheiat cu consumatorul de programe conform legislaţiei în vigoare. Distribuitorii de servicii vor asigura crearea unor pachete de servicii de programe pe criterii nediscriminatorii şi la preţuri accesibile diverselor categorii ale populaţiei.

    (3) Plăţile pentru serviciile de programe şi serviciile accesorii (conectare, reparaţie etc.) prestate consumatorului de programe se vor efectua exclusiv în baza facturilor sau a notelor de plată doar la sediul, oficiile comerciale ale distribuitorilor de servicii sau la bănci şi oficii poştale. Colectarea plăţilor prin intermediul terţilor sau în numerar la domiciliul sau sediul consumatorului de programe este interzisă.

 

    Articolul 10. Drepturile consumatorului de programe

    (1) În Republica Moldova, dreptul la informare completă, obiectivă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune şi televiziune sînt garantate de lege.

   (2) Apărarea drepturilor consumatorilor de programe este asigurată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în a cărui sarcină este pusă coordonarea activităţii audiovizuale, precum şi de către instanţele de judecată.

    (3) Instanţa de judecată va acţiona în vederea apărării drepturilor consumatorului de programe la sesizarea sa de către titularul acestui drept.

    (4) Organele învestite cu atribuţii de coordonare în domeniul audiovizualului acţionează în vederea asigurării drepturilor prescrise de prezentul articol la sesizarea sa de către titularul acestui drept sau din oficiu.

    (5) Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor.

 

    Articolul 11. Protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional

    (1) La elaborarea Strategiei de acoperire teritorială cu servicii de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va ţine cont de specificul lingvistic la nivel naţional şi local şi va asigura ca, de la 1 ianuarie 2010, cel puţin 70% din numărul de frecvenţe să fie oferite serviciilor de programe transmise în limba de stat. Această prevedere nu se referă la valorificarea pieselor muzicale.

    (2) De la 1 ianuarie 2010, cel puţin 80% din volumul serviciilor de programe ale radiodifuzorilor vor constitui producţie proprie, autohtonă şi opere europene, din al căror volum 50% vor fi transmise în orele de maximă audienţă.

    (3) Pînă la 1 ianuarie 2007, producţia proprie şi autohtonă cu caracter informativ şi analitic difuzată de radiodifuzor va fi  nu mai puţin de 65% în limba de stat. Începînd cu 1 ianuarie 2007, această producţie va constitui nu mai puţin de 70 %, iar din 1 ianuarie 2010, nu mai puţin de 80%.

    (4) Serviciile de programe de cultură şi muzică difuzate în orele de maximă audienţă vor cuprinde producţie autohtonă în proporţie de cel puţin 60% din volumul săptămînal rezervat transmisiunii genului respectiv de producţie audiovizuală.

    (5) Fragmentele de emisiuni transmise în alte limbi vor fi însoţite de traducere în limba de stat (dublare, sonorizare sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică emisiunilor de studiere a limbilor străine şi valorificării clipurilor muzicale.

    (6) În cazul în care radiodifuzorul va prezenta emisiunea în o altă limbă decît cea de stat, limba emisiunii se va indica în programul de emisiuni publicat.

   (7) Filmele artistice şi cele documentare vor fi prezentate cu dublaj sau subtitrare păstrîndu-se coloana sonoră originară, iar filmele pentru copii vor fi dublate sau sonorizate în limba de stat.

    (8) La crearea ofertelor de programe pentru retransmisie, distribuitorii de servicii vor acorda prioritate serviciilor de programe realizate în limba de stat.

    (9) În localităţile în care reprezentanţii unei minorităţi naţionale constituie majoritatea populaţiei, radiodifuzorii locali şi regionali vor asigura difuzarea unor programe în limba de stat în proporţie de nu mai puţin de 20% din serviciul de programe. Activitatea în domeniul lingvistic a companiei "Teleradio Găgăuzia" va fi reglementată de asemenea de  autorităţile abilitate ale U.T.A.Găgăuzia.

 

    Articolul 12. Protejarea spaţiului informaţional naţional

    Spectrul de frecvenţe radio sau unde radioelectrice terestre este patrimoniul naţional al statului care nu poate fi utilizat decît în condiţiile legii.

 

    Articolul 13. Accederea consumatorului de programe la evenimentele de importanţă majoră

    (1) Accesul consumatorului de programe la evenimentele de importanţă majoră prin intermediul serviciilor de programe difuzate de către radiodifuzori este garantat de lege.

    (2) Evenimentele de importanţă majoră pot fi difuzate în exclusivitate numai dacă emisiunea nu privează o parte importantă a publicului din Republica Moldova de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată.

    (3) Sînt evenimente de importanţă majoră:

    a) jocurile olimpice;

    b) concursurile internaţionale de muzică;

    c) campionatele sportive europene şi mondiale;

    d) alte evenimente prevăzute de convenţiile şi tratatele internaţionale din domeniul audiovizualului.

    (4) Accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile televizate de importanţă majoră şi de actualităţi este garantat prin interpretarea, din contul radiodifuzorului, acestora în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului de programe.

 

    Articolul 14. Asigurarea confidenţialităţii surselor de informare

    (1) Caracterul confidenţial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea de ştiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este garantat prin lege.

    (2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informaţiilor obţinute în legătură directă cu activitatea sa profesională.

    (3) Se consideră date de natură să identifice o sursă de informare următoarele:

    a) numele, numărul de telefon, adresa, alte date personale, precum şi vocea sau imaginea unei surse;

    b) circumstanţele concrete ale obţinerii informaţiilor de către jurnalist;

    c) partea nepublicată a informaţiei furnizate de sursa jurnalistului;

    d) datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorului, legate de activitatea pentru obţinerea informaţiilor difuzate.

    (4) Persoanele care, prin efectul relaţiilor lor profesionale cu jurnaliştii, iau cunoştinţă de informaţii de natură să identifice o sursă prin colectarea, tratarea editorială sau publicarea acestor informaţii beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi jurnaliştii.

    (5) Dezvăluirea unei surse de informare poate fi dispusă de instanţele de judecată numai dacă această dezvăluire este necesară pentru apărarea siguranţei naţionale sau ordinii publice, precum şi pentru soluţionarea cauzei în instanţă de  judecată, atunci cînd:

    a) nu există sau au fost epuizate măsurile de alternativă la divulgare cu efect similar;

    b) interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării.

 

    Articolul 15. Protecţia jurnaliştilor

    (1) Autorităţile publice abilitate asigură:

    a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sînt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrîngă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;

    b) protecţia sediilor, a localurilor radiodifuzorilor în cazul în care acestea sînt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor.

    (2) Protecţia jurnaliştilor, a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, în condiţiile alin.(1), nu trebuie să devină pretext pentru a prejudicia libera exprimare a jurnaliştilor, pentru a împiedica sau a restrînge libera exercitare a profesiunii ori a revendicării drepturilor fundamentale de către jurnalişti.

    (3) Constrîngerea autoritară (psihică), exercitarea presiunii prin intimidare a teleradiojurnaliştilor pentru a-i determina să încalce normele deontologice ale jurnalistului se pedepsesc conform legii.

 

    Articolul 16. Dreptul la replică, rectificare şi la remedii echivalente

    (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate şi domiciliu, care se consideră lezată în drepturile sale legitime şi, în special, în reputaţia sa prin prezentare în emisiune a unor fapte incorecte are dreptul la replică, rectificare sau dreptul de a cere remedii echivalente în conformitate cu prevederile Codului civil.

    (2) Radiodifuzorul asigură exercitarea dreptului la replică, rectificare  sau la alte remedii echivalente şi nu împiedică exercitarea acestuia prin impunere de termene şi condiţii nerezonabile.

    (3) Despre cererea de exercitare a dreptului la replică, radiodifuzorul este sesizat în scris în termen de 20 de zile de la transmiterea emisiunii la care se referă cererea. Radiodifuzorul difuzează răspunsul în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de 5 zile după primirea cererii întemeiate.

    (4) Persoana care îşi exercită dreptul la replică nu rambursează cheltuielile aferente difuzării răspunsului.

    (5) Cererea de exercitare a dreptului la replică poate fi respinsă dacă o asemenea replică nu este justificată, potrivit condiţiilor specificate la alin.(1).

    (6) Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate de a se adresa în instanţă de judecată.

    (7) Radiodifuzorii asigură înregistrarea emisiunilor difuzate.

    (8) Înregistrările se păstrează cel puţin 30 de zile de la data emisiunii.

    (9) În cazul în care a parvenit solicitarea dreptului la replică, radiodifuzorul este obligat să păstreze înregistrările pînă la consumarea definitivă a litigiilor.

 

    Articolul 17. Difuzarea anunţurilor ce vizează starea de urgenţă

    (1) În caz de pericol grav pentru securitatea publică sau ordinea constituţională, radiodifuzorii sînt obligaţi să transmită operativ şi din cont propriu anunţurile oficiale ale Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului în cadrul tuturor programelor sale.

    (2) Radiodifuzorii transmit fără întîrziere şi în mod gratuit în cadrul tuturor programelor lor informaţia parvenită de la autorităţile publice centrale, necesară protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii oamenilor sau prevenirii prejudicierii proprietăţii sau mediului.

 

    Articolul 18. Respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe

    (1)  Transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

    (2)  Radiodifuzorii sînt obligaţi să încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe, fie cu reprezentanţii acestora sau cu organizaţiile de administrare pe principii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, potrivit  împuternicirilor şi licenţelor deţinute.

    (3) Retransmisia unui serviciu de programe în lipsă de contract încheiat cu radiodifuzorul, distribuitorul de servicii sau cu un alt titular de drepturi asupra serviciului de programe retransmis constituie încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi se sancţionează în modul corespunzător.

 

...................

 

Capitolul V. CONTROL ŞI SANCŢIUNI

 

    Articolul 37.  Activitatea de supraveghere şi control

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului cod.

    (2) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informaţiile necesare, precizînd temeiul legal şi scopul solicitării, poate stabili termenul de furnizare a acestor informaţii, în limitele şi în modul stabilite de prezentul cod.

    (3) Controlul se exercită:

    a) din oficiu;

    b) la cererea unei autorităţi publice;

    c) ca urmare a plîngerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcare a prevederilor legale.

    (4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va investiga, în termen de 15 zile din data sesizării, cererile şi plîngerile depuse. Rezultatele controlului şi, după caz, decizia de aplicare a sancţiunii se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

 

..................

 

Capitolul VI. CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

 

    Articolul 39. Statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este autoritate publică autonomă.

    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului  este reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audiovizualului,  autoritatea responsabilă pentru implementarea şi respectarea prezentului cod, a  tratatelor internaţionale  în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte.

    (3) Consiliul Coordonator al Audiovizualului  are statut de persoană juridică de drept public cu toate atributele unei  astfel de persoane.

   (4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este consultat în procesul de definire a poziţiei Republicii Moldova şi poate participa, prin reprezentanţi, la negocierile internaţionale cu privire la domeniul audiovizualului.

 

    Articolul 40. Atribuţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului  

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului exercită următoarele atribuţii:

   a) supraveghează respectarea modului în care radiodifuzorii publici şi radiodifuzorii privaţi îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în licenţa de emisie, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale;      

    b) supraveghează corectitudinea conţinutului programelor oferite de radiodifuzori, numai după comunicarea audiovizuală a acestor programe;  

    c) adoptă concepţia de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare şi locale în conformitate cu prevederile Codului electoral al Republicii Moldova;  

   d) monitorizează, în condiţiile alin.(1) lit.b), conţinutul serviciilor de programe oferite de radiodifuzori şi oferta de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii, periodic şi ori de cîte ori consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligaţiilor înscrise în licenţa de emisie;  

    e) oferă avizul referitor la Caietul de sarcini al radiodifuzorului public;  

    f) adoptă codul de conduită al radiodifuzorilor în vederea conceperii şi comunicării audiovizuale a serviciilor de programe în conformitate cu prezentul cod şi standardele europene;      

    g) sesizează Consiliul de Observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" asupra devierilor serviciilor de programe de la rigorile prevăzute în licenţa de emisie;  

    h) aprobă regulile de audit intern ale radiodifuzorilor publici;

    i) la propunerea Consiliului de Observatori, decide referitor la instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţilor subdiviziunilor radiodifuzorului public naţional;  

    j) stabileşte condiţiile, criteriile şi procedura de acordare a licenţelor de emisie;      

    k) stabileşte procedura de acordare a autorizaţiei de retransmisie;    

    l) eliberează licenţe de emisie şi autorizaţii de retransmisie a serviciilor de programe;    

    m) emite decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea exercitării  atribuţiilor sale prevăzute în prezentul cod.

    (2) Instrucţiunile şi recomandările emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului  se fac publice prin plasarea lor pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   (4) Toate deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt motivate. Deciziile, inclusiv motivarea, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web.

    (5) Deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului  pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ de către orice persoană care se consideră prejudiciată de acestea.

 

    Articolul 41. Obligaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului

    (1) În calitatea sa de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi a drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat să asigure:

    a) supravegherea respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;    

    b) încurajarea liberei concurenţe;    

    c) un raport echilibrat între serviciile de programe oferite de radiodifuzorii naţionali şi cele oferite de radiodifuzorii locali şi regionali;        

    d) protejarea demnităţii umane şi protejarea minorilor;

    e) protejarea spaţiului informaţional, patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, inclusiv a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale;

    f) transparenţa mijloacelor de informare în masă din domeniul audiovizualului;        

    g) transparenţa activităţii proprii.

 

    Articolul 42. Componenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului

    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului  este compus din 9 membri, desemnaţi de Parlamentul Republicii Moldova.

    (2) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  vor fi selectaţi de comisia parlamentară de profil şi de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi, care, ulterior, îi vor înainta Parlamentului spre confirmare. Candidaţii la funcţia de membru al consiliului pot fi propuşi de asociaţii obşteşti, fundaţii, asociaţii sindicale, asociaţii de patroni, culte religioase. Dosarele candidaţilor se depun la comisia de profil. La înaintarea spre confirmare de către Parlament a candidaţilor, comisia de profil prezintă un raport, iar Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi,  un coraport.

   (3) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt confirmaţi de Parlament cu votul a cel puţin trei cincimi din numărul total al deputaţilor. În cazul cînd un candidat la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu întruneşte numărul necesar de voturi, comisia parlamentară de profil şi Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi înaintează, în termen de 2 săptămîni, o nouă candidatură.

    (4) Poate  candida la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  persoana care întruneşte următoarele condiţii:

    a) are studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile: audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptului, finanţelor, contabilităţii, gestiunii întreprinderilor, elaborării programelor sau informaţiilor în orice instituţie de creaţie;

    b) a împlinit 25 de ani şi nu a atins vîrsta legală de pensionare;

    c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;

    d) nu are antecedente penale.      

 

.................................

 

    Articolul 44. Incompatibilităţi cu funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului

    (1) Funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  este incompatibilă cu orice altă  funcţie publică sau privată, cu excepţia celor ştiinţifice şi didactice.

    (2) În timpul exercitării mandatului, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului  nu pot face parte din partide sau din alte organizaţii politice.  

    (3) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, rudele lor de sînge şi afinii lor nu au dreptul să deţină, direct sau indirect, acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului ori să beneficieze financiar în alt mod de calitatea de membru al Consiliului  Coordonator al Audiovizualului.  

    (4) Membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului care, în momentul numirii, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile pentru a renunţa la calitatea sau la acţiunile respective, perioadă în care nu are drept de vot în cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

    (5) În cazul în care nu respectă prevederile prezentului articol, persoana  este demisă de drept, locul său devenind vacant.  

 

..........................

 

    Articolul 49. Supravegherea şi controlul activităţii Consiliului Coordonator al Audiovizualului  

    (1) Activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului este supravegheată de Parlament, prin dezbaterea raportului anual al consiliului.

    (2) Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului se depune în Parlament pînă la data de 1 februarie.

    (3) În situaţia în care Parlamentul respinge raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acesta este obligat ca, în termen de 30 de zile, să prezinte un program de măsuri concrete pentru remedierea carenţelor semnalate.

    (4) Odată cu prezentarea raportului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, comisia parlamentară de profil prezintă un aviz asupra legalităţii activităţilor consiliului, asupra corectitudinii şi transparenţei operaţiunilor financiare.

    (5) În îndeplinirea misiunii sale în interesul public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului are obligaţia de a face publice rapoartele trimestriale privind modul în care îşi exercită atribuţiile.        

 

Capitolul VII. RADIODIFUZORII   PUBLICI

 

    Articolul 50. Statutul juridic al radiodifuzorului public naţional instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova"

    (1) Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" (în continuare - compania) este un serviciu public de radiodifuziune şi televiziune independent editorial, precum şi în activitatea sa de creaţie, autonom instituţional, constituit în baza capitalului financiar public, care, în condiţiile prezentului cod, oferă servicii de programe întregii societăţi din Republica Moldova, cu acoperire a întregului teritoriu al Republicii Moldova.

    (2) Compania uzează de drepturile unei persoane juridice de drept public.

    (3) Statutul companiei este aprobat de Consiliul de Observatori.

 

    Articolul 51. Atribuţiile companiei

    (1) Atribuţiile companiei sînt:

    a) elaborarea, producerea, difuzarea emisiunilor radiofonice şi televizate despre realităţile sociale, politice şi economice interne şi internaţionale, precum şi din domeniile culturii, agrementului, învăţămîntului, educaţiei, sportului, emisiuni pluraliste, imparţiale, inovative, marcate de calitatea înaltă şi integritatea programului, menite să asigure informarea corectă, imparţială, echidistantă a consumatorilor, respectînd echilibrul politic, libertatea de exprimare, de creaţie şi de convingeri;

    b) promovarea valorilor patrimoniului naţional, implementarea politicii lingvistice a instituţiei în conformitate cu prevederile prezentului cod;

    c) prezentarea către public a realizărilor culturii, ştiinţei mondiale şi a celor naţionale, promovarea valorilor civilizaţiei contemporane în genere;

   d) cultivarea demnităţii umane, toleranţei, moralei publice, spiritului civic, a valorilor democratice, unităţii naţionale, adevărului, justiţiei, ţinîndu-se cont de convingerile morale, politice şi religioase ale diferitelor categorii ale populaţiei;

    e) transmiterea onestă, fidelă, echidistantă a informaţiilor în cadrul programelor de ştiri;

    f) asigurarea dreptului la informare al tuturor categoriilor de cetăţeni ai Republicii Moldova, inclusiv al minorităţilor naţionale;

    g) respectarea dreptului jurnaliştilor de a elabora şi, în consecinţă, de a respecta codul deontologic al  jurnalistului, specificînd normele profesionale în domeniu;

   h) asigurarea înregistrării evenimentelor şi lucrărilor semnificative din punct de vedere al culturii şi istoriei naţionale, păstrarea înregistrărilor pentru viitoarele generaţii, realizarea producţiei proprii în parametrii prevăzuţi de cod;

    i) realizarea emisiunilor cognitive şi de divertisment destinate copiilor de diverse vîrste, adolescenţilor, tinerilor;

    j) favorizarea dezbaterilor democratice, schimburilor de opinie între diversele categorii ale populaţiei, precum şi integrarea în societate a cetăţenilor;

    k) implementarea noilor tehnologii de producere şi difuzare a serviciilor de programe şi serviciilor în domeniul comunicaţiei audiovizuale.

    (2) Pentru a încuraja şi promova realizarea producţiei autohtone şi a asigura ca programele sale să ofere o varietate largă de opinii şi perspective, compania va tinde să obţină 20% din serviciile sale de programe de la producătorii independenţi din Republica Moldova.

    (3) Compania are dreptul să înregistreze sau să transmită în direct fără plată şedinţe ale Parlamentului, Guvernului, dezbateri publice ale autorităţilor publice, mitinguri, demonstraţii, procesiuni, manifestaţii, întruniri de ordin comemorativ, religios, alte acţiuni cu caracter public, indiferent de locul lor de desfăşurare.  

    (4) Compania poate avea în structura sa birouri publice teritoriale, alte unităţi funcţionale autonome.

 

    Articolul 52. Independenţa editorială

    (1) Independenţa editorială a companiei este garantată prin lege. Nu se admit ingerinţe operate de autorităţi publice şi nici influenţa vreunui partid, organizaţii comerciale, economice, social-politice, sindicale şi de alt ordin.

    (2) Independenţa editorială şi de creaţie include dreptul exclusiv al organelor de conducere ale companiei de a adopta, în limitele stabilite de prezentul cod, decizii cu privire la:

    a)  elaborarea politicii editoriale, adoptarea şi modificarea grilei de emisie a companiei;

    b) organizarea activităţii editoriale şi de creaţie;

    c) conceperea şi producerea programelor, inclusiv a celor de ştiri şi actualităţi;

    d) alte activităţi stabilite de prezentul cod  şi/sau de Consiliul de Observatori al companiei.

    (3) Organele de conducere ale companiei sînt obligate să asigure, în cadrul instituţiei, independenţa editorială, accesul angajaţilor de specialitate la informaţie, libertatea de creaţie, respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

    (4) Organele de conducere ale companiei vor adopta reglementări detaliate cu privire la organizarea activităţii, astfel încît să evite influenţele de orice natură asupra procesului editorial şi de creaţie al companiei.

 

...........................

 

    Articolul 54. Obiectul de activitate al radiodifuzorului public naţional

    Compania are ca obiect de activitate:

   a) realizarea emisiunilor de radio şi de televiziune în limba de stat a Republicii Moldova, precum şi în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi de circulaţie internaţională, cu scop informativ, cultural, educativ şi de divertisment, ţinîndu-se cont de prevederile prezentului  cod;

    b) difuzarea emisiunilor prin staţii şi mijloace tehnice aflate în proprietate sau prin reţele, închiriate, de telecomunicaţii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau prin alte mijloace tehnice;

    c) realizarea emisiunilor radiofonice şi de televiziune, înregistrărilor pe orice fel de suport, filmelor artistice, spectacolelor de televiziune, serialelor de televiziune, filmelor ştiinţifice, documentare, necesare serviciilor de programe proprii şi pentru schimb cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate. Acestea pot fi realizate în studiourile proprii sau în colaborare cu alţi parteneri interni sau externi;

    d) organizarea de concerte, festivaluri şi spectacole cu public, concursuri, jocuri de inteligenţă sau aleatorii, încheierea de contracte cu artişti şi impresari din ţară şi din străinătate pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii şi efectuînd încasări în condiţiile legii;

    e) realizarea de activităţi publicitare prin emisiuni şi publicaţii proprii pentru beneficiari din ţară şi din străinătate;

    f) organizarea activităţii de documentare în probleme specifice, editarea şi transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare şi a altor publicaţii legate de activitatea radiofonică şi de televiziune;

   g) desfăşurarea activităţii de cercetare şi proiectare, efectuarea lucrărilor specifice tehnicii audio şi video, urmărirea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi valorificarea acestora în condiţiile legii, promovarea progresului tehnic şi ştiinţific în activitatea instituţiei;

    h) efectuarea operaţiunilor de comerţ exterior cu producţie audiovizuală şi a plăţilor în lei şi în valută, în condiţiile legii;

    i) încheierea, la solicitare şi după caz, a acordurilor cu organizaţii similare din străinătate în vederea realizării, coproducerii şi difuzării peste hotare a producţiei proprii, schimbului de realizatori de emisiuni şi de corespondenţi, oferindu-se posibilitatea unei informări reciproce directe asupra realităţilor din Republica Moldova şi din ţările respective;

    j) organizarea activităţii birourilor publice teritoriale ale audiovizualului;

    k) orice alte activităţi prevăzute în prezentul cod şi în Statutul companiei.

 

    Articolul 55. Conducerea companiei

    Conducerea companiei este exercitată  de:

    - Consiliul de Observatori;

    - preşedintele companiei;

    - directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii.

 

    Articolul 56. Componenţa Consiliului de Observatori

   (1) Consiliul de Observatori este compus din 9 membri, personalităţi publice cu calificări profesionale în diferite domenii cum ar fi cultura, arta, cinematografia, jurnalismul, dreptul, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţiile cu publicul, relaţiile internaţionale, domeniul academic, mass-mediei şi ingineriei.

    (2) Membrii Consiliului de Observatori desfăşoară activitate în nume propriu şi nu reprezintă nici un alt interes extern pentru companie decît interesul public. Ei nu solicită şi nu acceptă, din partea persoanelor interesate din afara companiei, instrucţiuni legate de activităţile Consiliului de Observatori.

    (3)  Membrii Consiliului de Observatori sînt desemnaţi de Parlament, potrivit următoarei proceduri:

    a) Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite o invitaţie publică pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Observatori, făcînd publice criteriile pentru suplinirea funcţiei şi termenul limită pentru depunerea ofertelor;

   b) Consiliul Coordonator al Audiovizualului selectează şi prezintă Parlamentului cîte 2 candidaţi pentru fiecare post vacant. Scopul urmărit de acest proces este selectarea unor candidaţi calificaţi, cu o pregătire profesională variată şi integritate personală, chemaţi să conducă radiodifuzorul public;

    c) Parlamentul va confirma în funcţie candidaţii aleşi prin votul a cel puţin trei cincimi din numărul total al deputaţilor. Cel puţin 2 membri vor fi femei şi cel puţin 2 membri ai Consiliului de Observatori vor avea calificări profesionale în domeniul gestionării financiare şi gestionării întreprinderii comerciale.  

    (4) Durata mandatului de membru al Consiliului de Observatori este de 4 ani.

    (5) Iniţial, 3 membri ai Consiliului de Observatori  sînt desemnaţi pentru un mandat de 2 ani, 3 pentru un mandat de 3 ani şi 3 pentru un mandat de 4 ani.

    (6)  Consiliul de Observatori îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament.

    (7) Modul de activitate al Consiliului de Observatori  este şedinţa deschisă, care se convoacă de cîte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

    (8)  Consiliul de Observatori îşi alege, cu votul majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul.

   (9) Consiliul de Observatori desfăşoară activitate fără remuneraţie, cu excepţia secretarului, care este angajat cu zi deplină de muncă şi remunerat de companie. Mărimea remuneraţiei secretarului este stabilită de consiliu. Celorlalţi membri ai Consiliului de Observatori compania le acordă, pentru participare la fiecare şedinţă, remuneraţie în proporţie de 20% din salariul lunar al preşedintelui său. Remuneraţia membrului Consiliului de Observatori plătită pe parcursul a 30 de zile nu poate depăşi 50% din salariul preşedintelui companiei.

 

    Articolul 57. Exigenţe şi incompatibilităţi

    (1) Este în drept să candideze la funcţia de membru al   Consiliului de Observatori persoana care:

    a) este cetăţean al Republicii Moldova;

    b) are studii superioare în unul  din domeniile enumerate la art.56 alin.(1);

    c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;

    d) nu are antecedente penale.

    (2) Funcţia de membru al Consiliului de Observatori este incompatibilă cu:

    a) statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului;

    b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Observatori;

    c) statutul de salariat al companiei;

    d) calitatea de membru de partid.  

 

    Articolul 58. Atribuţiile Consiliului de Observatori

    Consiliul de Observatori are următoarele atribuţii:

    a) aprobă statutul companiei şi modificările la el;

    b) aprobă Caietul de sarcini al companiei, care include planul financiar şi declaraţia politicii editoriale a companiei;

    c) evaluează performanţa companiei şi conducerii ei, publicînd rapoarte anuale şi recomandări;

    d) aprobă instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţilor subdiviziunilor  companiei, inclusiv ale birourilor ei teritoriale;

    e) organizează întîlniri publice cu reprezentanţi ai diferitelor categorii ale auditoriului din Republica Moldova pentru a efectua studii de audienţă;

    f) confirmă în funcţie, în bază de concurs, preşedintele companiei, directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii;

    g) sesizează, din oficiu şi la solicitare, asupra încălcării prezentului cod şi a altor legi în vigoare, comise de companie, înaintînd preşedintelui ei demersuri de intrare în legalitate.

 

..........................

 

    Articolul 60. Preşedintele companiei

  (1) Preşedintele companiei exercită conducerea ei generală pe principii de independenţă decizională, este responsabil de formarea serviciilor de programe  în corespundere cu principiile de comunicare audiovizuală prevăzute în prezentul cod şi în alte legi în vigoare, de gestionarea eficientă a companiei, de toate activităţile ei financiare.

    (2) Preşedintele reprezintă compania în instanţă de judecată, în relaţiile ei cu alte instituţii şi organizaţii din Republica Moldova şi străinătate, semnînd în numele companiei contracte şi acorduri.

    (3) Preşedintele are următoarele atribuţii:

    a) asigură, în limitele stabilite de prezentul cod şi de Statutul companiei, administrarea ei curentă;

    b) asigură executarea deciziilor Consiliului de Observatori, a prevederilor expuse în licenţa de emisie, a acordurilor încheiate de companie;

   c) aprobă, la propunerea directorului radiodifuziunii şi a directorului televiziunii, ordine cu privire la buna funcţionare a utilajului tehnic al companiei, efectuarea operaţiunilor economice, comerciale şi financiare, recrutarea, perfecţionarea, angajarea şi concedierea personalului ei;

   d) de comun acord cu directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii, cu şefii departamentelor companiei, elaborează şi propune spre adoptare Consiliului de Observatori Statutul companiei, Caietul de sarcini, acţiunile de instituire, reorganizare a subvidiziunilor companiei şi încetare a activităţilor acestora;

    e)  exercită alte atribuţii ce-i revin conform prezentului cod şi Statutului companiei.

    (4) Preşedintele companiei este numit în funcţie pentru un mandat de 5 ani.

    (5) Pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al companiei, Consiliul de Observatori  anunţă concurs şi elaborează

ad-hoc un regulament de desfăşurare a concursului.

    (6) Despre data desfăşurării concursului şi rigorile stabilite faţă de candidaţi, Consiliul de Observatori publică un anunţ în Monitorul Oficial al Republicii  Moldova şi pe pagina sa web.

    (7) Pentru a asigura transparenţa concursului, Regulamentul de desfăşurare a concursului, care va include şi rigorile faţă de candidaţi, numele candidaţilor, CV-urile lor, precum şi proiectele lor de intenţie asupra strategiei de dezvoltare a companiei, va fi făcut public.

    (8) Consiliul de Observatori confirmă candidatul în funcţia de preşedinte al companiei cu votul a cel puţin 2/3 din membrii săi.

   (9) Salariul preşedintelui de companie este stabilit de Consiliul de Observatori în mărime ce variază între 3 şi 5 salarii medii lunare ale personalului de creaţie al companiei, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.

    (10) Preşedintele companiei poate fi destituit de către Consiliul de Observatori cu cel puţin  2/3 din voturile membrilor Consiliului de Observatori.

    (11) Preşedintele companiei trebuie să  corespundă  următoarelor exigenţe:

    a) să fie profesionist în domeniul de funcţionare a audiovizualului public, să posede capacităţi manageriale;

    b) să aibă studii superioare;

    c) să fie cetăţean al Republicii Moldova;

    d) să cunoască limba de stat a Republicii Moldova.

    (12) Funcţia de preşedinte al companiei este incompatibilă cu:

    a) calitatea de membru al unui organ de conducere sau de angajat, partener, acţionar, proprietar al unui radiodifuzor privat;

    b) calitatea de membru de partid sau de membru al unor alte organizaţii politice;

    c) funcţia de membru al Guvernului Republicii Moldova, deputat în Parlament sau alte funcţii remunerate în afara companiei;

    d) funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

    (13) Funcţia de preşedinte al companiei este compatibilă cu activitatea în domeniile: didactic, ştiinţific, de creaţie în cadrul publicaţiilor de specialitate cu caracter literar, artistic, ştiinţific, social dacă aceasta nu contravine intereselor companiei.

    (14) Preşedintele companiei îşi exercită atribuţiile pînă la numirea succesorului său.

 

    Articolul 61. Directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii  

    (1) Directorul radiodifuziunii şi directorul  televiziunii sînt numiţi în funcţie pentru un mandat de 5 ani.

    (2) Directorul radiodifuziunii şi directorul  televiziunii sînt numiţi în funcţie prin concurs, în condiţiile art.58.

    (3) De competenţa directorului radiodifuziunii ţine administrarea curentă a procesului de creaţie la postul de radio al companiei.

    (4) De competenţa directorului televiziunii ţine administrarea curentă a procesului de creaţie la postul de televiziune al companiei.

    (5) Directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii au următoarele atribuţii:

    a) înaintează preşedintelui companiei, în condiţiile legii, propuneri de angajare şi concediere a personalului radiodifuziunii/televiziunii;

    b) aprobă competenţele şi atribuţiile unităţilor din componenţa radiodifuziunii/televiziunii;

    c) adoptă dispoziţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a organelor de conducere la nivel de subdiviziuni  ale radiodifuziunii/televiziunii;

    d)  exercită  alte atribuţii ce le revin conform prevederilor prezentului cod, Statutului companiei şi directivelor preşedintelui ei.

    (6) Salariul directorului de radiodifuziune şi cel al directorului de televiziune sînt  stabilite de Consiliul de Observatori, în mărime ce variază între 3 şi 4 salarii medii lunare ale personalului de creaţie al companiei, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.

    (7) Directorul de radiodifuziune şi directorul de televiziune pot fi destituiţi doar în condiţiile art.60 alin.(10).

    (8) Exigenţele şi incompatibilităţile funcţiei de director al radiodifuziunii şi de director al televiziunii sînt similare celor expuse în art.60 alin.(11)-(13).

 

    Articolul 62. Caietul de sarcini

    (1) Caietul de sarcini se compune din două părţi distincte: planul financiar şi declaraţia politicii de programe (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu de programe) care servesc drept temei pentru asigurarea transparenţei şi susţinerii publice în activităţile companiei, precum şi pentru aprobarea bugetului ei anual.

    (2) Caietul de sarcini este elaborat de preşedintele companiei, de directorul radiodifuziunii, de cel al televiziunii, de şefii departamentelor companiei şi  este  aprobat de Consiliul de Observatori.

    (3) Planul financiar include:

    a) proiectul de buget, elaborat în condiţiile art.64;

    b) lista emiţătoarelor (proprii şi închiriate) utilizate de companie;

    c) proiecte de creare şi dezvoltare a subdiviziunilor teritoriale şi a reţelelor de reporteri conform prezentului cod şi tratatelor  internaţionale la care Republica  Moldova este parte;

    d) principiile şi necesităţile remunerării angajaţilor companiei;

    e) proiecte de construcţii capitale, de reconstrucţii, echipamente tehnice şi de reutilare;

    f)  alte date.

    (4) Declaraţia politicii  de programe (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu în parte) include:

    a) lista canalelor de radio/televiziune, volumul emisiilor totale/zilnice;

    b)  volumul de emisie rezervat programelor în limba de stat şi limbile minorităţilor naţionale;

    c) volumul de emisie destinat ştirilor;

    d) volumul de emisie rezervat filmelor artistice şi documentare, spectacolelor, produse şi achiziţionate de companie;

    e) volumul de emisie anual afectat producţiei proprii;

    f) proiecte de schimb de programe cu ţări străine;

    g) volumul de emisie al programelor destinate ţărilor străine;

    h) alte date.      

 

    Articolul 63. Proprietatea companiei

    (1) Compania posedă, utilizează şi dispune de proprietatea sa în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul să posede numai bunurile necesare exercitării funcţiilor specificate în statut.

    (2) Compania nu are dreptul:

   a) să asigure realizarea obligaţiilor unor alte persoane prin proprietatea sa ori să acţioneze ca partener al unei companii generale sau ca partener general al unui parteneriat limitat;

    b) să asigure realizarea obligaţiilor cu întreaga sa proprietate mobilă sau imobilă ori cu o parte din ea care depăşeşte 50 % din valoarea de bilanţ a întregii proprietăţi mobile sau imobile;

    c) să transmită proprietatea sa în mod gratuit sau pentru o plată mai mică decît valoarea obişnuită a acesteia ori  să acorde sponsorizări sau alte donaţii financiare;

    d) să acorde împrumuturi (credite) ori să arendeze în mod comercial bunuri cu obligaţia de a le achiziţiona (leasing financiar);

    e) să împrumute (să primească credite) ori  să ia bunuri în bază de acord comercial de arendă cu obligaţia de a le achiziţiona (leasing financiar) dacă, în urma unei astfel de tranzacţii, mărimea totală a plăţilor ce ţin de credit şi de leasing-ul financiar depăşeşte, în orice an, 10 % din veniturile bugetului din anul încheierii tranzacţiei.

    3) Împrumuturile pentru care Guvernul a oferit garanţie de stat nu se includ în categoria împrumuturilor specificate la alin.(2) lit.e). Consiliul de Observatori prezintă Guvernului  solicitarea de acordare a garanţiei de stat pentru împrumuturi, iar acesta decide asupra  iniţiativei legislative corespunzătoare.

    (4) Cu acordul prealabil al Consiliului de Observatori, compania poate să efectueze tranzacţii care implică:

    a) achiziţia sau încetarea unui pachet de acţiuni într-o companie;

    b) achiziţia, transmiterea sau încetarea activităţilor unei întreprinderi;

    c) ipotecarea sau transmiterea bunurilor imobile sau mobile înregistrate;

    d) împrumutul.        

    (5) Emisiunile concepute şi realizate de companie îi aparţin cu titlu de proprietate. Condiţiile de păstrare şi arhivare a înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor se stabilesc în Statutul companiei.

 

    Articolul 64. Bugetul companiei

    (1) Parlamentul garantează  finanţarea sigură şi corespunzătoare a necesităţilor de activitate ale companiei.

    (2) Compania este finanţată din:

    a) subvenţii de la bugetul de stat, potrivit Caietului de sarcini;

    b) donaţii şi sponsorizări pentru proiecte speciale;

    c) sume obţinute prin acordarea dreptului la utilizare şi transmitere a proprietăţii, inclusiv a emisiunii;

    d) profitul  obţinut din organizarea evenimentelor publice în conformitate cu obiectul de activitate al companiei;

    e) venituri obţinute din publicitate;

    f) alte surse financiare a căror legitimitate nu vine în contradicţie cu prevederile actualului cod şi ale altor legi în vigoare.

    (3) Consiliul de Observatori elaborează proiectul bugetului companiei.

    (4) Bugetul aprobat şi rapoartele privind implementarea lui se fac publice.

    (5) Darea de seamă privind executarea bugetului se prezintă Parlamentului odată cu raportul anual şi va fi dat publicităţii.

    (6) Activitatea financiară a companiei este  verificată periodic de către un serviciu de audit extern.

 

    Articolul 65. Radiodifuzorii publici regionali

    (1) În U.T.A. Găgăuzia funcţionează, în conformitate cu prezentul cod, la decizia Adunării sale Populare, radiodifuzorul public regional Compania "Teleradio-Găgăuzia".

    (2) În raioanele de pe malul stîng al Nistrului, după soluţionarea problemei transnistrene, la decizia autorităţilor publice regionale, va funcţiona radiodifuzorul public regional.

 

Capitolul VIII. RADIODIFUZORII  PRIVAŢI

 

    Articolul 66. Crearea şi funcţionarea radiodifuzorilor privaţi

    (1) Radiodifuzorii privaţi se pot constitui de către persoane fizice şi persoane juridice.

    (2) În calitate de fondatori ai radiodifuzorilor privaţi nu pot fi autorităţile publice de orice nivel, instituţiile de drept public finanţate de la bugetul de stat, partidele şi formaţiunile politice, întreprinderile şi instituţiile specializate în domeniul telecomunicaţiilor.

   (3) O persoană fizică sau juridică poate deţine cel mult două licenţe de emisie în aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau zonă, fără posibilitatea de a deţine exclusivitatea.

    (4) O persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate, poate fi investitor sau acţionar majoritar, direct sau indirect, la cel mult 2 radiodifuzori de diferite tipuri.

    (5) Radiodifuzorii privaţi se autofinanţează din veniturile obţinute din activităţi comerciale, din sponsorizări şi prestări de servicii.

    (6) Radiodifuzorii privaţi sînt obligaţi să informeze publicul privitor la denumirea şi sediul administraţiei, la numele realizatorului de programe sau de emisiuni, la semnalele postului de radio, la simbolul postului de televiziune.

    (7) Radiodifuzorii privaţi titulari de licenţă de emisie prezintă anual Consiliului Coordonator al Audiovizualului raport privind realizarea concepţiei serviciului de programe în anul de activitate precedent.

   (8) Radiodifuzorii privaţi desfăşoară activitate în conformitate cu concepţia generală a serviciului de programe, în al cărui temei Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat licenţa de emisie şi/sau autorizaţia de retransmisie.

 

……………………….

 

 

 

 

    Preşedintele Parlamentului                             Marian LUPU