Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 6 din 28.02.2008
Available only in romanian

privind raportul asupra auditului de atestare la S.A. „Moldtelecom” pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni) (Monitorul Oficial nr.83 din 07.05.2008, art.8)

 

    Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl V.Melnic, directorului general al S.A. „Moldtelecom” dl Gh.Ursachi, vicedirectorului general dl P.Mura, directorului financiar dna G.Jereghi şi directorului Centrului juridic dl A.Muntean, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra auditului de atestare la S.A. „Moldtelecom” pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni).
    ___________________________
    1 Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

    Acţiunile de audit s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd ca obiectiv exprimarea opiniei asupra gradului de conformitate a rapoartelor financiare întocmite de S.A. „Moldtelecom” cu principiile şi politicile contabile, precum şi stabilirea autenticităţii, obiectivităţii şi integrităţii datelor reflectate în aceste rapoarte, veridicităţii situaţiilor financiare şi patrimoniale ale entităţii.
    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi

hotărăşte:

    1. Se aprobă raportul privind auditul de atestare la S.A. „Moldtelecom” pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni), conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.
    2. Se aduce la cunoştinţă consiliului S.A. „Moldtelecom” raportul privind auditul de atestare şi se recomandă să prezinte adunării generale a acţionarilor rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor în vederea:
    2.1. determinării oportunităţii ajustării valorii de bilanţ a mijloacelor fixe la valoarea lor de piaţă, precum şi determinării şi înregistrării dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente clădirilor ce aparţin S.A. „Moldtelecom”;
    2.2. excluderii cazurilor de gajare a patrimoniului Societăţii pentru persoane terţe;
    2.3. examinării modalităţilor de încasare a creanţelor cu probabilitate mică de recuperare şi stabilirii surselor de acoperire a posibilelor pierderi;
    2.4. ajustării la prevederile legislaţiei în vigoare a modalităţii de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor.
    3. Se recomandă organului executiv (directorului general) al S.A. „Moldtelecom” să întreprindă măsuri privind:
    3.1. optimizarea şi perfecţionarea sistemului de control intern, precum şi asigurarea independenţei şi exercitarea întocmai a atribuţiilor regulamentare ale Serviciului audit intern;
    3.2. efectuarea studiilor de fezabilitate, întru determinarea eficienţei şi eficacităţii investiţiilor capitale şi a perioadei de recuperare a acestora;
    3.3. executarea lucrărilor de construcţie şi extindere a liniilor de telecomunicaţii în baza proiectelor definitivate;
    3.4. stabilirea regulamentară a condiţiilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi extindere a reţelelor de telecomunicaţii, de formare şi justificare a costului acestor lucrări; respectarea legislaţiei în vigoare la modificarea devizelor de cheltuieli;
    3.5. finalizarea procesului de inventariere a terenurilor aflate în folosinţa S.A. „Moldtelecom”, determinarea cotei-părţi a terenului aflat în folosinţă şi stabilirea hotarelor terenurilor în natură, înregistrarea în organele cadastrale a drepturilor reale asupra bunurilor imobile;
    3.6. asigurarea integrităţii şi utilizării eficiente a patrimoniului, inclusiv la darea în locaţiune;
    3.7. asigurarea includerii în acorduri a unor clauze exprese şi exhaustive;
    3.8. recuperarea datoriei de 4457,2 mii lei (inclusiv taxa de stat), formată în rezultatul gajării patrimoniului Societăţii.
    4. Se ia act că, în perioada desfăşurării auditului:
    4.1. s-au corectat erorile de calcul, admise în actele de executare a lucrărilor, în sumă de 484,3 mii lei;
    4.2. a fost majorată cu suma de 375,2 mii lei valoarea lucrărilor executate de către filiala Societăţii - CRM;
    4.3. Societatea a înaintat unui sublocatar un demers în vederea recuperării cheltuielilor în sumă de 143,1 mii lei;
    4.4 a fost restabilită supraplata în sumă de 29,9 mii dolari SUA şi diminuată valoarea mărfurilor primite cu suma de 925,0 mii lei;
    4.5. prin ordinul nr. 35 din 07 februarie 2008 al directorului general al Societăţii, s-a elaborat şi aprobat Planul de măsuri în vederea implementării recomandărilor şi propunerilor enunţate în cadrul auditului.
    5. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului de atestare la S.A. „Moldtelecom” pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni) şi se propune:
    5.1. determinarea autorităţii centrale de specialitate pentru administrarea cotei statului în capitalul social al S.A. „Moldtelecom” şi supravegherea activităţii acesteia;
    5.2. examinarea şi reglementarea cadrului normativ ce se referă la remunerările suplimentare (în afara indemnizaţiei lunare), primite de către funcţionarii publici - membri ai organelor de conducere şi ai comisiei de cenzori a agenţilor economici cu capital majoritar de stat, în vederea compatibilităţii acestuia cu actele legislative în vigoare.
    6. Despre întreprinderea măsurilor în vederea executării recomandărilor expuse în punctele 2, 3 şi 5 ale prezentei hotărîri, S.A. „Moldtelecom” va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.
   
7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.
    8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.    

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                                  Ala Popescu

    Nr. 6. Chişinău, 28 februarie 2008.


Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr.6 din 28 februarie 2008

R A P O R T
privind auditul de atestare la S.A. „Moldtelecom”
 pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni)
I. INTRODUCERE

    1. Temeiul şi perioada auditată
    În conformitate cu Programul activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2007, a fost efectuat auditul de atestare la S.A. „Moldtelecom” pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni).
Auditul s-a desfăşurat începînd cu luna august 2007 pînă în luna decembrie 2007.
    2. Scurtă prezentare a entităţii supuse auditului
    S.A. „Moldtelecom” (în continuare - Societatea) a fost creată la 05.01.1999, prin reorganizarea Î.S. „Moldtelecom”, cu cota-parte a statului în capitalul social de 100% din acţiuni. Statutul Societăţii a fost aprobat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor, prin ordinul nr.1075/03 din 21.12.1998. Societatea dispune de independenţă juridică, comercială, financiară şi organizaţională, bilanţ independent, conturi în bănci etc. Capitalul social al Societăţii constituie 984,2 mil. lei, care este divizat în 98419,4 mii de acţiuni ordinare nominative de aceeaşi clasă cu valoarea nominală de 10 lei.
    Societatea prestează servicii de telecomunicaţii licenţiate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (în continuare – A.N.R.T.I.), principalele fiind:
    · serviciile de telefonie mobilă celulară;
    · serviciile de telefonie fixă interurbană şi internaţională;
    · serviciile de telefonie fixă locală;
    · serviciile în domeniul informaticii (Internet, transport de date, ISDN);
    · proiectarea, implementarea, dezvoltarea, exploatarea şi marketingul reţelelor de telecomunicaţii (radio­co­-municaţii) civile;
    · lucrările de construcţie în telecomunicaţii şi orice alte activităţi în domeniul telecomunicaţiilor;
    · desfăşurarea pe teritoriul ţării şi în afara hotarelor ei a tuturor celorlalte activităţi suplimentare şi necesare, în vederea atingerii scopurilor şi promovării activităţilor Societăţii.
    Cadrul normativ ce reglementează activitatea Societăţii:
    – Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 07.07.19951 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.520-XIII);
    – Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.19972 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.1134-XIII);
    – Legea nr.1069-XIV din 22.06.20003 „Cu privire la informatică” (cu modificările ulterioare);
    – Hotărîrea Guvernului nr.1234 din 10.11.2004 „Cu privire la aprobarea Programului de telefonizare a ţării pentru anii 2005-2010”4 (cu modificările ulterioare; în continuare – Programul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1234), precum şi alte acte normative şi legislative.
    ____________________________
    1 Republicată în M.O., 2002, nr.56, art.393.
    2 Republicată în M.O., 2008, nr.1-4, art.1.
    3 M.O., 2001, nr.73-74, art.547.
    4 M.O., 2004, nr.208-211, art.1432.

    Organele de conducere a Societăţii, conform Legii nr.1134-XIII, sînt: adunarea generală a Societăţii (în continuare – adunarea generală); consiliul Societăţii (în continuare - consiliul), numit de adunarea generală; directorul general, numit de consiliul Societăţii.
    În aspect organizaţional, Societatea este constituită din aparatul central şi filiale. În perioada auditată, aparatul central a fost alcătuit din 5 departamente şi 5 servicii. Filialele, 41 la număr, inclusiv 36 de Centre de telecomunicaţii raionale, Direcţia municipală de telecomunicaţii (DMT) Chişinău, Centrul Transmisiuni (CT), Centrul Reţele Magistrale (CRM), Centrul Reparaţii şi Producere (CRP), Centrul Transport Date (lichidat în septembrie 2007), n-au avut statut de persoană juridică şi relaţii cu bugetul public naţional, au dispus de bilanţ financiar propriu, care era prezentat aparatului central al Societăţii la expirarea perioadelor de gestiune, şi de conturi bancare, însă operaţiile bancare permise spre executare au fost determinate de către aparatul central al Societăţii. Filialele activează în baza regulamentelor aprobate de consiliu.
    Aspectul financiar al activităţii Societăţii constă în ţinerea evidenţei centralizate a veniturilor şi cheltuielilor proprii. Filialele, în baza datelor prezentate de aparatul central, realizează relaţiile cu clienţii şi îşi efectuează cheltuielile pentru întreţinere.

II. PREZENTARE GENERALĂ – REZUMAT EXECUTIV

    1. Baza normativă a auditului de atestare
    Auditul a fost desfăşurat în concordanţă cu Standardele de Audit ale Curţii de Conturi5 (în continuare - Standardele Curţii de Conturi), care prevăd planificarea şi efectuarea auditului, pentru a obţine o asigurare rezonabilă că informaţiile din rapoartele financiare oferă o imagine reală şi nu prezintă erori materiale sau neregularităţi. Auditul include examinarea probelor care susţin sumele şi expunerea acestora în rapoartele financiare. Evaluarea sistemului de control intern s-a efectuat prin evaluarea componentelor concretizate în Cadrul integrat COSO pentru controalele interne.
    _______________________________
    5 M.O., 2007, nr.178-179.

    2. Responsabilitatea părţilor
    Potrivit bazei normative privind efectuarea auditului, întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare ale Societăţii este responsabilitatea conducerii Societăţii.
    Curtea de Conturi îşi exprimă opinia asupra rapoartelor financiare analizate şi verificate în cadrul auditului. Au fost auditate rapoarte financiare, precum bilanţurile contabile, rapoartele privind rezultatele financiare, rapoartele privind circulaţia capitalului propriu, rapoartele privind fluxul mijloacelor băneşti, precum şi anexele, care reflectă situaţia financiară a Societăţii.
    3. Declaraţii privind planificarea şi desfăşurarea auditului. Metodologia de audit folosită
    În cadrul auditului de atestare la S.A. „Moldtelecom”
au fost evaluate rapoartele financiare întocmite pe anul financiar 2006, precum şi pe perioada de 9 luni ale anului 2007.
    Auditul a fost planificat şi efectuat în conformitate cu afirmaţiile semnificative de audit, în vederea obţinerii asigurării că rapoartele financiare ale Societăţii oferă o imagine corectă şi conformă principiilor şi politicilor contabile regulamentare.
    Auditul a inclus acţiuni de colectare a probelor prin examinarea înregistrărilor şi documentelor, prin observaţii, investigaţii, chestionări (evaluarea sistemului de control intern), confirmări, calcule şi prin urmărirea integrităţii patrimoniului Societăţii.
Au fost evaluate principiile contabile utilizate şi obiectivele semnificative stabilite şi realizate de către conducere.
    Pentru determinarea caracterului semnificativ (materialităţii) al unor operaţiuni economico-financiare din ansamblul operaţiunilor efectuate de către Societate, care prin înregistrarea eronată în rapoartele financiare ar influenţa semnificativ veridicitatea acestora, a fost utilizat nivelul de 2% la venituri şi cheltuieli şi de 4% - la volumul total al patrimoniului Societăţii, stabilit de Standardele Curţii de Conturi.
    În contextul realizării acţiunilor de audit enumerate, se consideră că informaţiile analizate şi verificate oferă o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare.
    Opinie
    În opinia Curţii de Conturi, situaţiile financiare înregistrate în rapoartele financiare ale S.A. „Moldtelecom” la 31 decembrie 2006 prezintă o imagine veridică şi completă (ţinîndu-se cont de caracterul semnificativ). Contul de rezultate şi tabloul fluxurilor financiare şi patrimoniale pentru anul încheiat corespund normelor regulamentare (Standardelor Naţionale de Contabilitate).
    Testarea rapoartelor financiare, a situaţiilor financiare, a fluxului mijloacelor băneşti şi a patrimoniului pe perioada intermediară de 9 luni ale anului 2007 n-a stabilit erori semnificative.
    De menţionat că în cadrul auditului au fost constatate unele dificultăţi şi erori, care nu au depăşit nivelul materialităţii maxim admisibil şi nu au avut o influenţă semnificativă asupra situaţiei financiare a entităţii, cum ar fi:
    • controlul intern este organizat la un nivel satisfăcător, dar necesită optimizare la compartimentele ce ţin de evaluarea riscurilor, perfecţionarea sistemelor de control şi documentarea unor procese semnificative care au loc la Societate (cap. III, pct.3.1.);
    • Serviciul audit intern nu-şi direcţionează activitatea întru realizarea sarcinilor de bază prevăzute în Regulamentul propriu (cap. III, pct.3.2.);
    • investiţiile capitale au fost planificate fără a determina perioada de recuperare a acestora, cu excepţia investiţiilor ce ţin de telefonizarea republicii (cap. III, pct.4.1.);
    • în unele cazuri, repartizarea obiectelor de construcţie, reconstrucţie şi extindere a reţelelor de telecomunicaţii pentru anii 2006 - 2007 s-a efectuat în mod netransparent (cap. III, pct.4.2.);
    • începerea lucrărilor de construcţie şi extindere a liniilor de telecomunicaţii, în unele cazuri, a fost admisă în lipsa proiectelor definitivate (cap. III, pct.4.2.);
    • în unele cazuri, datele din proiectele întocmite nu coincid cu datele din devizele de cheltuieli şi din actele de executare a lucrărilor (cap. III, pct.4.2.);
    • Societatea nu a elaborat şi nu a stabilit regulamentar condiţiile de contractare a lucrărilor de construcţie şi extindere a reţelelor de telecomunicaţii, precum şi modalitatea de formare şi justificare a costului acestor lucrări (cap. III, pct.4.2.);
    • Societatea a acceptat calcularea în actele de executare a lucrărilor a beneficiului de la valoarea materialelor livrate către antreprenori, ceea ce a dus la majorarea valorii lucrărilor executate (cap. III, pct.4.2.);
    • devizele de cheltuieli au fost modificate de către antreprenori şi acceptate de Societate în lipsa încheierii acordurilor adiţionale. Societatea a acceptat volume şi preţuri unitare ale lucrărilor, indicate de către antreprenori în actele de executare a lucrărilor, care nu corespund devizelor de cheltuieli aprobate de către Societate (cap. III, pct.4.2.);
    • controlul intern insuficient asupra executării lucrărilor de construcţie, corectitudinii întocmirii devizelor de cheltuieli şi actelor de executare a lucrărilor a determinat comiterea unor erori de calcul în sumă de 484,3 mii lei, astfel fiind majorată nejustificat valoarea lucrărilor executate (cap. III, pct.4.3.);
    • Societatea a acceptat majorarea cu circa 514,0 mii lei a valorii unor lucrări executate pe parcursul anilor 2006-2007 (9 luni) de către filiala sa - CRM, prezentată de antreprenori, comparativ cu valoarea lucrărilor înaintate de filială antreprenorilor (cap. III, pct.4.3.);
    • valoarea bunurilor imobile înregistrate la conturile rapoartelor Societăţii nu este ajustată la valoarea lor de piaţă (cap. III, pct.5.1.);
    • nu a fost terminată inventarierea terenurilor aferente construcţiilor, nu s-a determinat definitiv cota-parte a terenurilor aflate în folosinţă şi nu s-a stabilit cota-parte a acestora în natură (cap. III, pct.5.2.);
    • în unele cazuri, Societatea n-a urmărit pe deplin înregistrarea în organele cadastrale a drepturilor reale asupra bunurilor imobile, factor ce sporeşte riscul de neobţinere a dreptului de proprietate asupra acestora (cap. III, pct.5.2.);
    • în unele cazuri, n-a fost urmărită folosirea eficientă a patrimoniului şi integritatea înregistrării situaţiilor acestuia (cap. III, pct.5.3.);
    • într-un caz, casarea mijloacelor fixe care conţin metale preţioase s-a efectuat în lipsa avizului Vistieriei de Stat (cap. III, pct.5.4.);
    • la întocmirea actelor de primire-predare a încăperilor transmise în locaţiune în baza contractelor, au fost admise unele abateri şi inexactităţi, nefiind indicată data transmiterii lor (cap. III, pct.5.5.);
    • în rezultatul transmiterii în sublocaţiune a unor încăperi, n-au fost recuperate unele cheltuieli în sumă de 10,8 mii euro (cap.
III, pct.5.5.);
    • existenţa unor creanţe cu risc înalt de nerecuperare în sumă de 8,7 mil. lei (cap. III, pct.6.);
    • în unele contracte de împrumut comercial n-au fost prevăzute expres şi exhaustiv modalităţile de calculare a dobînzii, fapt care ar putea determina diverse interpretări ale clauzelor acestora (cap. III, pct.7.1.);
    • s-au gajat mijloace fixe proprii pentru persoane terţe, la indicaţia autorităţii publice centrale de specialitate, prin ce a fost asumat riscul înalt de înstrăinare a patrimoniului Societăţii şi de nerecuperare a sumei de 4457,2 mii lei (cap. III, pct.7.3.);
    • remunerarea anuală a membrilor consiliului Societăţii şi comisiei de cenzori (funcţionari publici) nu este prevăzută expres în reglementările în vigoare (cap. III, pct.8.);
    • achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor la Societate, în unele cazuri, a fost efectuată prin metode netransparente, ceea ce poate duce la creşterea riscului de suportare a unor costuri majorate (cap. III, pct.9.).

III. CONSTATĂRI, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

1. Tranzacţiile în perioada auditată

   În perioada auditată, S.A. „Moldtelecom” a desfăşurat activităţi economico-financiare ce au dus la înregistrarea pozitivă a evoluţiilor activelor şi pasivelor, precum şi ale indicatorilor economici.
    1.1. Caracteristica activităţii de bază
    Analiza rapoartelor Societăţii, din perioada auditată, privind indicatorii principali de activitate denotă că aceştia au atins prognozele stabilite şi chiar au crescut, în comparaţie cu perioadele precedente.
Astfel, în anul 2006 s-au construit 113,9 mii linii de telecomunicaţii, sau cu 18,2 mii linii (10%) mai mult comparativ cu anul 2005.
    Numărul abonaţilor telefoniei fixe, la 01.01.2006, a constituit 923,9 mii, iar la 30.09.2007 - 1030,6 mii, înregistrînd o creştere cu 106,7 mii, sau 11,5%.
   
Densitatea telefonică la 100 de locuitori, la situaţiile menţionate, a fost de 27,3% şi, respectiv, 30,4%, sau cu 3,1 puncte procentuale mai mult.
    În conformitate cu Planul de afaceri pe anul 2007, Societatea a lansat serviciul de telefonie mobilă, cu prognoza atingerii nivelului de rentabilitate în al treilea an de activitate, stabilindu-se prognozele indicatorilor de dezvoltare şi economico-financiari. La 30.09.2007, telefonia mobilă („Unite”) avea 22 696 de abonaţi.
    Întru respectarea condiţiilor licenţei la prestarea serviciilor de telefonie mobilă, Societatea a întocmit şi prezentat, la 30.09.2007, bilanţul contabil, precum şi raportul privind rezultatele financiare, conform cărora veniturile au constituit 23,8 mil. lei, iar cheltuielile - 66,0 mil. lei, pierderile suportate (42,2 mil. lei) urmînd să fie recuperate în perioadele viitoare, conform planului de afaceri.
    1.2. Situaţia activelor
    Conform rapoartelor financiare, activele Societăţii, la începutul perioadei auditate, au constituit 3093,7 mil. lei, majorîndu-se pînă la finele trimestrului III al anului 2007 cu 1036,2 mil. lei.
   
În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia activelor, precum şi modificarea structurii fiecărei categorii de active.

Evoluţia şi structura activelor S.A. „Moldtelecom”, înregistrate
în perioada anilor 2006-2007 (9 luni)

nr. d/o

Grupa activelor

La situaţia din 01.01.2006 (1)

La situaţia din 01.01.2007 (2)

La situaţia din 01.10.2007 (3)

Devierea cotei +/-, puncte procentuale

Ritmul creşterii (3) faţă de (1), %

Suma,

mii lei

Cota, %

Suma,

mii lei

Cota, %

Suma,

mii lei

Cota, %

(2) faţă de (1)

(3) faţă de (2)

1.

Active nemateriale

2 372,9

0,1

132 289,0

3,4

146 095,7

3,5

3,3

0,1

6 156,9

2.

Active materiale în curs de execuţie

129 748,4

4,2

81 900,4

2,1

429 112,6

10,4

-2,1

8,3

330,7

3.

Terenuri

1 008,1

0,0

1 842,1

0,0

2 468,6

0,1

0,0

0,0

244,9

4.

Mijloace fixe

2 547 904,8

82,4

3 200 817,9

82,6

2 978 535,0

72,1

0,2

-10,5

116,9

5.

Active financiare pe termen lung

42 704,7

1,4

10 978,3

0,3

10 978,3

0,3

-1,1

0,0

25,7

6.

Alte active pe termen lung

407,5

0,0

38,0

0,0

37,4

0,0

0,0

0,0

9,2

7.

Stocuri de mărfuri şi materiale

34 805,5

1,1

45 415,2

1,2

78 372,8

1,9

0,0

0,7

225,2

8.

Creanţe pe termen scurt

308 998,4

10,0

322 216,5

8,3

420 538,9

10,2

-1,7

1,9

136,1

9.

Investiţii pe termen scurt

0,0

0,0

45 167,5

1,2

20 205,5

0,5

1,2

-0,7

 

10.

Mijloace băneşti

21 740,1

0,7

26 627,9

0,7

20 718,5

0,5

0,0

-0,2

95,3

11.

Alte active curente

4 013,2

0,1

9 019,4

0,2

22 809,1

0,6

0,1

0,3

568,4

TOTAL - A C T I V

3 093 703,4

100,0

3 876 312,1

100,0

4 129 872,4

100,0

 

 

133,5

                * Sursă: rapoartele financiare ale S.A. „Moldtelecom”

 

    Analiza datelor din tabel denotă o creştere a activelor cu 33,5%, cel mai înalt nivel fiind înregistrat la activele nemateriale (de peste 60 de ori), datorită procurării licenţei de prestare a serviciilor de telefonie mobilă celulară şi a licenţei de prestare a serviciilor de telefonie fixă interurbană şi internaţională. Tendinţe de creştere au înregistrat şi activele materiale în curs de execuţie, stocurile de mărfuri şi materiale, creanţele pe termen scurt etc. Ponderea cea mai mare în totalul activelor o deţin mijloacele fixe (circa 82,4% - la 01.01.2006; 72,1% - la 01.10.2007), creanţele pe termen scurt şi activele materiale în curs de execuţie, care au înregistrat după 9 luni ale anului 2007 o cotă de circa 10% fiecare.
    Capitalul propriu al Societăţii în perioada auditată a crescut cu 754,4 mil. lei, la 30.09.2007 constituind 3454,5 mil. lei, datorită majorării fondului de rezervă şi fondului de dezvoltare.
    1.3. Rezultatele economico-financiare
    În anii 2006 şi 2007 (9 luni), conform rapoartelor financiare ale Societăţii, veniturile din toate tipurile de activităţi au constituit 2446,5 mil. lei şi, respectiv, 1905,3 mil. lei, iar cheltuielile totale înregistrate – 1687,6 mil. lei şi, respectiv, 1527,1 mil. lei, profitul net alcătuind 640,0 mil. lei şi, respectiv, 378,2 mil. lei.
Ponderea veniturilor operaţionale în totalul veniturilor a constituit 91,4% şi, respectiv, 96,6%, iar a cheltuielilor operaţionale - 96,6% şi, respectiv, 97,5%.
    Indicatorii privind activitatea operaţională denotă creşterea semnificativă a veniturilor cu 12,3% - în anul 2006, comparativ cu anul 2005, şi cu 15,2% - în 9 luni ale anului 2007, comparativ cu 9 luni ale anului 2006, aceasta, în general, fiind motivată de creşterea veniturilor din activitatea de bază. Aceeaşi tendinţă a fost remarcată şi la capitolul ce ţine de cheltuieli, care în perioada respectivă au crescut cu 15,1% şi, corespunzător, 25,6%, datorită majorării cheltuielilor pentru deservirea traficului, uzurii activelor, precum şi a cheltuielilor generale. Cota preponderentă în structura cheltuielilor o deţin cheltuielile pentru salarii şi asigurări sociale, care, în perioada auditată, au constituit 30,6% şi, respectiv, 28,1% din totalul acestora.
   
1.4. Plăţile la bugetul public naţional
    Societatea este unul dintre cei mai mari contribuabili ai Republicii Moldova. Pe parcursul anilor 2006-2007 (9 luni), Societatea a calculat impozite, taxe şi alte plăţi în sumă de 605,8 mil. lei şi, respectiv, 376,3 mil. lei şi a virat în bugetul public naţional mijloace băneşti în sumă de 566,1 mil. lei şi, respectiv, 424,2 mil. lei. Cea mai mare pondere în totalul achitărilor la bugetul public naţional au avut: contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat – 20,0% şi, respectiv, 20,8%; dividendele – 23,0% şi, respectiv, 14,6%; TVA – 12,6% şi, respectiv, 17,9%; TVA la import – 15,5% şi, respectiv, 8,8%; impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător – cîte 14,0% în ambele perioade etc.

2. Determinarea nivelului materialităţii

    În cadrul auditului, nivelul materialităţii (pragului de semnificaţie) a fost determinat reieşind din totalul activelor, veniturilor şi cheltuielilor Societăţii, constituind la active 155,1 mil. lei (3876,3 mil. lei * 4%) - în anul 2006 şi 165,2 mil. lei (4129,9 mil. lei * 4%) - în anul 2007 (9 luni), iar la venituri şi cheltuieli - respectiv, 33,8 mil. lei (1687,6 mil. lei * 2%) şi 30,5 mil. lei (1527,1 mil. lei * 2%).
    Reieşind din nivelul materialităţii menţionat, s-a stabilit verificarea în mod prioritar a situaţiei investiţiilor şi a salariilor. În perioada auditată, volumul investiţiilor efectuate de către Societate a constituit 983,3 mil. lei - în anul 2006 şi 537,4 mil. lei - în anul 2007 (9 luni), relevîndu-se depăşirea pragului materialităţii cu 828,2 mil. lei şi, respectiv, cu 372,2 mil. lei. Cheltuielile pentru salarii au constituit 391,8 mil. lei - în anul 2006 şi 328,2 mil. lei - în anul 2007 (9 luni), care, de asemenea, depăşesc nivelul materialităţii cu 358,0 mil. lei şi, respectiv, cu 297,7 mil. lei. Operaţiunile ce ţin de aceste componente au fost verificate. În acelaşi context, s-a determinat semnificaţia unor operaţiuni din rapoartele financiare, care pe parcursul auditului au fost supuse verificării, precum şi pragul de semnificaţie maxim admisibil de eroare, acceptat pentru a putea conchide dacă conturile sînt înregistrate corect şi corespund realităţii.

3. Evaluarea sistemului de control intern
şi audit intern

    3.1. Evaluarea sistemului de control intern
    Evaluarea sistemului de control intern la Societate a fost efectuată prin estimarea componentelor stabilite în Cadrul COSO pentru controalele interne.
    Rezultatele obţinute atestă un nivel satisfăcător al organizării controlului intern, dar care necesită optimizare, îndeosebi la compartimentul ce ţine de evaluarea riscurilor, perfecţionarea sistemelor de control şi documentarea unor procese semnificative care au loc la Societate.
    Ca urmare a evaluării mediului de control, au fost remarcate unele elemente ce necesită a fi îmbunătăţite, precum: evaluarea activităţii angajaţilor, stabilirea procedurilor de raportare privind starea controlului intern şi periodicitatea revizuirii acestuia.
   Cît priveşte procedurile de evaluare a riscurilor de către Societate, este necesară îmbunătăţirea elementelor privind întocmirea rapoartelor de audit intern, a chestionarelor şi a unor liste care ar identifica riscurile, a unui registru pentru înregistrarea riscurilor identificate, indicatorilor riscurilor, acţiunilor şi termenelor de combatere a riscurilor, angajaţilor responsabili etc.
    La Societate, întru eficientizarea activităţilor de control, au fost elaborate şi implementate politici şi metode de combatere a riscurilor şi de realizare a obiectivelor în unele sisteme de control, ca: veniturile, planificarea, evidenţa contabilă, raportarea financiară, salarizarea, resursele umane şi sistemele informaţionale. Totodată, se consideră necesară elaborarea unui regulament intern al Societăţii, care ar stabili elementele sistemului de control intern şi îmbunătăţirea activităţilor de control în unele sectoare şi procese, precum: reglementarea tarifară, achiziţiile, integritatea patrimoniului, reglementarea elementelor controlului intern.
    În ce priveşte informarea şi comunicarea, la Societate a fost elaborat un sistem informaţional, care, practic, cuprinde toate segmentele de activitate. Acest sistem dispune de posibilităţi de acumulare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor, aportul în organizarea şi optimizarea sistemului de control intern fiind considerabil. Totodată, din cauza lipsei unei sistematizări a riscurilor, există posibilitatea ca informaţiile prezentate să nu scoată la iveală careva deficienţe în activitatea Societăţii.
    Întru realizarea procesului de monitorizare a corectării segmentelor slabe, responsabilităţile de monitorizare a controlului intern i-au fost atribuite Serviciului audit intern din cadrul Societăţii, conducerea monitorizînd permanent procesele care au loc la Societate.
    3.2. Evaluarea auditului intern
    În cadrul Societăţii activează Serviciul audit intern, compus din 5 unităţi. Conform Regulamentului Serviciului audit intern, aprobat la 19.02.2004 de către directorul general al Societăţii, sarcina acestui Serviciu constă în crearea şi susţinerea sistemului de control intern eficient, evaluarea acestuia, prevenirea apariţiei erorilor şi lichidarea lor, diminuarea riscurilor inevitabile în procesul exercitării competenţelor şi drepturilor organului executiv al Societăţii.
    În anii 2006-2007 (9 luni), colaboratorii Serviciului şi-au desfăşurat activitatea conform planurilor anuale de lucru, efectuînd controale complexe şi financiare doar la nivelul filialelor Societăţii, care dispun de bugete limitate, iar tranzacţiile de bază s-au efectuat de către aparatul central. De menţionat că, în această perioadă, ponderea veniturilor operaţionale administrate de către aparatul central a constituit 98,3% şi, respectiv, 98,6% din totalul veniturilor operaţionale ale Societăţii, iar ponderea cheltuielilor operaţionale administrate de către aparatul central - 58,4% şi, respectiv, 69,7% din totalul cheltuielilor operaţionale.
    În perioada supusă auditului, angajaţii Serviciului audit intern au efectuat 24 de controale, în urma cărora s-au constatat neregularităţi şi deficienţe în valoare de 702,7 mii lei, din care 399,3 mii lei au fost restabilite.
    Serviciul audit intern n-a efectuat evaluări ale sistemului de control intern al Societăţii, ceea ce majorează riscul nedepistării şi nelichidării unor deficienţe existente în cadrul acestui sistem.

4. Constatări şi concluzii în domeniile auditate

    4.1. Investiţiile capitale şi modul de efectuare
    Întru realizarea programelor guvernamentale, în planurile de afaceri ale Societăţii pe anii 2006-2007 (9 luni) s-au preconizat cheltuieli pentru investiţii capitale în sumă de 722,0 mil. lei (57,3 mil. dolari SUA) şi, respectiv, 619,0 mil. lei (46,9 mil. dolari SUA), fiind determinate sursele de acoperire, dar nu perioadele de recuperare a investiţiilor, cu excepţia investiţiilor ce ţin de telefonizarea republicii.
    Pentru atingerea obiectivelor propuse, în anii 2006 şi 2007 (9 luni), Societatea a efectuat investiţii în active în curs de execuţie în sumă de 983,3 mil. lei şi, respectiv, 537,4 mil. lei, fiind date în exploatare mijloace fixe în sumă de 1031,2 mil. lei şi, respectiv, 190,2 mil. lei.
    Conform informaţiei prezentate de Societate, în perioada auditată, investiţiile în activele în curs de execuţie s-au efectuat prin importul de echipament şi servicii în valoare de 417,1 mil. lei şi, respectiv, 153,7 mil. lei; procurările de utilaje şi servicii de la agenţii economici din Republica Moldova - 195,0 mil. lei şi, respectiv, 84,6 mil. lei; executarea lucrărilor de construcţie - 292,3 mil. lei şi, respectiv, 230,9 mil. lei; livrările gratuite de utilaj sau discontul acordat în sumă de 30,8 mil. lei şi, respectiv, 3,0 mil. lei etc.
   În rezultatul testării operaţiunilor de import-export al echipamentului şi materialelor, nu au fost depistate careva abateri de la prevederile regulamentare, care ar duce la o denaturare semnificativă a datelor din raportul financiar.
    4.2. Contractarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi extindere a reţelelor de telecomunicaţii
    Elaborarea proiectelor de construcţie şi extindere a reţelelor de telecomunicaţii, conform informaţiei Societăţii, are loc în cîteva etape. La prima etapă sînt elaborate de către Serviciul dezvoltare proiecte al Societăţii temele de proiectare şi comenzile pentru fiecare obiect în parte. În baza materialelor şi condiţiilor tehnice primite de la filiale, proiectanţii efectuează cercetările preliminare la faţa locului. La etapa a doua se execută lucrările de proiectare, fiind elaborate schemele, care se aprobă de către directorul filialei şi şeful Serviciului dezvoltare proiecte al Societăţii. La a treia etapă se încheie acordurile cu toate organizaţiile interesate, inclusiv cu proprietarii cotelor de pămînt arabil.
    Atribuirea contractelor de reconstrucţie şi extindere a reţelelor de telecomunicaţii pentru anii 2006-2007 (9 luni) s-a efectuat în baza proceselor-verbale ale grupului de lucru, format din persoane responsabile de la Societate. La repartizarea contractelor pentru zona urbană nu s-a ţinut cont de prevederile pct.1.4. din Regulamentul „Cu privire la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor”, aprobat prin hotărîrea consiliului Societăţii nr.6/04 din 27.09.2004, în care este stipulată condiţia că „lucrările cu valoarea ce depăşeşte suma de 500,0 mii lei se achiziţionează în baza licitaţiilor”.
   În anul 2006, contracte de executare a lucrărilor de reconstrucţie, extindere, reparaţie capitală a reţelelor de telecomunicaţii, de construcţie şi reconstrucţie a canalizărilor telefonice şi liniilor de joncţiune, de restabilire a pavajului asfaltic au fost încheiate cu 22 de agenţi economici, iar în anul 2007 (9 luni) – cu 24 de agenţi economici. Aceste contracte au prevăzut că costul lucrărilor se formează din suma de cheltuieli din devizele aprobate de „Beneficiar” pentru fiecare obiect separat; „Beneficiarul” verifică şi aprobă „Antreprenorului” devizele de cheltuieli întocmite conform actelor normative în vigoare şi preţurilor negociabile.
Valoarea lucrărilor de proiectare, de extindere (construcţie) a reţelelor de telecomunicaţii, în anul 2006, a constituit 343,8 mil. lei, iar în 9 luni ale anului 2007 – 272,2 mil. lei.
    În unele cazuri, Societatea a permis începerea lucrărilor de construcţie a canalizărilor telefonice, liniilor de joncţiune din fibră optică şi extinderea liniilor de telecomunicaţii în lipsa proiectului definitivat, dar bazate pe schemele de lucru temporare ale proiectanţilor, prin ce n-au fost respectate prevederile regulamentare.     Unele lucrări de proiectare şi de construcţie au fost executate de către acelaşi agent economic, ceea ce reprezintă un risc pentru Societate, prin posibila majorare a valorii lucrărilor de construcţie. Ca rezultat, unele comenzi de proiectare a reţelelor de telecomunicaţii sînt semnate mai tîrziu decît comenzile de executare a lucrărilor, iar în unele cazuri - mai tîrziu şi decît actele de executare a lucrărilor. Totodată, unele date din proiectele întocmite nu coincid cu datele din devizele de cheltuieli şi nici cu datele din actele de executare a lucrărilor, iar proiectul rectificat (planul general) este coordonat cu Serviciul dezvoltare proiecte al Societăţii.
    Societatea n-a elaborat şi n-a stabilit regulamentar condiţiile de contractare a lucrărilor de construcţie şi extindere a reţelelor de telecomunicaţii, precum şi modalitatea de formare şi justificare a costului lucrărilor respective, considerînd că politica sa în domeniul contractării lucrărilor se bazează pe condiţiile concrete în care se află antreprenorii, ce diferă de la un agent economic la altul.
În unele cazuri, pentru acelaşi tip de lucrări se acceptă diferite preţuri la diferiţi antreprenori. Astfel, Societatea a acceptat includerea în actele de executare a lucrărilor a cheltuielilor pentru salarizarea pe oră a muncitorilor în anul 2006, care la diferiţi antreprenori au variat între 12 lei şi 18 lei. Cheltuielile de regie au fost acceptate din fondul de salarii în mărime de 65%, iar la un antreprenor - de 76%. Aceşti indicatori au fost stabiliţi de către Societate în baza calculelor prezentate de către antreprenori, conform datelor din rapoartele financiare ale acestora, nefiind negociate.
    Societatea acceptă calcularea de către antreprenori a beneficiului de la valoarea materialelor livrate de către ea în baza prevederilor pct.4.3.3.2. din „Instrucţiunea privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţie-montaj prin metoda de resurse” (Cod Practic L.01.01-2001), aprobată prin ordinul nr.69 din 07.09.2001 al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, conform cărora calculul beneficiului de deviz se efectuează din cheltuielile directe şi cheltuielile de regie. Conform pct.13 din instrucţiunea respectivă, materialele ţin de cheltuielile directe.
    Conform prevederilor „Instrucţiunii privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii” (Cod Practic L.01.05-2001), aprobată prin ordinul nr.69 din 07.09.2001 al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, beneficiul de deviz este destinat, în majoritatea cazurilor, pentru acoperirea cheltuielilor întreprinderilor la plata dobînzilor pentru utilizarea creditelor bancare, completarea parţială a mijloacelor proprii etc. Pe parcursul anului 2006 şi a 9 luni ale anului 2007, Societatea a livrat antreprenorilor materiale de construcţie (cablu, piloni din lemn şi beton, guri de canal, tuburi de polietilenă etc.) la preţul de procurare a acestora în mărime de 112,0 mil. lei şi, respectiv, 83,7 mil. lei (inclusiv TVA). Antreprenorii, în cea mai mare parte, au fost asiguraţi dintr-o singură sursă cu materialele de calitatea necesară, pentru executarea lucrărilor, primind mijloace circulante de la Societate. Astfel, aceştia nu au suportat cheltuieli pentru procurarea, încărcarea, descărcarea şi depozitarea acestor materiale. Totodată, valoarea materialelor a fost inclusă în actele de executare a lucrărilor şi de la aceasta antreprenorii au calculat beneficiul în mărime de 6%, iar în unele cazuri - de 5,6%, astfel Societatea suportînd majorarea valorii lucrărilor executate, fapt care s-a răsfrînt asupra costului serviciilor prestate.
   Modificările în devizele de cheltuieli s-au efectuat de către antreprenori şi au fost acceptate de Societate fără încheierea acordurilor adiţionale. Societatea a acceptat volume şi preţuri unitare ale lucrărilor, indicate de către antreprenori în actele de executare a lucrărilor, care nu corespund devizelor de cheltuieli aprobate de către Societate. Totodată, în devizele de cheltuieli au fost indicate cheltuieli neefectuate, iar din contul „economiei” s-au executat lucrări suplimentare, s-a majorat preţul unitar al lucrărilor executate, fără a fi modificat devizul de cheltuieli. Aceste acţiuni nu sînt conforme prevederilor legale. Astfel, cheltuielile planificate pentru compensarea pierderilor suportate de proprietarii de terenuri de la distrugerea culturilor agricole nu sînt efectuate, acestea fiind redirecţionate pentru alte scopuri, fără a se opera modificări în devizul de cheltuieli.
    Valoarea obiectelor de construcţie se determină de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului împreună cu Ministerul Finanţelor. Deoarece Societatea, practic, este unicul beneficiar al lucrărilor de construcţie a liniilor de telecomunicaţii, liniilor de joncţiune cu fibră optică şi a canalizării telefonice, Agenţia nu a aprobat costul mediu al cheltuielilor de transportare a materialelor pentru ramura telecomunicaţiilor, ceea ce duce la stabilirea neuniformă a acestora în actele de executare a lucrărilor. Conform ordinelor aprobate în comun ale Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului (Agenţiei pentru Dezvoltare Regională) - nr.796-01-07 din 24.08.2005, nr.15601-07 din 02.11.2006, nr.2365-01-07 din 14.09.2007 şi Ministerului Finanţelor - nr.11-09/1 din 25.08.2005, nr.11-09/1 din 13.11.2006, nr.11-09/3462 din 14.09.2007, au fost stabilite nivelurile maximale ale cheltuielilor de transportare a materialelor (2% - pentru reţelele de alimentare cu gaze naturale, 4% - pentru reţelele de alimentare cu apă şi canalizare şi 10% - pentru alte lucrări). În unele cazuri, Societatea acceptă cheltuieli de transportare mai mari decît 10,0% (permise) din valoarea materialelor, existînd cazuri cînd cheltuielile de transportare, raportate la valoarea materialelor, au constituit şi 118,6%.
    4.3. Testarea (verificarea) actelor de executate a lucrărilor, regularitatea întocmirii lor
    În anii 2006-2007 (9 lini), la 4 antreprenori au fost testate actele de executare a lucrărilor de reconstrucţie, extindere, reparaţie capitală a reţelelor de telecomunicaţii, de construcţie şi reconstrucţie a canalizării telefonice şi a liniilor de joncţiune, de restabilire a pavajului asfaltic, care deţin o cotă semnificativă în totalul acestora - de 30% şi, respectiv, 27%.
Valoarea lucrărilor de construcţie executate de către aceşti antreprenori în perioada auditată a constituit, respectiv, 101,7 mil. lei şi 71,0 mil. lei, iar valoarea lucrărilor de proiectare – 1,7 mil. lei şi 2,4 mil. lei.
    Controlul intern insuficient asupra executării lucrărilor de construcţie, corectitudinii întocmirii devizelor de cheltuieli şi actelor de executare a lucrărilor a dus la admiterea erorilor la etapa de întocmire şi acceptare a acestora. Astfel, în 7 devize şi acte de executare a lucrărilor cu valoarea de 1278,7 mii lei (în perioada mai-iunie 2007), un antreprenor a comis erori la calcularea cheltuielilor incluse în actele de executare a lucrărilor, ceea ce a determinat majorarea nejustificată a costului lucrărilor executate cu 484,3 mii lei, sau 37,8%, din valoarea totală a lor. Pentru diminuarea riscului de audit, s-au verificat toate devizele de cheltuieli întocmite de către acest antreprenor în perioada anilor 2006-2007 (9 luni), alte devieri nefiind stabilite. Pe parcursul derulării auditului, suma nejustificat acceptată (484,3 mii lei) a fost restabilită.
    Pe parcursul anilor 2006-2007 (9 luni), filiala Societăţii - CRM a încheiat contracte pentru executarea lucrărilor de montare a cablului cu fibră optică cu doi antreprenori, la obiectele contractate de către ultimii cu Societatea. Conform acestor contracte, în perioada indicată, CRM a executat lucrări în sumă de 1651,7 mii lei (inclusiv TVA). În urma contrapunerii actelor de executare a lucrărilor de către CRM cu actele prezentate de către aceşti antreprenori, s-au constatat următoarele:
    - antreprenorii au inclus în actele de executare a lucrărilor, prezentate Societăţii spre achitare, cheltuieli de regie de 65% din fondul de remunerare a muncii, pe cînd CRM în actele de executare a lucrărilor, prezentate antreprenorilor spre achitare, a inclus cheltuieli de regie în mărime de 20%, ceea ce a dus la majorarea nejustificată a valorii lucrărilor executate de către antreprenori cu 138,8 mii lei (inclusiv TVA);
    - în rezultatul comparării preţurilor unitare la aceleaşi tipuri de norme de construcţie, stabilite în actele de executare a lucrărilor de către CRM şi aceşti antreprenori, s-au constatat majorări ale preţurilor unitare în actele întocmite de antreprenori, în comparaţie cu cele întocmite de CRM. Astfel, analiza detaliată a preţurilor unitare la 4 obiecte (din 35) denotă majorarea valorii lucrărilor cu 82,8 mii lei. Extrapolînd acest fapt asupra întregii colectivităţi testate (actele de executare a lucrărilor ale CRM şi antreprenorilor), se constată că antreprenorii au majorat valoarea lucrărilor executate cu suma de circa 375,2 mii lei (inclusiv TVA).
    La 18.12.2007, Societatea s-a adresat către un antreprenor cu solicitarea de a revizui valoarea lucrărilor executate de către CRM, majorînd-o cu 373,6 mii lei, care a fost acceptată de către antreprenor la 27.12.2007.
    În cadrul realizării Programului de dezvoltare pentru anul 2007, Societatea a exclus din devizul de cheltuieli executarea lucrărilor menţionate mai sus prin metoda de antreprenoriat, acestea fiind executate nemijlocit de către filiala Societăţii - CRM.

5. Evidenţa, integritatea şi administrarea patrimoniului

    5.1. Situaţia patrimonială
    În conformitate cu rapoartele financiare, valoarea mijloacelor fixe la 01.01.2006 a constituit 4527,9 mil. lei, iar la 01.10.2007 - 5536,9 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 1009,0 mil. lei, determinată de investiţiile efectuate.
    Inventarierea bunurilor a fost efectuată anual, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.19956 (cu modificările ulterioare). În rezultatul testării regularităţii înregistrării procedurilor stabilite, n-au fost constatate abateri esenţiale. Ultima reevaluare a mijloacelor fixe la Societate s-a efectuat la începutul anului 2000. Astfel, valoarea de bilanţ a bunurilor imobile n-a fost ajustată la valoarea lor de piaţă.
    ______________________________
    6 Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398 (abrogată de la 01.01.2008,  prin Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2002).

   Conform rezultatelor inventarierii titlurilor asupra dreptului de folosinţă a terenurilor aferente construcţiilor, efectuată de către contabilitatea Societăţii în perioada auditului, la situaţia din 30.09.2007, suprafaţa terenurilor aferente construcţiilor ce aparţin Societăţii a constituit 40,82498 ha. Valoarea normativă de procurare a acestor terenuri, conform prevederilor regulamentare, va constitui 36878,6 mii lei, care este mai mică decît valoarea lor de piaţă. Ajustarea valorii terenurilor aferente clădirilor ce aparţin Societăţii poate fi efectuată după determinarea dreptului de proprietate asupra acestor terenuri, conform legislaţiei în vigoare.
    5.2. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor
    În urma verificării înregistrării dreptului de folosinţă asupra terenurilor aferente clădirilor, s-au constatat unele neregularităţi, şi anume:
    -  la Societate n-a fost definitivată centralizarea informaţiei asupra terenurilor aflate în folosinţă;
   -  la unele terenuri n-au fost determinate hotarele şi suprafaţa reală, în legătură cu ce DMT Chişinău, abia la 03.10.2007, s-a adresat Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului în vederea pregătirii titlurilor de autentificare a dreptului de folosinţă a terenurilor din mun. Chişinău, ocupate de 10 clădiri;
    -  pentru încăperile ce aparţin Societăţii, dar care sînt încorporate în alte clădiri, nu în toate cazurile s-a determinat cota-parte a terenului aferent acestor încăperi şi nu s-a cerut stabilirea acestei cote-părţi în natură;
    -  la executarea construcţiilor capitale, în unele cazuri, n-au fost înregistrate drepturile reale asupra terenurilor pe care se execută aceste construcţii;
   - Societatea nu dispune de confirmarea înregistrării la oficiile cadastrale a dreptului de proprietate asupra unor clădiri şi încăperi ce-i aparţin, în conformitate cu prevederile art.499 din Codul civil, art.4 şi art.5 din  Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.987 (cu modificările ulterioare).
    ______________________________
    7 M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

    Neînregistrarea la oficiile cadastrale a dreptului de proprietate asupra clădirilor, în unele cazuri, poate duce la pierderea acestui drept. Astfel, la 30.09.2007, în evidenţa contabilă la filiala Societăţii - Centrul de Telecomunicaţii Căinari, au fost înregistrate clădirile Centralei Telefonice Automate (în continuare - CTA) din satul Baimaclia şi CTA din satul Taraclia, cu valoarea de bilanţ de 23,0 mii lei şi, respectiv, 80,4 mii lei, valoarea iniţială constituind 128,4 mii lei şi, respectiv, 461,5 mii lei, drepturile de proprietate asupra cărora sînt înregistrate după primăriile localităţilor respective. Atacîndu-se în instanţele de judecată înregistrarea dreptului de proprietate după primăria satului Baimaclia, cererea a fost respinsă, iar Societatea a pierdut dreptul de proprietate asupra acestui imobil. Aceeaşi situaţie de conflict s-a înregistrat şi în raport cu primăria satului Taraclia, privind clădirea CTA din această localitate. Astfel, prin decizia consiliului Societăţii din 03.11.2005, s-a hotărît „casarea, scoaterea de la evidenţa contabilă a clădirilor CTA din satul Baimaclia, CTA din satul Taraclia”, ceea ce pînă la momentul finalizării auditului (decembrie 2007) nu s-a îndeplinit.
    5.3. Utilizarea patrimoniului
    La Societate, în unele cazuri, nu s-a urmărit folosirea eficientă a patrimoniului său, integritatea înregistrării situaţiilor acestuia etc. În urma inventarierii selective, efectuată pe parcursul auditului, asupra clădirilor situate în mun. Chişinău, s-a depistat lipsa construcţiei din bd. Decebal 9, cu suprafaţa de 52 m2 şi valoarea iniţială de 12,3 mii lei (uzura fiind de 100%), în locul acesteia aflîndu-se un obiect comercial. Pînă la momentul finalizării auditului (decembrie 2007), construcţia dată era înregistrată în evidenţa contabilă a Societăţii, la DMT Chişinău, iar documentele care ar permite decontarea acestei construcţii nu erau perfectate. Conform informaţiei prezentate de către Societate, la 18.02.2005 a fost aprobat actul de demontare a acestei clădiri şi s-a luat la evidenţă metal uzat de 2,09 tone.
    În baza deciziei consiliului Societăţii din 16.05.2006, executivului Gagauz-Yeri i s-au acordat în folosinţă pe termen nelimitat, cu titlu gratuit, încăperi de serviciu cu suprafaţa de 809,6 m2. Actul de primire-predare a suprafeţei menţionate a fost semnat la 02.01.2007. Reieşind din prevederile Anexei nr.15 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 13.11.20068, plata minimă pentru arenda suprafeţei de 809,6 m2 trebuia să constituie 80,7 mii lei anual, sau 6,7 mii lei lunar. Contrar prevederilor art.97 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.19979 (cu modificările ulterioare), Societatea, pe perioada anului 2007 (9 luni), n-a calculat de la valoarea livrării gratuite TVA în sumă de 10,1 mii lei. Potrivit informaţiei prezentate de Societate, în luna noiembrie 2007, această sumă (10,1 mii lei) a fost reflectată în declaraţia TVA.
    ____________________________
   
8 M.O., 2006, nr.189-192, art.893.
    9 M.O., 1997.

    În rezultatul administrării unor subdiviziuni, Societatea a suportat pierderi. Astfel, au fost suportate pierderi de la întreţinerea căminului amplasat pe str. Belgrad 17, în care, conform informaţiei prezentate, locuiesc 161 de angajaţi ai Societăţii şi 41de angajaţi ai altor întreprinderi din subordinea Ministerului Dezvoltării Informaţionale, iar agenţii economici, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea persoanele vizate, au refuzat să compenseze parţial cheltuielile pentru întreţinerea căminului. În perioada anilor 2006 şi 2007 (9 luni), cheltuielile pentru serviciile comunale şi întreţinerea căminului au alcătuit 767,3 mii lei şi, respectiv, 527,2 mii lei, iar veniturile acumulate de la locatari -343,0 mii lei şi, respectiv, 234,5 mii lei. Cheltuielile pentru întreţinerea căminului au fost recuperate în anul 2006 la nivelul de 44,7% şi, respectiv, în anul 2007 (9 luni) - de 44,5%. Datoriile locatarilor, la 01.01.2006, au constituit 18,7 mii lei, la 01.01.2007 – 55,0 mii lei şi la 01.10.2007 – 40,7 mii lei.
   Societatea, în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007, a suportat pierderi şi de la activitatea cantinelor în sumă de 2017,1 mii lei şi, respectiv, 1729,1 mii lei. Veniturile cantinelor în această perioadă au constituit 1529,2 mii lei şi, respectiv, 1387,1 mii lei, pe cînd cheltuielile - 3546,3 mii lei şi, respectiv, 3116,2 mii lei.
    5.4. Legalitatea înstrăinării şi casării fondurilor fixe
    În rezultatul verificării procedurilor de casare a activelor materiale pe termen lung, raportate la mijloacele fixe, abateri esenţiale nu au fost stabilite. Totodată, activele materiale pe termen lung, aprobate spre casare de către consiliul Societăţii la 10.12.2005, într-un caz, au fost casate fără avizul Vistieriei de Stat, prin ce n-a fost respectat pct.5 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.199810 (cu modificările ulterioare).
    _____________________________
    10 M.O., 1998, nr.62-65, art.607.

    Pînă în prezent Guvernul nu a numit organul central de specialitate al administraţiei publice care va exercita drepturile de administrare a proprietăţii de stat în S.A. „Moldtelecom” şi de supraveghere a activităţii acesteia.
    5.5. Legalitatea şi eficienţa transmiterii în arendă a proprietăţii Societăţii
    În perioada auditată, Societatea a întreţinut relaţii de locaţiune de 3 tipuri: pentru spaţiul fizic şi resursele tehnice necesare depozitării şi conectării echipamentelor de interconectare ale operatorului; pentru spaţiul tehnologic; alte încăperi. Aceste raporturi au fost stabilite în contractele dinte părţi. Totodată, pentru spaţiul tehnologic nu s-au stabilit caracteristicile încăperilor care pot fi definite astfel.
    Verificîndu-se modul de întocmire a contractelor privind darea în locaţiune şi a seturilor de documente anexate la aceste contracte (în total - 114 contracte în vigoare în perioada auditată), s-a constatat faptul că în 42 de cazuri actele de primire-predare a încăperilor au fost întocmite fără indicarea datei la care s-a efectuat predarea, iar în 6 cazuri (438,3 m2) actele respective lipseau. În contractele încheiate cu locatarii s-a prevăzut că calcularea plăţii pentru locaţiune începe din momentul predării încăperilor. Admiterea unor astfel de cazuri determină creşterea riscului apariţiei unor divergenţe la efectuarea achitărilor, reieşind din data primirii bunurilor, stabilirea cuantumului veridic al chiriei.
    În perioada auditată (pînă la 15.08.2007), pentru amplasarea punctului central de convorbiri, Societatea a închiriat încăperi cu suprafaţa de 464,0 m2, situate pe bd. Ştefan cel Mare, 65 din mun. Chişinău, chiria lunară fiind stabilită în mărime de 13920,0 euro, sau 30,0 euro/m2.
Cheltuielile pentru consumul de energie electrică şi termică, apă au fost achitate separat. În aceeaşi perioadă, Societatea a transmis în sublocaţiune unor agenţi economici o parte din suprafeţele sus-menţionate la preţuri mai mici decît cele achitate pentru locaţiune, în rezultat nerecuperînd cheltuieli în sumă de circa 10785 euro.
   
Pe parcursul auditului, la 14.12.2007, Societatea a înaintat un demers în vederea recuperării sumei de 143,1 mii lei.

6. Creanţele şi datoriile

   Conform rapoartelor financiare, la 01.01.2006 şi 01.10.2007, Societatea a înregistrat creanţe în sumă de 309,0 mil. lei şi, respectiv, 420,5 mil. lei, acestea avînd tendinţa de creştere cu circa 36%, precum şi datorii comerciale de 195,1 mil. lei şi, respectiv, 397,9 mil. lei, care, de asemenea, au crescut de două ori.
    În rezultatul verificării soldurilor creanţelor şi datoriilor, s-au constatat unele creanţe cu risc înalt de nerecuperare.
   Potrivit rapoartelor financiare ale Societăţii, la 01.01.2006 se înregistra datoria debitoare a Î.S. „Moldtranselectro” (c/f -1002600027099) în sumă de 8738,5 mii lei, formată la 14.09.1999, în urma cesiunii unor datorii, iniţiate şi aprobate de către autorităţile publice centrale de specialitate.
Măsurile întreprinse de Societate întru recuperarea acestor datorii nu s-au soldat cu rezultate.

7. Angajarea şi utilizarea creditelor
 şi împrumuturilor

    7.1. Situaţia privind împrumuturile
   În contextul verificării plenitudinii înregistrării mărfurilor livrate prin contracte de împrumut comercial şi prin achitarea costului mărfii, precum şi a corectitudinii plăţii dobînzii, abateri semnificative n-au fost stabilite.
Conform datelor bilanţului contabil, la 01.01.2006 Societatea avea contractate împrumuturi comerciale în sumă de 46 877,7 mii lei, sau 3 653,1 mii dolari SUA, la 01.01.2007 – de 171 985,5 mii lei, sau 13 304,4 mii dolari SUA, iar la 30.09.2007 - de 79 483,7 mii lei, sau 6 907,1 mii dolari SUA, majorîndu-se faţă de 01.01.2006 cu aproximativ 69,5%. Împrumuturile comerciale, contractate în scopul micşorării suportului financiar al Societăţii, necesar efectuării investiţiilor capitale, au fost verificate în totalitate.
   Pe parcursul perioadei auditate, întreprinderea a contractat diverse împrumuturi atît de la rezidenţii din Republica Moldova, cît şi de la nerezidenţi. Totodată, în contractele de furnizare a echipamentelor, pentru livrarea echipamentelor de comunicaţii, de date şi de transport optic şi servicii nu s-au stabilit expres următoarele prevederi:
    - data prestării serviciilor de instalare a echipamentului, serviciilor de şcolarizare a personalului şi data livrării soft-ului la S.A. „Moldtelecom”;
    - baza de calcul a dobînzii;
    - modalitatea de rambursare a cheltuielilor logistice pentru livrarea pieselor de schimb în perioada de garanţie a echipamentului;
    - perioada reieşind din care se calculează dobînda (într-un contract).
    Lipsa acestor prevederi a determinat viziuni diferite ale auditului şi Societăţii asupra modului de calculare a dobînzii.
    7.2. Situaţia privind încheierea şi executarea contractelor de împrumut
    În rezultatul verificării executării contractelor de împrumut comercial, încheiate cu o societate cu răspundere limitată, pentru procurarea terminalelor de telefonie mobilă şi fixă în standard CDMA, s-a constatat că părţile au admis abateri de la clauzele contractuale. Astfel, Societatea, la achitarea plăţilor, n-a ţinut cont de cursul oficial al dolarului la data efectuării operaţiunii, iar societatea cu răspundere limitată nu a prezentat factura de corecţie a valorii mărfurilor livrate reieşind din fluctuaţia cursului valutar.
Ca rezultat, la unele comenzi de livrare s-au format supraplăţi în sumă de 29,9 mii dolari SUA, sau 369,1 mii lei (la 30.09.2007), iar la altele - datorii de 0,1 mii dolari SUA. Pe parcursul auditului, aceste supraplăţi, conform deciziei părţilor, au fost restabilite ca achitări pentru comenzile curente de livrare a mărfurilor. Din aceleaşi cauze, valoarea mărfii livrate de către societatea cu răspundere limitată s-a majorat cu suma de 925,0 mii lei. La 17.12.2007, societatea cu răspundere limitată a prezentat Societăţii facturi fiscale de corecţie (micşorare) a valorii mărfii livrate cu suma totală de 925,0 mii lei, micşorîndu-se cu aceeaşi sumă datoria Societăţii faţă de furnizor.
    7.3. Situaţia privind gajarea unor bunuri
   La indicaţia autorităţii publice centrale de specialitate, Societatea, în anul 2005, a gajat mijloace fixe proprii în valoare de 4225,0 mii lei, pentru persoane terţe, prin ce şi-a asumat un risc înalt de înstrăinare a patrimoniului Societăţii, precum şi formarea unor creanţe cu o probabilitate mică de recuperare.
    Pentru recuperarea patrimoniului gajat, în februarie 2007, Societatea a contractat, pînă în februarie 2009, de la „Banca de Economii” S.A. un împrumut în sumă de 4225,0 mii lei. La momentul finalizării auditului (decembrie 2007), Societatea dispunea de un titlu executoriu în sumă de 4457,2 mii lei (datoria de bază, dobînda şi taxa de stat) pentru recuperarea creanţelor de la întreprinderea pentru care au fost gajate bunurile acesteia. În cazul nerecuperării acestei creanţe, Societatea va suporta pierderi în sumă totală de 5574,1 mii lei, inclusiv 4255,0 mii lei - datoria de bază, 42,6 mii lei – comisionul de acordare a creditului, 1146,7 mii lei – dobînda şi 129,8 mii lei – taxa de stat.

8. Remunerarea muncii

    Remunerarea muncii salariaţilor Societăţii se efectuează conform Regulamentului vizînd sistemele şi formele de organizare şi remunerare a muncii, anexat la Contractul colectiv de muncă pentru anii 2006-2008, aprobat de consiliul Societăţii la 18.03.2006 şi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă mun. Chişinău cu nr.49 din 03.04.2006.
    Fondul de salarizare pentru anul 2006 şi 9 luni ale anului 2007 a constituit 395,8 mil. lei şi, respectiv, 327,9 mil. lei. Efectivul mediu de personal al Societăţii în anul 2006 a constituit 6873 de unităţi, iar în anul 2007 (9 luni) - 6745 de unităţi. Numărul specialiştilor (personalul tehnic, comercial, economic, inclusiv specialişti din administraţie) a constituit 39,5% şi, respectiv, 40,2% din numărul total de angajaţi, salariul mediu lunar în această perioadă constituind 4800 lei şi, respectiv, 5400 lei. În urma verificării cheltuielilor la acest capitol, abateri semnificative nu s-au stabilit.
   Indemnizaţia lunară a membrilor consiliului Societăţii şi comisiei de cenzori, în perioada auditată, a fost stabilită în mărime de trei salarii minime pe ţară, conform prevederilor art.24 din Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (cu modificările ulterioare)11. Conform proceselor-verbale ale adunării generale ordinare a acţionarilor nr.14 din 26.05.2006 şi nr.16 din 11.05.2007, în temeiul art.50 alin.(3) lit.c) din Legea nr.1134-XIII, membrilor consiliului Societăţii şi comisiei de cenzori (funcţionari publici) le-au fost achitate remuneraţii anuale pentru rezultatele obţinute de Societate, acestea nefiind reglementate expres în actele normative vizînd remunerarea muncii funcţionarilor publici.
    _____________________________
    11 M.O., 2002, nr.50-52, art.336.

9. Achiziţia de mărfuri şi servicii

    La achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, Societatea se conduce de Regulamentul „Cu privire la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor”, aprobat prin hotărîrea consiliului Societăţii nr.6/04 din 27.09.2004, prevederile căruia nu întotdeauna au fost respectate întocmai. Astfel, Societatea nu a organizat licitaţii (adică acestea nu au fost publice), dar, de fapt, a solicitat oferte de preţ de la anumite companii, deşi există probabilitatea ca pe piaţă să apară alte companii care pot oferi preţuri mai avantajoase. În unele cazuri, la prelungirea termenelor de valabilitate a contractelor nu s-a efectuat un studiu asupra preţurilor deja contractate, fiind considerate în continuare cele mai avantajoase.
    Această situaţie este explicată de Societate prin specificul domeniului de activitate, numărul limitat al furnizorilor echipamentelor de comunicaţii, iar atragerea unui cerc mare de furnizori necunoscuţi ar putea pune în pericol procesul tehnologic, ca urmare a neexecutării pe viitor a contractelor.
    Unele prevederi ale Regulamentului nominalizat nu contribuie la micşorarea preţului de achiziţie, Societatea suportînd majorări ale costurilor la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor. Astfel, punctele 1.5. şi 1.6. din Regulament prevăd posibilitatea de achiziţionare a echipamentelor de telecomunicaţii şi a lucrărilor de reconstrucţie, extindere a reţelelor de telecomunicaţii din zona rurală fără desfăşurarea licitaţiei.

IV. ÎNCHEIERE

    Pe parcursul desfăşurării auditului, persoanele responsabile de la Societate au întreprins măsuri pentru lichidarea neregulilor, corectarea erorilor sau devierilor constatate. În urma examinării variantei extinse a raportului privind auditul de atestare, întocmit de controlorii Curţii de Conturi, Societatea a aprobat ordinul nr.35 din 07 februarie 2008 şi a elaborat Planul de măsuri în vederea implementării recomandărilor şi propunerilor enunţate în cadrul auditului. Conform ordinului menţionat, persoanele responsabile de la Societate au fost împuternicite:
    - să asigure crearea unei subdiviziuni în cadrul Societăţii, care ar depista, evalua, monitoriza şi prezenta soluţiile de identificare şi înlăturare a riscurilor (cap. III, pct.3.1.);
    - la realizarea planului de afaceri pentru anul 2008, să reevalueze modalităţile şi procedeele de implementare a proiectelor noi în vederea determinării soluţiilor optime de realizare a acestora, cu stabilirea termenelor de recuperare a investiţiilor (cap. III, pct.4.1.);
    - să asigure numirea persoanelor responsabile de supravegherea termenelor prevăzute de proiectare, construcţie şi dare în exploatare a obiectelor (cap. III, pct.4.2.);
    - să gestioneze mai eficient sursele alocate pentru construcţia reţelelor de telecomunicaţii (cap. III, pct. 4.2.);
    - să revizuiască cadrul documentar existent al patrimoniului Societăţii (bunuri imobile şi terenuri), să asigure înregistrarea în organele de resort a drepturilor patrimoniale ale Societăţii (cap. III, pct. 5.2.);
    - să înainteze propuneri către consiliul Societăţii în vederea stabilirii oportunităţii gestionării în continuare a căminelor Societăţii (cap. III, pct. 5.3.);
    - să prezinte propuneri privind trecerea cantinei la autogestiune şi să elaboreze modalităţi de compensare angajaţilor a cheltuielilor de alimentare (cap. III, pct. 5.3.);
    - să asigure expunerea expresă şi exhaustivă a clauzelor contractuale, în scopul neadmiterii unor interpretări duble sau eronate ale acestora (cap. III, pct.7.1.);
    - să ţină sub control încasarea la contul S.A. „Moldtelecom” a datoriei în sumă de 4327,3 mii lei, în baza hotărîrii instanţei de judecată (cap. III, pct.7.3.);
    - să prezinte spre aprobare propuneri de modificare a Regulamentului „Cu privire la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor”, întru ajustarea acestuia la cerinţele existente conform prevederilor legislaţiei în vigoare (cap. III, pct.9.);
    - să înainteze propuneri privind tragerea la răspundere disciplinară a persoanelor vinovate de comiterea încălcărilor şi abaterilor reflectate în raportul privind auditul de atestare al Curţii de Conturi, precum şi alte măsuri.