Anunţ Pentru Selectarea Companiei De Audit

 

Asociaţia Obştească “Transparency Interntional-Moldova” vă invită să participaţi la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul financiar extern al asociaţiei pentru Contract de Grant nr.357 „ProEuropa –Pro Democtatie”, finantat de Fundatia Est Europeana.

Auditul rapoartelor financiare urmează să fie desfăşurat începând cu 28 decembrie 2015 cu prezentarea Raportul de audit Asociaţiei până la 15 ianuarie 2016.

Ofertele urmează a fi depuse până la 23 decembrie 2015, ora 16.00, în plicuri sigilate, la adresa: str. 31 August 1989, nr. 98 of. 204, 205., MD-2004 Chişinău. Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 25 decembrie 2015.

Ofertele care nu respectă condiţiile din anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:
email. nadejda@transparency.md
tel. +37322203 484

TERMENII DE REFERINŢĂ

Obiectul auditului

AO Transparency International-Moldova anunţă concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul independent al Proiectului „ProEuropa- Pro Democratie”, contract de Grant 357 din 12 ianuarie 2015, durata 12 ianuarie-12 decembrie 2015, finantat de Fundatia Est Europeana cu bugetul de 730000 MDL.

Raport individual pentru auditul detaliat

Scopul raportului de audit separat pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului de către TI-Moldova și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA800 ”Raportul auditorului privind auditul cu scop special” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Pentru exprimarea unei opinii asupra rapoartelor financiare ale beneficiarului de grant, auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit şi trebuie să conţină opinia clar exprimată sub formă scrisă.

La efectuarea auditului pe proiect o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 • Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant. Numărul și volumul testelor aplicate va fi bazat pe analiza de risc și aceasta va fi descris în raport;
 • Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
 • Verificarea existenţei unui sistem de control intern în cadrul organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;
 • Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacităţii şi eficienţei activităţii efectuate de organizaţie, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării deplasărilor, atât locale cât și internaționale, cu transport auto și avia, şi verificarea respectării altor condiţii importante stipulate în contract. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislaţiei în vigoare în procesul administrării grantului.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Asociaţiei.

Transparency International-Moldova va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului, nu doar numele companiei) va fi prezentat Asociaţiei conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Pentru auditul efectuat, raportul de audit pentru unul dintre proiecte (Raportul nr.1) va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză și 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestora (în format pdf).

Scrisoare către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
 • Concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile TI-Moldova ca rezultat al auditurilor precedente;
 • Raportul de audit va conţine propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Asociației.
 • Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către TI-Moldova fără vreo limitare sau condiţie.

Conţinutul ofertei

TI-Moldova încurajează utilizarea raţională a hîrtiei de aceea rugăm ca oferta de participare la concurs să conţină informaţie concisă cu indicarea următoarelor:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Perioada de efectuare a auditului şi termenul de prezentare a rezultatelor auditului;
 • Preţul serviciilor de audit.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*