Notă de expertiză asupra proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale

 

Informativ 

Conceptul „Legea 2%” se conţine într-un şir de acte legale, care au ca scop facilitarea dezvoltării sectorului neguvernamental prin conştientizarea publicului cu privire la sectorul asociativ, sporirea capacităţilor de comunicare a organizaţiilor societăţii civile, dezvoltarea unei culturi filantropice, precum şi de a contribui la sporirea durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile.

Actele legale, care conţin prevederi din conceptul „Legea 2%”:

 • Codul fiscal,
 • Legea cu privire la asociaţiile obşteşti,
 • Legea privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie,
 • Codul contravenţional.

Context

Proiectul HG şi Regulamentul prezentat reies din necesitatea completării cadrului normativ pentru a facilita aplicarea:

 • „Legii 2%”, nr. 158, adoptată 18 iulie 2014.
 • IV alin.(2) al Legii nr.177 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative – care reprezintă modificări la Legea nr. 158 din 18 iulie 2014, elaborate la propunerea şi cu aportul societăţii civile, experţilor din sectorul neguvernamental.

 

Esenţa proiectului HG şi Regulamentului: defineşte şi stabileşte mecanismul desemnării procentuale pentru a facilita aplicarea „Legii 2%”, în scopul descris mai sus.

 • Subiecţii procesului desemnării:
  • Contribuabil persoană fizică, care nu are activitate de întreprinzător şi nu are datorii faţă de buget.
  • Asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private care sunt organizaţii ale societăţii civile, sectorului asociativ, ong, precum şi entităţile religioase.
  • Ministerul justiţiei, Ministerul finanţelor, Trezoreria de Stat, Serviciul fiscal, Inspecţia financiară.
 • Competenţe în procesul desemnării:
  • Competenţele fiecărui participant în procesul de desemnare procentuală sunt descrise în proiectul Regulamentului.
 • Utilizarea sumelor din desemnarea procentuală:
  • în scopul susținerii activităților de utilitate publică, desfășurate de asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private, precum şi activităților sociale, morale, culturale sau de caritate, desfășurate de cultele religioase și părțile lor componente.
  • pentru acoperirea cheltuielilor administrative în mărimi stabilite de Regulament.
  • Mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.
 • Graficul în timp pentru participare la procesul desemnare procentuală:
  • 01 – 30 septembrie – depunerea cererilor din partea solicitanţilor de a fi incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale. La Ministerul justiţiei.
  • Până la 31 decembrie a fiecărui an – Ministerul Justiției publică Lista beneficiarilor desemnării procentuale pe pagina sa web. Ministerul Justiției actualizează Lista beneficiarilor în mod regulat pe parcursul anului.
  • Până la 31 decembrie a fiecărui an – Ministerul Justiției va transmite Lista beneficiarilor desemnării procentuale către Serviciul Fiscal de Stat.
  • 25 martie a fiecărui an – contribuabilul va depune Declaraţia pe venit pentru anul precedent cu indicarea datelor unui singur beneficiar al desemnării procentuale (asociaţii obşteşti, fundații și instituțiile private, sau entitate religioasă), care se regăseşte în Lista beneficiarilor desemnării procentuale aprobată de Ministerul justiţiei.
  • Până la 30 iunie a fiecărui an – Serviciul fiscal va prezenta Ministerului finanţelor Borderoul beneficiarilor desemnării procentuale cu indicarea sumelor de desemnare procentuală pentru fiecare beneficiar în parte şi rechizitele bancare ale acestora.
  • Până la 30 septembrie a fiecărui an – Ministerul Finanțelor, prin intermediul Trezoreriei de Stat, va efectua transferul sumelor de desemnare procentuală conform rechizitelor bancare ale beneficiarilor.
  • Până la 31 decembrie – Serviciul fiscal va publica Serviciul Fiscal de Stat va publica pe pagina sa web un raport statistic privind desemnarea procentuală.
  • Inspecția Financiară va publica pe pagina sa web rapoartele financiare ale beneficiarilor privind utilizarea sumelor de desemnare procentuală.

 

Concluzii şi recomandări pe marginea proiectului HG şi Regulamentului

 • Proiectul Regulamentului este unul complex, comprehensiv şi suficient de detaliat pentru a fi aplicat relativ uşor de toţi participanţii la procesul de desemnare procentuală.
 • Sunt suficient de clar descrise atribuţiile fiecărui actor al procesului de desemnare procentuală, atât beneficiarii (instituţiile din sectorul neguvernamental) cât şi organele publice competente pentru aplicarea prevederilor „Legii 2%”.
 • Procedura de desemnare pentru contribuabil este simplă şi suficient de clară.
  • Recomandare: urmează de modificat forma 08 a Declaraţiei fiscale depuse de către persoana fizică pentru a introduce rubrica necesară pentru desemnarea procentuală.
 • Termenii de prezentare a solicitării de a fi inclus în Lista beneficiarilor desemnării procentuale a Ministerului justiţiei de 01 – 30 septembrie anual sunt stabiliţi pentru anii următori de implementare a desemnării. Anul curent (primul an de implemenare) termenul limită este de 20 zile de la data publicării Regulamentului în MO, dar nu mai târziu decât 31 decembrie 2016.
  • Propunere: deoarece efectiv desemnarea se face de către persoana fizică la momentul depunerii declaraţiei pe venit pe anul precedent (adică, 25 martie 2017 pentru veniturile din 2016) şi pentru că doar acele asociaţii care au deja 2 ani de activitate pot pretinde să fie incluse în Lista Ministerului justiţiei – primul an ar putea fi data limită şi 28 februarie. Astfel, ar putea avea posibilitate să se înregistreze mai multe asociaţii fondate doi ani în urmă şi n-ar rata procesul desemnării procentuale pentru un an.
  • Recomandare: să fie atenţionată toată lumea pentru a nu rata acel termen de 20 de zile, iar actele necesare pentru a fi prezentate Ministerului justiţiei să fie pregătite din timp.
 • Organizaţiile din sectorul neguvernamental şi asociativ vor fi într-o competiţie şi cu organizaţiile religioase şi de cult pentru atragerea dispunerii cetăţenilor să desemneze cele 2% în favoarea entităţilor incluse în registrul Ministerului justiţiei. Chiar dacă conceptul iniţial nu prevedea ca aceste entităţi religioase să fie parte a acestui sistem de susţinere financiară. Statul (fiscalizarea) şi entităţile religioase sunt separate şi nu pot pretinde prin definiţie la careva susţinere financiară reciprocă. Dar asta „Legea 2%” a admis această susţinere şi pentru entităţi religioase.
  • Recomandare: deoarece capacităţile entităţilor religioase sunt bazate pe relaţii directe şi fidele cu enoriaşii, trebuie ca entităţile din domeniul neguvernamental să înceapă activ să promoveze prevederile „Legii 2%”, astfel captând interesul şi disponibilitatea cetăţenilor pentru a desemna cele 2% în favoarea sectorului neguvernamental. Programe speciale de popularizare a prevederilor legale, ridicarea vizibilităţii activităţilor sectorului neguvernamental, convingerea activităţilor transparente şi responsabile ale ONG – sunt cheia predispunerii contribuabililor fiscali să desemneze o parte din impozit în favoarea unei entităţi neguvernamentale. Şi trebuie făcut neîntârziat, fie prin efort comun, fie separat de fiecare viitor beneficiar de această formă de susţinere financiară.

 

Această notă de expertiză a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea statului democratic şi de drept: contribuţia societăţii civile” susţinut financiar de Ambasada Regatului Olandei la Bucureşti Olandei prin Programul Fondului de responsabilitate. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*