Transparency International–Moldova a lansat studiul „Autorizarea și executarea construcțiilor în municipiul Chișinău”

La 8 decembrie 2022, Transparency International – Moldova a lansat studiul „Autorizarea și executarea construcțiilor în municipiul Chișinău”.

Cercetarea a avut drept obiectiv general analiza proceselor și autorităților menite să asigure legalitatea și calitatea construcțiilor în municipiu, precum și setarea unor recomandări în vederea îmbunătățirii stării de fapt.

Respectiv, studiul a urmărit, ca obiectiv specific, analiza proceselor de lucru, în special:

 • aprobarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului;
 • autorizarea construcțiilor;
 • controlul și sancționarea încălcărilor.

În acest sens, cercetarea s-a întreprins din perspectiva a două dimensiuni – cadrul normativ versus punerea în aplicare.

Un alt obiectiv specific constituie analiza autorităților antrenate în domeniu, și anume:

 • Autoritățile administrației publice locale;
 • Consiliul Național al Monumentelor Istorice;
 • Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor;
 • Agenția Națională Arheologică;
 • Agenția pentru Supraveghere Tehnică.

Cu referire la acestea, studiul s-a axat asupra altor două dimensiuni – statutul autorității versus vulnerabilități.

În vederea realizării obiectivelor, au fost utilizate următoarele metode de cercetare:

 • analiza cadrului normativ și instituțional aferent;
 • prelevarea și sinteza (generalizarea) datelor cantitative relevante;
 • exemplificarea carențelor;
 • operarea interviurilor individuale cu profesioniști notorii în domeniu. 

Pornind de la cadrul normativ aferent, cercetarea a fost dezvoltată în baza următoarelor surse:

 • statisticile furnizate de către autorități prin intermediul paginilor web oficiale;
 • rapoartele (note analitice, studii, cercetări) elaborate de către autorități, dar și de către asociații obștești;
 • informațiile obținute în cadrul interviurilor individuale operate.

În calitate de concluzie generală s-a reținut că lucrările de construire în municipiu suscită probleme la toate etapele – de la autorizare până la controlul asupra executării actelor permisive.

Pentru a răspunde acestora, mai multe aspecte urmează a fi îmbunătățite, recomandate fiind:

 • actualizarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localități pe anii 2013-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2013, aducerea la îndeplinire a celor programate;
 • urmare a consultării și coordonării, definitivarea și aprobarea documentației actualizate de urbanism și de amenajare a mun. Chișinău;
 • instituirea unui mecanism de evidență a terenurilor vulnerabile și impunerea, în privința acestora, a unor condiții speciale de eliberare a actelor permisive în construcții;
 • tratarea corespunzătoare a infrastructurii drumurilor – încurajarea proiectelor de fluidizare a traficului;
 • completarea Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului cu prevederi care ar garanta actualizarea periodică a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului;
 • punerea în aplicare a prevederilor legale ce țin de crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție;
 • respectarea cadrului normativ în procesul de emitere a actelor permisive în construcții;
 • ținerea evidenței documentelor permisive în corespundere cu legea;
 • reconsiderarea prevederilor legale ce țin de emiterea certificatului constatator și aprobarea tacită a actelor permisive;
 • punerea în aplicare, efectivă și eficientă, a cadrului normativ privind controlul în construcții, dar și a mecanismelor de sancționare a încălcărilor în domeniu;
 • reexaminarea prevederilor ce țin de discreția agentului constatator de a solicita instanței de judecată demolarea construcțiilor neautorizate;
 • consolidarea capacităților autorităților antrenate în proces, inclusiv prin tratarea corespunzătoare a riscurilor de corupție identificate urmare a evaluării integrității instituționale;
 • evaluarea, în condițiile legii, a integrității instituționale a Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor și a Agenției Naționale Arheologice;
 • eficientizarea controlului parlamentar în domeniu, inclusiv valorificarea rezultatelor prin implementarea recomandărilor comisiilor parlamentare;
 • executarea, plenară și corespunzătoare, a Hotărârii Curții de Conturi nr. 31/2020 cu privire la Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție.

Această cercetare a fost realizată în proiectul „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile ” implementat de Transparency International – Moldova şi susţinut financiar de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*