Communicate de Presa

La 9 decembrie 2021, de Ziua Internațională Anticorupție, Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a totalizat ediţia XI a concursului „Reflectarea fenomenului corupţiei în mass-media” organizat cu susținerea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.

Concursul din acest an a întrunit 24 autori – jurnaliști tineri, dar și experimentați în domeniu, care au venit cu 70 de investigații publicate în mass-media scrisă și electronică.

Read more

Pentru a dezvolta subiectul evaluării instituţionale a Curţii de Conturi prin prisma Sistemului Naţional de Integritate, analizat în martie curent , TI-Moldova a efectuat un sondaj în autorităţile publice centrale (APC) auditate de Curtea de Conturi. Scopul sondajului este analiza opiniilor şi experienţelor reprezentanţilor APC despre relațiile cu auditorii Curţii în timpul misiunilor de audit; comportamentul, profesionalismul şi integritatea auditorilor; precum şi implementarea recomandărilor Curţii.

Read more

La 20 mai 2021, Transparency International – Moldova a prezentat raportul Guvernarea deschisă în Republica Moldova: probleme pe ordinea de zi realizat în proiectul „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile”, susținut de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos. Scopul lucrării este de a analiza modul în care a fost elaborat și implementat Planul de acţiuni pentru guvernare deschisă pentru 2019-2020, identifica eventuale probleme și veni cu recomandări, inclusiv pentru următorul plan de acțiuni.

Read more

In the Republic of Moldova, the judiciary is one of the most frequently reformed sectors. Initially, the policy documents in the field had a segmental approach, targeting institutions and issues separately. Subsequently, a comprehensive approach was attempted, with reform efforts combined in a unified policy framework, such as the Judicial Strengthening Strategy and the Action Plan for its implementation, approved in 2007. Admittedly, the reform intentions concerned only the judicial system and did not extend, to the same extent, to the other components of the justice sector (criminal prosecution bodies, related legal professions, the enforcement system, etc.), which were dealt with, further apart.

Read more

În Republica Moldova, justiția constituie unul din cele mai des reformate sectoare. Inițial, documentele de politici în domeniu aveau o abordare segmentară, vizând separat instituții și aspecte. Ulterior, s-a încercat o abordare cuprinzătoare, eforturile de reformă conjugându-se într-un cadru de politici unificat, cum ar fi – Strategia de consolidare a sistemului judecătoresc și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobate în anul 2007. Ce-i drept, intențiile de reformă au vizat doar sistemul judecătoresc și nu s-au extins, în aceeași măsură, asupra celorlalte componente ale sectorului justiției (organele de urmărire penală, profesiile juridice conexe, sistemul de executare etc.), acestea fiind tratate în continuare separat.

Read more

În mass-media din Republica Moldova sunt publicate periodic investigații bine documentate despre averile care depășesc cu mult veniturile declarate ale politicienilor și funcționarilor, despre conflictele de interese și concursurile de achiziții netransparente sau trucate, despre alte scheme de corupție. În unele cazuri, instituțiile publice din domeniul luptei cu corupția au reacționat la anchetele jurnalistice și au pornit proceduri de control, în altele însă nu a urmat nicio reacție sau reacția a fost discreționară și conjuncturală, în funcție de realitatea politică. Acestea sunt câteva din concluziile studiului „Reacția autorităților la investigațiile jurnalistice pe teme de integritate și corupție”, lansat la 5 mai 2021 în cadrul unui eveniment online, organizat de Asociația Presei Independente (API) și Transparency International Moldova.

Read more

Curtea de Conturi (CC), în virtutea legii, este instituția supremă de audit a Republicii Moldova, care exercită controlul asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public prin realizarea auditului public extern în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit.

Prezentul raport reprezintă o evaluare alternativă a CC, din perspectiva a două dimensiuni (lege vs. practică), având ca repere cinci indicatori de bază: Independență, integritate, responsabilitate, transparență, eficiență.

Read more

La 28 ianuarie 2021, Berlin, Transparency International a lansat Indicele Percepţiei Corupţiei pentru anul 2020 (IPC 2020). Cercetarea relevă faptul că fenomenul corupţiei adânc înrădăcinat subminează sistemele de sănătate şi contribuie la declinul democraţiei pe fundalul pandemiei COVID-19.
Clasamentul IPC 2020 cuprinde 180 ţări şi teritorii, indicele fiind calculat în baza a 13 studii ale unor organizaţii notorii (inclusiv 9 – pentru Republica Moldova). IPC reflectă nivelul percepţiei corupţiei din sectorul public şi este calculat la o scară de la 0 până la 100, unde „0” semnifică corupţie totală, iar „100” – lipsă totală de corupţie.

Read more

La 26 ianuarie 2021, TI-Moldova a prezentat rezultatele studiului privind transparenţa activităţii întreprinderilor administrate de stat, realizat în proiectul „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile”, cu susţinerea Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos. Scopul studiului este de a analiza respectarea exigenţelor legale privind dezvăluirea informaţiilor de către întreprinderile de stat (ÎS) şi societăţile pe acţiuni cu capital de stat (SA), identificarea unor eventuale probleme şi formularea propunerilor de îmbunătăţire a situaţiei, inclusiv a cadrului legal. Obiect al monitorizării este transparenţa politicilor ce ţin de numirea, activitatea şi remunerarea administratorilor şi membrilor Consiliilor de administraţie a întreprinderilor; tratarea conflictelor de interese; planificarea şi efectuarea achiziţiilor; implementarea recomandărilor organelor de audit şi de control; raportarea despre rezultatele activităţii. Subiecţi ai monitorizării sunt 38 ÎS şi SA administrate de autorităţile administraţiei publice centrale.

Read more

La 4 decembrie 2020, în Parlamentul Republicii Moldova, a fost înregistrată iniţiativa legislativă a unui grup de deputaţi ai fracţiunii Partidului Socialiştilor din Republica Moldova – Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr. 132/2016.

Read more