Observatorul de Politici Publice Nr. 57

Proiectul Planului de acțiuni pentru guvernare deschisă 2023-2025: aspecte care pot fi îmbunătățite

Apreciind eforturile depuse în vederea elaborării acestuia, nuanțăm, în cele ce urmează, câteva aspecte, reconsiderarea cărora ar spori calitatea proiectului.

Tipul, structura și conținutul documentului de politici publice

Tipul, structura și conținutul documentelor de politici publice sunt definite prin Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020.

În corespundere cu punctele 5, 7, 9-11 din Regulament, documentele de politici publice sunt de două tipuri – strategia și programul.

Strategia este un document de politici publice care definește și planifică politica publică a Guvernului pe termen lung (6-10) în unul sau câteva domenii de activitate a Guvernului.

 1. Angajamentul anticorupție și integritate

Angajamentul anticorupție și integritate ar putea fi consolidat prin programarea unor acțiuni specifice, cum ar fi:

 • publicarea pe paginile web ale entităților publice a informaţiilor privind normele şi procedurile de etică si meritocrație aplicabile, inclusiv componenţa nominală a comisiilor de concurs şi a comisiilor de disciplină;
 • elaborarea şi publicarea pe paginile web ale entităților publice a unor instrucţiuni clare, destinate publicului, privind procedurile de angajare a răspunderii disciplinare a agenților publici (în special – modul de sesizare a comisiilor de disciplină);
 • elaborarea și publicarea pe paginile web ale entităților publice a unor ghiduri privind avertizările de integritate.

Pornind de la problemele în domeniul transparenței activității întreprinderilor administrate de stat, Planul de acțiuni ar putea fi completat cu acțiuni ce țin de sporirea transparenței acestora, subacțiuni servind:

 • prevenirea secretizării abuzive a informaţiilor despre activitatea întreprinderilor, inclusiv prin informarea/instruirea conducătorilor şi a reprezentanţilor fondatorilor la tema accesului la informaţii şi dezvăluirii informațiilor;
 • transparentizarea rezultatelor activităţii Consiliilor de administraţie a întreprinderilor, inclusiv prin publicarea dării de seamă privind exercitarea funcţiilor, eventual pe pagina web a întreprinderii;
 • dezvoltarea paginilor web ale întreprinderilor, cu includerea unei rubrici vizibile Dezvăluirea informaţiei, care ar cuprinde, cel puţin: statutul, regulamentele interne, raportul anual (complet), raportul de audit în varianta integrală, achiziţiile planificate și realizate. În cazul întreprinderilor care nu dispun de pagină web, informaţiile pot fi plasate pe paginile web ale fondatorilor;
 • plasarea de către fondatori, pe paginile lor web, a informaţiilor obligatorii referitoare la activitatea întreprinderilor administrate;
 • crearea, eventual cu suportul donatorilor, a unui mecanism de colectare şi arhivare a datelor despre activitatea întreprinderilor.

Având în vedere problemele identificate de către Curtea de Conturi în dezvoltarea și utilizarea unor sisteme informaționale automatizate de stat, ar fi necesară asigurarea accesului la datele din Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, inclusiv:

 • denumirea sistemului și descrierea succintă a acestuia;
 • entitatea care l-a elaborat și utilizatorii;
 • anul dezvoltării/transmiterii spre utilizare;
 • costurile suportate la dezvoltare.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*